Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt quy trình liên thông, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 1728/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 20/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 20 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH LIÊN THÔNG, CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình liên thông, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Kèm theo danh mục và quy trình thực hiện thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sở Nội vụ thực hiện niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính tại quyết định này theo quy định và cập nhật quy trình giải quyết từng thủ tục trên Hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- hệ thống Vnptofiec;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH LIÊN THÔNG CỦA NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO: 19 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

2

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

3

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

5

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

6

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

7

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

8

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

9

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

10

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

11

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

12

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

13

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

14

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

15

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

16

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

17

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

18

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

19

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

II

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG: 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã

III

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ: 17 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

2

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

3

Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội

4

Thủ tục đổi tên hội

5

Thủ tục hội tự giải thể

6

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

7

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

8

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

9

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

10

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

11

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

12

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại khi bị tạm đình chỉ hoạt động

13

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ

14

Thủ tục đổi tên quỹ

15

Thủ tục quỹ tự giải thể

16

Thủ tục thành lập hội

17

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

IV

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY: 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

V

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN: 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

4

Thủ tục thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố

VI

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG: 11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh

2

Thủ tục tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh

4

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh

5

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

7

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

8

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình

9

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

10

Xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu”; “Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu”

11

Xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CỦA NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1728/QĐ-UBND 20 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

I. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (19 TTHC)

1. Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 60 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày làm việc, thực hiện 50 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị (theo mẫu);

Bản gốc

01 bộ

 

2

Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

3

Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;

Bản gốc

01 bộ

 

4

Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

5

Hiến chương của tổ chức;

01 bộ

 

6

Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức;

Bản gốc

01 bộ

 

7

Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ, gửi hồ sơ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định: 15 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Công văn đề nghị cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, hoàn thiện và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan thẩm định, báo cáo kết quả xác minh về Sở Nội vụ: 13 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ công nhận hoặc không công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh: 10 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

2. Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thực hiện 25 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản gốc

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét văn bản đăng ký, nếu đảm bảo đầy đủ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định: 05 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Nếu văn bản chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung, hoàn thiện và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác minh về Sở Nội vụ: 08 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 05 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo được sửa đổi hiến chương.

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo được sửa đổi hiến chương: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo được sửa đổi hiến chương.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

3. Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 60 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày làm việc, thực hiện 50 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị (theo mẫu);

Bản chính

01 bộ

 

2

Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất

Bản chính

01 bộ

 

3

Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

01 bộ

 

4

Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có)

Bản chính

01 bộ

 

5

Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

01 bộ

 

6

Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở

Công chứng

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ, gửi hồ sơ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định: 10 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Nếu hồ sơ không đầy đủ, yêu cầu khách hàng bổ sung, hoàn thiện và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác minh về Sở Nội vụ: 20 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc: 08 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

4. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thực hiện 25 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét văn bản đăng ký, nếu hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản đăng ký: 05 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu văn bản đăng ký chưa hợp lệ, yêu cầu khách hàng chỉnh sửa, hoàn thiện và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác minh về Sở Nội vụ: 06 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 07 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký thuyên chuyển

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký thuyên chuyển: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận đăng ký thuyên chuyển phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký thuyên chuyển

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

5. Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thực hiện 25 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện

 

01 bộ

 

3

Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung (Bản sao công chứng).

 

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 05 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 06 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 07 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

6. Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thực hiện 25 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời

Bản công chứng

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 05 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 06 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 07 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

7. Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thực hiện 25 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời

Bản công chứng

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 05 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 06 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 07 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

8. Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày làm việc, thực hiện 20 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Bản sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo; bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Bản sao

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 05 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 04 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

9. Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, không cắt giảm vì thủ tục này liên quan đến nhà, đất phải xin ý kiến nhiều cấp, nhiều ngành.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Bản sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo đến địa bàn tỉnh khác hoặc bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc đến địa bàn tỉnh khác

 

01 bộ

 

3

Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc thay đổi địa điểm

Bản chính

01 bộ

 

4

Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở mới

Bản sao công chứng

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 09 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 04 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

10. Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 60 ngày làm việc, không cắt giảm vì thủ tục này liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất

Bản chính

01 bộ

 

3

Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

01 bộ

 

4

Bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

01 bộ

 

5

Hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 15 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 30 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 08 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

11. Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 45 ngày làm việc, cắt giảm 15 ngày làm việc, thực hiện 30 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Bản kê khai tài sản, tài chính

Bản chính

01 bộ

 

3

Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có)

Bản chính

01 bộ

 

4

Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 04 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

12. Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 45 ngày làm việc, cắt giảm 15 ngày làm việc, thực hiện 30 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Bản kê khai tài sản, tài chính

Bản chính

01 bộ

 

3

Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có)

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 04 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản sao

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

13. Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 60 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày làm việc, thực hiện 50 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức

Bản chính

01 bộ

 

3

Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi

Bản chính

01 bộ

 

4

Quy chế hoạt động của tổ chức

Bản chính

01 bộ

 

5

Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở

Bản công chứng

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 13 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 30 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ cấp hoặc không cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức: 05 ngày làm việc.

Trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản cấp hoặc không cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

14. Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 20 ngày làm việc, không cắt giảm vì liên quan đến nhiều cấp, ngành.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Bản chính

01 bộ

 

3

Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc: 04 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

15. Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 20 ngày làm việc, không cắt giảm vì liên quan đến nhiều cấp, ngành.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Bản chính

01 bộ

 

3

Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc: 04 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

16. Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, không cắt giảm vì liên quan đến nhiều cấp, ngành.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 20 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo: 04 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

17. Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thời gian thực hiện 25 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

2

Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức

Bản chính

01 bộ

 

3

Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có)

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội: 04 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

18. Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thời gian thực hiện 25 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký: 04 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

19. Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thời gian thực hiện 25 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký: 04 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (17 TTHC)

1. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 28 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội (theo mẫu);

Bản gốc

01 bộ

 

2

Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập hội.

Bản gốc

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 05 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký: 04 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

19. Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thời gian thực hiện 25 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký: 04 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (17 TTHC)

1. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 28 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội (theo mẫu);

Bản gốc

01 bộ

 

2

Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập hội.

Bản gốc

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 05 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký: 04 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

19. Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thời gian thực hiện 25 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi: 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ: 04 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, yêu cầu khách hàng bổ sung và thực hiện lại Bước 1.

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thẩm định về Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký: 04 ngày làm việc.

Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Bản chính

05 bộ

 

Bước 5: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (17 TTHC)

1. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 28 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội (theo mẫu);

Bản gốc

01 bộ

 

2

Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập hội.

Bản gốc

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 05 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác minh về Sở Nội vụ: 04 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo công nhận ban vận động thành lập hội.

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản chính

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ công nhận hoặc không công nhận ban vận: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo được sửa đổi hiến chương.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

2. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 28 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Công văn báo cáo kết quả đại hội (theo mẫu);

Bản gốc

01 bộ

 

2

Điều lệ (theo mẫu) và biên bản thông qua điều lệ hội.

Bản gốc

01 bộ

 

3

Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội, công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (nếu có).

Bản gốc

01 bộ

 

4

Chương trình hoạt động của hội.

Bản sao

01 bộ

 

5

Nghị quyết đại hội.

Bản Gốc

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 06 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác minh về Sở Nội vụ: 05 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định phê duyệt điều lệ hội

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản chính

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ phê duyệt hoặc không phê duyệt điều lệ hội: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

3. Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 28 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (theo mẫu).

Bản gốc

01 bộ

 

2

Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

Bản gốc

01 bộ

 

3

Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

Bản gốc

01 bộ

 

4

Dự thảo Điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

Bản sao

01 bộ

 

5

Danh sách Ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

Bản Gốc

01 bộ

 

6

Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu Ban lãnh đạo lâm thời.

Bản chính

01 bộ

 

7

Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 06 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 05 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định chia tách hoặc sáp nhập, hoặc hợp nhất hội.

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản chính

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ công nhận hoặc không công nhận chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

4. Thủ tục đổi tên hội

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 28 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị đổi tên.

Bản gốc

01 bộ

 

2

Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội.

Bản gốc

01 bộ

 

3

Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Bản sao

01 bộ

 

4

Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu Ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 03/2013/TT-BNV .

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 06 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 05 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định đổi tên hội.

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản chính

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ công nhận hoặc không công nhận Quyết định đổi tên hội: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

5. Thủ tục hội tự giải thể

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 28 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị giải thể hội (theo mẫu).

Bản gốc

01 bộ

 

2

Nghị quyết giải thể hội.

Bản sao

01 bộ

 

3

Bản kê tài sản, tài chính.

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

4

Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ khác.

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 06 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 05 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định giải thể hội.

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản chính

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ công nhận hoặc không công nhận hội tự giải thể: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

6. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 28 làm việc, cắt giảm 05 ngày làm việc, thực hiện 23 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ.

Bản gốc

01 bộ

 

2

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội. Báo cáo kiểm điểm của Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra và báo cáo tài chính của hội.

Bản sao

01 bộ

 

3

Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có)

Bản sao

 

 

4

Danh sách dự kiến nhân sự Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra, trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

5

Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội.

Bản sao

01 bộ

 

6

Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội.

Bản sao

01 bộ

 

7

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của điều lệ hội và quy định của pháp luật (nếu có).

Bản sao

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 06 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 05 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản chính

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

7. Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

b. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 15 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 13 ngày làm việc.

a. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện (theo mẫu);

Bản gốc

01 bộ

 

2

Dự kiến nội dung hoạt động của văn phòng đại diện

Bản sao

01 bộ

 

3

Bản sao các giấy tờ hợp pháp liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện (bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu)

Bản sao

01 bộ

 

4

Bản sao quyết định thành lập hội và điều lệ hội (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 05 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan.

Bản chính

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ quyết định cho phép hoặc không cho phép hội đặt văn phòng đại diện: 02 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

8. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 28 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tài liệu chứng minh quỹ đã công bố về việc thành lập quỹ liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương;

Bản gốc

01 bộ

 

2

Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà sáng lập viên đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ.

Bản sao

01 bộ

 

3

Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản lý quỹ. Trường hợp thành viên Hội đồng quản lý quỹ là người nước ngoài phải cung cấp lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch.

Bản chính

01 bộ

 

4

Văn bản liên quan đến việc bầu thành viên và các chức danh Hội đồng quản lý quỹ.

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 06 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 05 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ.

Bản chính

01 bộ

 

3

Văn bản báo cáo thẩm định của cơ quan liên quan

Bản chính

01 bộ

 

4

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ: 05 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

9. Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 15 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 13 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản nêu rõ lý do thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ, kèm theo danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Bản gốc

01 bộ

 

2

Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản lý quỹ được bổ sung, nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi bầu Hội đồng quản lý quỹ.

Bản sao

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 03 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ.

Bản chính

01 bộ

 

3

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ công nhận hoặc không công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ: 02 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

10. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 15 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 13 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (theo mẫu).

Bản gốc

01 bộ

 

2

Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

3

Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung (Theo mẫu như điều lệ quỹ khi thành lập mới).

Bản sao

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 03 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định

Bản chính

01 bộ

 

3

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ công nhận hoặc không công nhận thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ: 10 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

11. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 15 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 13 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (theo mẫu).

Bản gốc

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 03 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định

Bản chính

01 bộ

 

3

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ quyết định cấp lại hoặc không cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ: 02 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

12. Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại khi bị tạm đình chỉ hoạt động

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 15 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 13 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị được hoạt động trở lại của quỹ (theo mẫu).

Bản gốc

01 bộ

 

2

Báo cáo của Hội đồng quản lý và các tài liệu chứng minh quỹ đã khắc phục sai phạm (theo mẫu).

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 04 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định

Bản chính

01 bộ

 

3

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ cho phép hoặc không cho phép quỹ hoạt động trở lại khi bị tạm đình chỉ hoạt động: 02 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

13. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 28 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ (theo mẫu).

Bản gốc

01 bộ

 

2

Dự thảo điều lệ quỹ

Bản sao

01 bộ

 

3

Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có)

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

4

Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ

Bản sao

01 bộ

 

5

Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 03 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ hoàn thiện:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định

Bản chính

01 bộ

 

3

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội quyết định hoặc không quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ: 02 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

14. Thủ tục đổi tên quỹ

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 15 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 13 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo mẫu).

Bản gốc

01 bộ

 

2

Nghị quyết của Hội đồng quản lý về việc đổi tên quỹ

Bản sao

01 bộ

 

3

Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung

Bản sao

01 bộ

 

4

Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có).

Bản sao

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 05 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ thẩm định và hoàn thiện:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định

Bản chính

01 bộ

 

3

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ quyết định hoặc không quyết định đổi tên quỹ: 02 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

15. Thủ tục quỹ tự giải thể

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 15 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 13 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị giải thể (theo mẫu).

Bản gốc

01 bộ

 

2

Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ

Bảo sao chứng thực

 

 

3

Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán.

Bản sao

01 bộ

 

4

Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ.

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

5

Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở Trung ương đối với quỹ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập, báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương đối với quỹ do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cho phép thành lập.

Bản sao

01 bộ

 

6

Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ.

 

 

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 05 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ thẩm định và hoàn thiện:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định

Bản chính

01 bộ

 

3

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ Quyết định hoặc không quyết định quỹ tự giải thể: 02 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

16. Thủ tục thành lập hội

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 30 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 28 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị thành lập hội (Theo mẫu)

Bản gốc

01 bộ

 

2

Dự thảo Điều lệ hội (Theo mẫu)

Bản sao

 

 

3

Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận

Bản sao

01 bộ

 

4

Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu Ban vận động thành lập hội

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

5

Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở hội

Bản sao

01 bộ

 

6

Bản kê khai tài chính, tài sản (nếu có).

 

 

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc.

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 05 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ thẩm định và hoàn thiện:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định

Bản chính

01 bộ

 

3

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ quyết định hoặc không quyết định thành lập hội: 06 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

17. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

a. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 40 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 38 ngày làm việc.

b. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị thành lập quỹ (theo mẫu).

Bản gốc

01 bộ

 

2

Dự thảo điều lệ quỹ (theo mẫu).

Bản sao

 

 

3

Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ (cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ (theo mẫu).

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

4

Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ.

Bản chính

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ: 08 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị các cơ quan thẩm định

Bản gốc

01 bộ

 

2

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Bước 3: Các cơ quan liên quan báo cáo kết quả xác thẩm định, xác minh về Sở Nội vụ: 07 ngày làm việc.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1

Văn bản báo cáo thẩm định

Bản chính

01 bộ

 

2

Hồ sơ liên quan đến kết quả thẩm định (nếu có)

Bản sao

01 bộ

 

Bước 4: Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (Qua Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

Danh mục hồ sơ hoàn thiện:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính

01 bộ

 

2

Dự thảo Quyết định

Bản chính

01 bộ

 

3

Hồ sơ thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01 bộ

 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ quyết định hoặc không quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ: 06 ngày làm việc.

Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bản chính

05 bộ

 

Bước 6: Sở Nội vụ trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 01 ngày làm việc.

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY (02 TTHC)

1. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

b. Thời gian giải quyết: Theo quy định là 15 làm việc, cắt giảm 02 ngày làm việc, thực hiện 13 ngày làm việc.

a. Trách nhiệm thực hiện:

Bước 1: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), hoặc qua dịch vụ công trực tuyến địa chỉ: dichvucong.hagiang.gov.vn: 01 ngày làm việc.

- Danh mục thành phần hồ sơ nhận của khách hàng:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, Đề án xác định vị trí việc làm;

Bản sao

01 bộ

 

2

Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực).

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

3

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

4

Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Bản sao chứng thực

01 bộ

 

Số lượng hồ sơ khách hàng phải nộp hoặc gửi 01 bộ.

Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ gửi Văn bản đến các cơ quan liên quan (Sở, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan) tham gia ý kiến hoặc thẩm định, xác minh: 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, yêu cầu khách hàng bổ sung, chỉnh sửa và thực hiện lại Bước 1.

Danh mục hồ sơ gửi các cơ quan liên quan thẩm định:

STT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số Iượng

Ghi chú

1