Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1725/QĐ-TTg năm 2015 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Phụ lục 4 kèm theo Luật Đầu tư năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1725/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1725/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THEO PHỤ LỤC 4 BAN HÀNH KÈM THEO LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014.

Điều 2.

1. Bộ trưởng các Bộ được phân công chủ trì soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo, chủ động phối hp vi các Bộ, cơ quan có liên quan trong xây dựng các Nghị định, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Chính phủ theo Quyết định này.

2. Căn cứ từng trường hp cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo có thđề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản theo Quyết định này.

3. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản; phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc bảo đảm tiến độ xây dựng, trình văn bản được phân công.

4. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đy nhanh tiến độ thm định, thm tra các văn bản.

5. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tưng, các Phó Thủ tướng, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, NC, V.III, TH;
- Lưu: VT, PL (3b).PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THEO PHỤ LỤC 4 BAN HÀNH KÈM THEO LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên văn bản theo đề xuất của các Bộ

Ngành nghề quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo Phụ lục 4, Luật Đầu tư năm 2014

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thi hạn trình ban hành

1.

Nghị định thay thế Ngh đnh số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định v điu kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kin

Kinh doanh súng bắn sơn

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 12/2015

2.

Nghị định v điu kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải (phù hợp với Bộ luật Hàng hải Việt Nam sau khi được Quc hội thông qua)

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 12/2015

3.

Nghị định sửa đi, bsung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 12/2015

4.

Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin

Kinh doanh sản phm và dịch vụ an toàn thông tin (phù hp với Luật An toàn thông tin sau khi được Quốc hội thông qua)

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 12/2015

5.

Nghị định sửa đi, bsung Nghị định số 56/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thngười

Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô

Bộ Y tế

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 12/2015

6.

Nghđịnh quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đi với người hành nghề và giấy phép hoạt động đi với cơ sở khám, chữa bnh

Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Bộ Y tế

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 12/2015

7.

Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dược

- Kinh doanh dịch vụ đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học (BA/BE) của thuốc

- Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng;

(phù hợp với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược sau khi được Quốc hội thông qua)

Bộ Y tế

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 12/2015

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1725/QĐ-TTg năm 2015 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Phụ lục 4 kèm theo Luật Đầu tư năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89