Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 172/QĐ-TTg 2023 phân công soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh

Số hiệu: 172/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 03/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Điều 2.

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm:

a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này;

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công chủ trì soạn thảo, trình văn bản; công khai nội dung, tiến độ, kết quả cụ thể từng giai đoạn trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ;

c) Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực về khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo hoặc đề xuất bổ sung văn bản quy định chi tiết.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao phối hợp soạn thảo văn bản quy định chi tiết có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản.

3. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Y tế quy định chi tiết khoản 1 và khoản 3 Điều 108 Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính trong lĩnh vực sự nghiệp công lập, đảm bảo chất lượng, tiến độ có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

4. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo, chỉnh lý và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thủ tục trình dự thảo văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

5. Định kỳ ngày 25 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

6. Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg và các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục KSTT;
- Lưu: VT, PL (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2
(Kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên văn bản quy định chi tiết

Nội dung giao quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình ban hành

Ghi chú

1.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Khoản 4 Điều 21; Khoản 3 Điều 23; Khoản 5 Điều 24; Khoản 5 Điều 29; Khoản 6 Điều 30; Khoản 5 Điều 31; Khoản 6 Điều 32; Khoản 5 Điều 33; Khoản 4 Điều 34; Khoản 3 Điều 35; Khoản 3 Điều 38; Khoản 3 Điều 48; Khoản 5 Điều 50; Khoản 5 Điều 52; Khoản 4 Điều 53; Khoản 5 Điều 54; Khoản 5 Điều 55; Khoản 2 Điều 56; Khoản 9 Điều 61; Khoản 6 Điều 72; Khoản 3 Điều 73; Khoản 3 Điều 79; Khoản 3 Điều 80; Khoản 4 Điều 88; Khoản 3 Điều 90; Khoản 3 Điều 93; Khoản 5 Điều 99; Khoản 4 Điều 104; Khoản 5 Điều 105; Khoản 2 Điều 108; Khoản 5 Điều 109; Khoản 10 Điều 110; Khoản 4 Điều 113; Khoản 3 Điều 116; Khoản 4 Điều 117; Khoản 15 Điều 121

Bộ Y tế

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

Trước ngày 15/9/2023

2.

Nghị định quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 103

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

Trước ngày 15/9/2023

3.

Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

Khoản 6 Điều 30; Khoản 5 Điều 31; Khoản 6 Điều 32; Khoản 5 Điều 33; Khoản 4 Điều 34; Khoản 3 Điều 35; Khoản 5 Điều 50 Khoản 5 Điều 52; Khoản 4 Điều 53; Khoản 5 Điều 54; Khoản 2 Điều 56; Khoản 7 Điều 58; Khoản 4 Điều 104

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

Trước ngày 15/9/2023

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia

Khoản 3 Điều 25

Bộ Y tế

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

Trước ngày 15/9/2023

5.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Khoản 14 Điều 2; Điểm b Khoản 2 Điều 4; Điểm b Khoản 2 Điều 19; Khoản 4 Điều 22; Khoản 3 Điều 26; Khoản 5 Điều 27; Điểm đ Khoản 3 Điều 36; Điểm a Khoản 1 Điều 57; Điểm d Khoản 1 Điều 57; Khoản 4 Điều 57; Khoản 1 Điều 69; Khoản 3 Điều 70; Điểm a khoản 1 Điều 80; Khoản 2 Điều 83; Khoản 4 Điều 86; Khoản 2 Điều 87; Điểm d Khoản 4 Điều 99 Khoản 6 Điều 101; Điểm a Khoản 5 Điều 110; Điểm b Khoản 5 Điều 110; Khoản 5 Điều 112 Khoản 4 Điều 115

Bộ Y tế

Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

Trước ngày 15/9/2023

6.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Quân đội nhân dân

Khoản 3 Điều 83

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

Trước ngày 15/10/2023

7.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân

Khoản 3 Điều 83

Bộ Công an

Trước ngày 15/10/2023

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 172/QĐ-TTg ngày 03/03/2023 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ bất thường lần thứ hai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.677

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!