Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 171/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Huỳnh Thành Hiệp
Ngày ban hành: 07/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 171/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổ công tác chuyên trách;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Tổ Đề án 30;
- Lưu: TCT, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 171/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Y tế dự phòng và Môi trường

1.

Cấp giấy công nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe”

2.

Cấp giấy công nhận danh hiệu “Làng sức khỏe”, “Tổ dân phố sức khỏe” và “Khu dân cư sức khỏe”

II. Lĩnh vực Khám, chữa bệnh

1.

Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức khám chữa bệnh)

2.

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức khám chữa bệnh)

3.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức khám chữa bệnh)

4.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức khám chữa bệnh hoặc dịch vụ y tế).

5.

Cấp, gia hạn phép cho người nước ngoài tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y tư nhân

6.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (hình thức phòng khám đa khoa)

7.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (hình thức phòng khám đa khoa)

8.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (hình thức phòng khám đa khoa)

9.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (hình thức phòng khám chuyên khoa)

10.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (hình thức phòng khám chuyên khoa)

11.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (hình thức phòng khám chuyên khoa)

12.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp)

13.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp)

14.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp)

15.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở giải phẫu thẩm mỹ)

16.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở giải phẫu thẩm mỹ)

17.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở giải phẫu thẩm mỹ)

18.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở dịch vụ y tế hình thức Phòng răng và làm răng giả)

19.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở dịch vụ y tế hình thức Phòng răng và làm răng giả)

20.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở dịch vụ y tế hình thức Phòng răng và làm răng giả)

21.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với các cơ sở dịch vụ y tế khác (như nhà hộ sinh, kính thuốc…)

22.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với các cơ sở dịch vụ y tế khác (như nhà hộ sinh, kính thuốc…)

23.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với các cơ sở dịch vụ y tế khác (như nhà hộ sinh, kính thuốc…)

24.

Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo

25.

Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

26.

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

27.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

28.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

29.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức trừ bệnh viện (trong trường hợp chuyển địa điểm)

30.

Đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh

31.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh

32.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh

33.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh (trường hợp chuyển địa điểm hành nghề)

34.

Cấp giấy phép thành lập thêm các phòng khám chuyên khoa hoặc các khoa của bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề

35.

Cấp giấy xác nhận không hành nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

36.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (đối với phòng khám chuẩn đoán hình ảnh)

37.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (đối với phòng khám chuẩn đoán hình ảnh)

38.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (đối với phòng khám chuẩn đoán hình ảnh) Trường hợp thay đổi địa điểm hành nghề

III. Lĩnh vực Điều dưỡng và phục hồi chức năng

1.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy

2.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe (trường hợp thay đổi địa điểm hành nghề)

3.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe

4.

Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức dịch vụ y tế)

5.

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức dịch vụ y tế)

6.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức dịch vụ y tế)

IV. Giám định y khoa, pháp y

1.

Giám định thương tật do tai nạn lao động (lần đầu)

2.

Giám định phúc quyết tai nạn lao động

3.

Giám định khả năng lao động lần đầu để thực hiện chế độ hưu trí (đối với người lao động đang làm việc)

4.

Giám định khả năng lao động lần đầu để thực hiện chế độ hưu trí (đối với người lao động về hưu chờ)

5.

Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp (lần đầu)

6.

Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp (lần thứ hai trở đi)

7.

Giám định khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động

8.

Khám sức khỏe định kỳ cấp sổ

9.

Khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe

10.

Khám giám định tổng hợp

11.

Khám giám định giới tính

12.

Khám giám định pháp y tâm thần

13.

Tham gia tranh tụng trước tòa

14.

Giám định thi hành án tử hình

15.

Khám giám định tình dục

16.

Khám giám định tổn hại sức khỏe

17.

Giám định tử thi (không mổ trường hợp chết trong vòng 48 giờ)

18.

Giám định tử thi (không mổ trường hợp chết trong vòng 48 giờ đến 7 ngày)

19.

Giám định tử thi (không mổ trường hợp chết quá 7 ngày)

20.

Giám định tử thi (không mổ trường hợp chết quá 7 ngày phải khai quật)

21.

Giám định tử thi (có mổ trường hợp chết trong vòng 48 giờ)

22.

Giám định tử thi (có mổ trường hợp chết trong vòng 48 giờ đến 7 ngày)

23.

Giám định tử thi (có mổ trường hợp chết quá 7 ngày

24.

Giám định tử thi (có mổ trường hợp chết quá 7 ngày phải khai quật)

V. Y Dược cổ truyền

1.

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng điều trị (đối với người Việt Nam)

2.

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng điều trị (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam) (theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước)

3.

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng điều trị (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (theo Luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam)

4.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng điều trị

5.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng điều trị

6.

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

7.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

8.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

9.

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

10.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

11.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

12.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị

13.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị

14.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị

15.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

16.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

17.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

18.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc

19.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc (trường hợp bị mất)

20.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc

21.

Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng YHCT tại Việt Nam

22.

Cấp lại giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng YHCT tại Việt Nam (trường hợp bị mất)

23.

Gia hạn giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng YHCT tại Việt Nam

24.

Đăng quảng cáo trong lĩnh vực Y Dược cổ truyền

25.

Cấp giấy xác nhận không hành nghề Y học cổ truyền tại địa phương

26.

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

VI. Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

1.

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

2.

Đổi chứng chỉ hành nghề dược

3.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược

4.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do bị mất

5.

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với nhà thuốc

6.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn

7.

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn

8.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn

9.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn

10.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc

11.

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc

12.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc

13.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc

14.

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” GPP

15.

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” Good Distribution (GPP)

16.

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc

17.

Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc

18.

Đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

19.

Đăng ký sản xuất thuốc trong nước thuộc danh mục phụ lục I quy chế đăng ký thuốc

20.

Đăng ký nhập khẩu thuốc phi mậu dịch

VII. Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở có sản lượng từ 500 đến nhỏ hơn 1000 tấn/năm)

2.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm)

3.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở có sản lượng từ 20 đến nhỏ hơn 100tấn/năm)

4.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm)

5.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở có sản lượng từ 100 đến nhỏ hơn 500 tấn/năm)

6.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở sản xuất, chế biến thịt và sản phẩm thịt, có sản lượng từ 1000 tấn/năm trở lên)

7.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở sản xuất, chế biến thịt và sản phẩm thịt, có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm)

8.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở sản xuất, chế biến thịt và sản phẩm thịt, có sản lượng từ 500 tấn đến nhỏ hơn 1000 tấn/năm)

9.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở sản xuất, chế biến thịt và sản phẩm thịt, có sản lượng từ 100 tấn đến nhỏ hơn 500 tấn/năm)

10.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở sản xuất, chế biến thịt và sản phẩm thịt, có sản lượng từ 20 tấn đến nhỏ hơn 100 tấn/năm)

11.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát, có sản lượng từ 500 tấn đến nhỏ hơn 1000 tấn/năm)

12.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát, có sản lượng từ 100 tấn đến nhỏ hơn 500 tấn/năm)

13.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát, có sản lượng từ 1000 tấn/năm trở lên)

14.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát, có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm)

15.

Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát, có sản lượng từ 20 tấn đến nhỏ hơn 100 tấn/năm)

16.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe (đối với công nhân lao động trong cơ sở sản xuất chế biến)

17.

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

18.

Gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

19.

Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tổng số 135 thủ tục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 171/QĐ-UBND ngày 07/08/2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.119

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196