Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 171/QĐ-BGTVT 2023 phân công các Thứ trưởng theo dõi các dự án đầu tư phát triển

Số hiệu: 171/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 03/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC THỨ TRƯỞNG QUẢN LÝ, THEO DÕI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BGTVT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền như sau:

1. Thứ trưởng Lê Đình Thọ:

- Các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra khu vực phía Bắc và các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ có phạm vi trải qua nhiều khu vực địa lý1 (trừ các dự án đường bộ cao tốc phân công Thứ trưởng khác quản lý, theo dõi tại Phụ lục kèm theo).

- Các dự án liên quan tới công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị đường bộ (nếu có).

- Các dự án công nghệ thông tin, các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có), của: Cục Đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án 6.

- Các dự án đường bộ cao tốc theo phân công tại Phụ lục kèm theo.

2. Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm:

- Các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào khu vực phía Nam (trừ các dự án đường bộ cao tốc phân công Thứ trưởng khác quản lý, theo dõi tại Phụ lục kèm theo).

- Các dự án của các trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc Bộ (trừ dự án của Đại học Hàng hải Việt Nam và Học viện Hàng không Việt Nam).

- Các dự án công nghệ thông tin, các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có), của: Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban Quản lý dự án 7.

3. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn:

- Các dự án thuộc lĩnh vực hàng không.

- Các dự án liên quan tới công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị hàng không (nếu có).

- Các dự án liên quan công tác quốc phòng và an ninh ngành giao thông vận tải.

- Các dự án công nghệ thông tin, các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có), của: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 85.

- Các dự án của Học viện Hàng không Việt Nam.

- Các dự án đường bộ cao tốc theo phân công tại Phụ lục kèm theo.

4. Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang:

- Các dự án thuộc lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa.

- Các dự án liên quan tới công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị hàng hải và đường thủy nội địa (nếu có).

- Các dự án công nghệ thông tin, các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có), của: Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ban Quản lý các dự án đường thủy, Ban Quản lý dự án hàng hải.

- Các dự án của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

5. Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy:

- Các dự án thuộc lĩnh vực đường sắt.

- Các dự án liên quan công tác cải tạo, sửa chữa trụ sở Bộ; các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ và Cục Đường sắt Việt Nam.

- Các dự án liên quan tới công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị đường sắt (nếu có).

- Các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có), của: Cục Đường sắt Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải, Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đường sắt, Ban Quản lý dự án Thăng Long.

- Các dự án đường bộ cao tốc theo phân công tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Đối với các dự án đường bộ cao tốc do các địa phương làm cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền, các Thứ trưởng phụ trách, theo dõi giao thông vận tải các tỉnh theo khu vực được phân công chủ trì theo Quyết định số 116/QĐ- BGTVT ngày 17/02/2023, chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành đối với các dự án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1213/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển.

Điều 4. Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở GTVT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức TW;
- Ủy ban Kiểm tra TW;
- Văn phòng TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- Đảng bộ Khối các cơ quan TW;
- Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng BCSĐ Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đảng ủy Bộ; Công đoàn CQ Bộ;
- Đoàn TNCSHCM Bộ;
- Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ;
- Các hội, hiệp hội ngành GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB, KHĐT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG CÁC THỨ TRƯỞNG QUẢN LÝ, THEO DÕI MỘT SỐ DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC DO BỘ GTVT LÀM CƠ QUAN CHỦ QUẢN, CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành theo Quyết định số 171/QĐ-BGTVT ngày 03/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Danh mục dự án

I

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

1

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Nha Trang - Cam Lâm

2

Đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

3

Đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng

II

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

1

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 các đoạn: Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo

2

Đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành

3

Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

4

Đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

5

Đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

6

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

III

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy

1

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 các đoạn: Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây

2

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 các đoạn: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh

 

 

 


1 Như: Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP); Cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn I, II (vốn vay EDCF); Cải tạo nâng cấp cầu yếu trên các tuyến quốc lộ…

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 171/QĐ-BGTVT ngày 03/03/2023 về phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.752

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!