Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1708/QĐ-BKH năm 2008 về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1708/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1708/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2009 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Ngoài Kế hoạch này, khi cần thiết Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2009

1. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra của các đơn vị thuộc Bộ được gửi về Thanh tra Bộ theo định kỳ (báo cáo Quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm) để tổng hợp.

2. Giao Chánh thanh tra Bộ:

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp trước 30/6/2009.

3. Giao Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư:

Soạn thảo quy trình và nội dung kiểm tra Tổng thể và đầu tư tại các Bộ, ngành, địa phương để thống nhất thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Viện Chiến lược phát triển; Vụ Quốc phòng an ninh, Vụ Kinh tế đối ngoại; Cục Quản lý đấu thầu; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Tài chính tiền tệ; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Vụ Kinh tế nông nghiệp; Cục Đầu tư nước ngoài; Trường Cao đẳng Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế; Giáo dục và đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng; Công an; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Xây dựng (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội; TP Hồ Chí Minh; Lào Cai; Lạng Sơn, Cao Bằng; Hà Nam; Ninh Bình; Phú Yên; Khánh Hòa; Lâm Đồng; Đắc Nông; Tiền Giang; Trà Vinh; Thanh Hóa; Thái Nguyên; Hải Phòng; Bình Dương; An Giang (để phối hợp);
- Các tập đoàn kinh tế: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính viễn thông (để phối hợp);
- Các BQL: BQL dự án 85; BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi (Ban 419); BQL các dự án Lâm nghiệp; BQL Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cáo; Ban cơ yếu Chính phủ (để phối hợp);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2009 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-BKH ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

A. KẾ HOẠCH THANH TRA

TT

Danh mục các dự án được thanh tra

Đơn vị chủ trì thanh tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

I

Công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước

1

Dự án nhà máy xi măng Tây Ninh do Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh làm chủ đầu tư

 

 

Quý I, II/2009

2

Dự án Nhà máy thủy điện Pleikrông – Kon Tum do Tổng công ty Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư

 

Quý III, IV/2009

3

Dự án cải tạo, mở rộng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh do Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

Quý II/2009

4

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Bách Khoa) do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Bách Khoa làm chủ đầu tư.

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

Quý III/2009

5

Dự án xây dựng Đường từ Vũng Áng đến biên giới Việt Lào do Bộ Giao thông vận tải (Ban Quản lý dự án 85) làm chủ đầu tư.

 

Quý I, II/2009

II.

Công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch và triển khai xây dựng Khu kinh tế

6

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai do Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư.

Thanh tra Bộ

 

Quý IV/2009

B. KẾ HOẠCH KIỂM TRA

I. KIỂM TRA TỔNG THỂ VỀ ĐẦU TƯ

1. Kiểm tra tại các Bộ, ngành

TT

Tên Bộ, ngành được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Bộ Y tế

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội

Quý II, III/2009

2

Bộ Giáo dục – đào tạo

Vụ Kinh tế đối ngoại

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Quý II, III/2009

3

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Vụ Lao động, văn hóa, xã hội

Các Vụ: Tổng hợp kinh tế quốc dân; Tài chính tiền tệ; Giám sát và Thẩm định đầu tư; Kinh tế đối ngoại; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường.

Quý I, II, III/2009

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Vụ: Tổng hợp kinh tế quốc dân; Tài chính tiền tệ; Giám sát và Thẩm định đầu tư; Kinh tế đối ngoại; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường.

Quý I, II, III/2009

2. Kiểm tra tại các địa phương

TT

Tên Tỉnh, thành phố được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

5

Lạng Sơn, Cao Bằng

Vụ Tài chính tiền tệ

Các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

Quý II/2009

6

Hà Nam, Ninh Bình

Thanh tra Bộ

Các vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Kinh tế nông nghiệp

Quý III/2009

7

Phú Yên, Khánh Hòa

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

 

Quý II, III/2009

8

Lâm Đồng, Đắc Nông

Vụ Tài chính tiền tệ

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Viện Chiến lược phát triển

Quý II/2009

9

Tiền Giang, Trà Vinh

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

 

Quý II, III/2009

II. KIỂM TRA THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

TT

Tên dự án được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Dự án Cầu Thanh  Trì

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

Các Bộ và Vụ liên quan

Quý I/2009

2

Dự án Mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc

Quý II/2009

3

Dự án Đường cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình

Quý III/2009

4

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1, 2

Quý III/2009

5

Dự án Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

Quý II/2009

6

Các dự án đầu tư thuộc Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam

Quý III, IV/2009

7

Các dự án đầu tư thuộc BQL đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Ban 419)

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

 

Quý II/2009

8

Dự án Thủy Lợi Phước Hòa (Vay vốn ADB)

Vụ Kinh tế nông nghiệp

- Văn phòng Chính phủ

- Các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính

- Các vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Kinh tế đối ngoại

Quý III/2009

9

Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp (WB 3) năm 2006 – 2008 tại BQL các dự án Lâm nghiệp

- Thanh tra Bộ, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ Kế hoạch)

Quý III/2009

10

Chương trình bố trí dân cư những nơi cần thiết (theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg)

- Văn phòng Chính phủ

- Các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính

- Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Tài chính tiền tệ; Tổng hợp kinh tế quốc dân

Quý II/2009

11

Chương trình đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam theo Quyết định 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006

- Văn phòng Chính phủ

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính

- Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

Quý II/2009

12

Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

- Các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Tài chính

- Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Kinh tế đối ngoại; Giám sát và Thẩm định đầu tư

Quý II/2009

13

Dự án khắc phục khẩn cấp thiên tai năm 2005 vay vốn ADB

- Văn phòng Chính phủ

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính

- Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Kinh tế đối ngoại

Quý III/2009

III. KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

TT

Tên danh mục được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Việc chỉ định thầu Khu kinh tế Nghi Sơn và thực hiện đấu thầu một số gói thầu xây dựng tại Thanh Hóa

Cục Quản lý đấu thầu

 

Quý I, II/2009

2

Việc chỉ định thầu Khu tái định cư đền bù giải phóng mặt bằng của Quốc lộ 3 và một số dự án tại Thái Nguyên

 

Quý I, II/2009

3

Cảng Đình Vũ và một số dự án tại Hải Phòng

 

Quý II, III/2009

4

Việc chỉ định thầu dự án Cầu Đồng Nai và một số dự án khác tại Bộ Giao thông Vận tải

 

Quý II, III/2009

5

Chỉ định thầu một số gói thầu tại Bộ Giao thông vận tải

 

Quý III, IV/2009

6

Việc thực hiện công tác đấu thầu tại Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam

 

Quý III, IV/2009

7

Việc thực hiện công tác đấu thầu tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông

 

Quý III, IV/2009

IV. KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TT

Tên dự án được kiểm tra 

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Công tác quản lý đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Cục Đầu tư (*) nước ngoài

Các Vụ: Quản lý các khu kinh tế; Giám sát và Thẩm định đầu tư

Quý I/2009

2

Công tác quản lý đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

Các Vụ: Quản lý các khu kinh tế; Giám sát và Thẩm định đầu tư

Quý II/2009

3

Hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh thương mại (nhập khẩu và phân phối)

- Vụ Kinh tế dịch vụ

- Các Bộ: Công thương; Tài chính

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công thương địa phương

Quý II/2009

4

Công tác quản lý đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Các Vụ: Quản lý các khu kinh tế; Giám sát và Thẩm định đầu tư

Quý III/2009

5

Việc thực hiện các quy định của pháp luật, cấp và thực hiện giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Công thương

- Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

Quý III/2009

V. KIỂM TRA CÁC LĨNH VỰC KHÁC

TT

Tên danh mục được kiểm tra 

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch Dự trữ Quốc gia của Bộ Quốc phòng; Bộ Công an trong các năm 2007 – 2009

Vụ Quốc phòng, an ninh

Thanh tra Bộ; các vụ: Tổng hợp kinh tế quốc dân; Tài chính, tiền tệ; Kinh tế dịch vụ

Quý II/2009

2

Kế hoạch phân bổ và triển khai thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2007, 2008, 2009 tại Tòa án nhân dân tối cao và một số Tòa án địa phương

Thanh tra Bộ; Cục đấu thầu; các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Tổng hợp kinh tế quốc dân; Kết cấu hạ tầng và đô thị

Quý III/2009

3

Kế hoạch phân bổ và triển khai thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2007, 2008, 2009 tại Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thanh tra Bộ, các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Tổng hợp kinh tế quốc dân

Quý IV/2009

4

Kế hoạch phân bổ và triển khai thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2007, 2008, 2009 tại Ban Cơ yếu Chính phủ

Thanh tra Bộ; Cục Đấu thầu; các Vụ: Giám sát và Thẩm định đầu tư; Tổng hợp Kinh tế quốc dân.

Quý III/2009

5

Công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang

Viện Chiến lược phát triển

Các Vụ: Kinh tế địa phương và lãnh thổ; kết cấu hạ tầng và đô thị; Kinh tế dịch vụ; Giám sát và Thẩm định đầu tư; Quản lý các khu kinh tế; Quốc phòng an ninh

Quý II, III/2009 (tháng 6, 7, 8, 9, 10)

6

Dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý, trong đó có đường ô tô đến trung tâm xã

Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

- Các Bộ Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thanh tra Bộ; các Vụ: Kết cấu hạ tầng và đô thị, Kinh tế nông nghiệp; Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Quý II, III/2009

VI. KIỂM TRA HÀNH CHÍNH

TT

Tên danh mục được kiểm tra

Đơn vị chủ trì kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Công tác quản lý và thực hiện các Dự án sử dụng vốn ODA và vốn sự nghiệp môi trường do Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường quản lý thực hiện

Thanh tra Bộ

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

Quý I/2009

2

Việc thực hiện chế độ, chính sách biên chế, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, lưu trữ hồ sơ cán bộ, bảo hiểm xã hội và chấp hành kỷ luật lao động của TT Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia

Vụ Tổ chức Cán bộ

Thanh tra Bộ

Quý II/2009

3

Việc thực hiện chế độ, chính sách biên chế, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, lưu trữ hồ sơ cán bộ, bảo hiểm xã hội và chấp hành kỷ luật lao động của Báo Đầu tư

Thanh tra Bộ

Quý II/2009

4

Việc thực hiện kết luận kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

 

Quý I/2009

5

Kỳ thi học kỳ I/2008 – 2009 (khối lớp chính quy)

 

Quý I/2009

6

Kỳ thi lại học kỳ I/2008 – 2009 (khối lớp chính quy)

Phòng CTCT và Quản lý Sinh viên

Quý I/2009

7

Liên kết đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm

Phòng Đào tạo – NCKH

Quý II/2009

8

Kỳ thi tốt nghiệp Cao đẳng khóa tuyển 2006 – 2009 và TCCN khóa 31 (2007 – 2009)

Theo quyết định của Hiệu trưởng

Quý II, III/2009

9

Kỳ thi học kỳ I/2009 – 2010 (khối chính quy)

Phòng CTCT và Quản lý Sinh viên

Quý IV/2009

 

(*) Phụ lục: Danh mục các đơn vị được kiểm tra của Cục Đầu tư nước ngoài

1. Công tác quản lý đầu tư nước ngoài tại Hà Nội tại: Sở KH&ĐT Hà Nội, BQL các KCN và KCX Hà Nội, BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

2. Công tác quản lý đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh tại: Sở KHĐT TP HCM, BQL các KCN-KCX TP HCM, BQL KCNC TP HCM, BQL Khu Nam, BQL khu Thủ Thiêm, BQL khu đô thị Tây Bắc Thành phố, BQL Khu Nam Sài Gòn;

3. Hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh thương mại (nhập khẩu và phân phối) tại: Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Siêu thị An Lạc, Hợp đồng kinh doanh cửa hàng miễn thuế Sân bay Nội Bài, Công ty liên doanh hàng miễn thuế Lạng Sơn (tại Hữu nghị quan), Hợp đồng kinh doanh cửa hàng miễn thuế Lạng Sơn (tại Tân Thanh), Hợp doanh cửa hàng miễn thuế tại Cảng Hải Phòng, Công ty phát triển thương mại và du lịch Lạng Sơn, Công ty TNHH TMQT và dịch vụ siêu thị Bourbon Thăng Long, Hợp doanh Cửa hàng miễn thuế Lào Cai, Cửa hàng miễn thuế Hải Phòng, công ty TNHH Metro Cash&Carry Vietnam, Cửa hàng miễn thuế Tân Thanh – Lạng Sơn, Công ty liên doanh đầu tư Minh Phong, Hợp đồng HTKD cửa hàng miễn thuế Móng Cái, Cửa hàng miễn thuế cảng Cái Lân, Công ty TNHH Thương mại quốc tế và Dịch vụ siêu thị Bourbon Hải Phòng, 02 Hợp đồng kinh doanh cửa hàng miễn thuế sân bay Nội Bài.

4. Công tác quản lý đầu tư nước ngoài tại Bình Dương tại: Sở KHĐT Bình Dương, BQL các KCN Bình Dương, BQL Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore;

5. Việc thực hiện các quy định của pháp luật, cấp và thực hiện giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản tại: Sở KHĐT Yên Bái, Lai Châu, Bắc Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hải Dương, Công ty liên doanh Calcium Carbonate Yên Bái – Banpu, Công ty TNHH đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam, Công ty liên doanh Khoáng sản Alliance Hùng Đại Dương, Công ty liên doanh chế tác đá quốc tế Lục Yên, Công ty liên doanh đá Lai Châu, Công ty TNHH KS Bắc Giang Việt Trung, Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Á Cường, Công ty than cốc và khoáng sản Việt – Trung, Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt - Trung, Công ty TNHH Lộc Phát, Công ty TNHH mỏ Niken Bản Phúc, Hợp đồng hợp tác kinh doanh vàng NaRì – Bắc Kạn, Kẽm Việt Thái, Công ty liên doanh Núi Pháo, CTLD xi măng Phúc Sơn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1708/QĐ-BKH năm 2008 về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36