Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 1704/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 20/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1704/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 115/TTr-SGDĐT ngày 6 tháng 7 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 03 thủ tục hành chính mới ban hành đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I. Danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

1

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

2

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

3

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học để thành lập trung tâm mới

Phần II: Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

1. Thủ tục: Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu (số 6, đường Nguyễn Tất Thành, P1, thành phố Bạc Liêu).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho hợp lệ.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7h 30 phút đến 11h, buổi chiều từ 13h 30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày tết nghỉ.

- Nhận kết quả tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu (số 6, đường Nguyễn Tất Thành, P1, thành phố Bạc Liêu).

+ Công chức trả kết quả TTHC chỉ yêu cầu người đến nhận khi đến nhận mang theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và ký nhận, trao kết quả cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có đem theo phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Thời gian trao trả giấy phép: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7h 30 phút đến 11h, buổi chiều từ 13h 30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày tết nghỉ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình xin thành lập trung tâm.

+ Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

. Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm.

. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

. Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo.

. Cơ sở vật chất của trung tâm.

. Cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn).

. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

+ Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ GD&ĐT.

2. Thủ tục: Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu (số 6, đường Nguyễn Tất Thành, P1, thành phố Bạc Liêu).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho hợp lệ.

 + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7h 30 phút đến 11h, buổi chiều từ 13h 30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày tết nghỉ.

- Nhận kết quả tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu (số 6, đường Nguyễn Tất Thành, P1, thành phố Bạc Liêu).

+ Công chức trả kết quả TTHC chỉ yêu cầu người đến nhận khi đến nhận mang theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và ký nhận, trao kết quả cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có đem theo phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Thời gian trao trả giấy phép: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7h 30 phút đến 11h, buổi chiều từ 13h 30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày tết nghỉ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do Giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu.

+ Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Nội quy hoạt động của trung tâm.

+ Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động.

+ Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học.

+ Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy.

+ Các quy định về học phí, lệ phí.

+ Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Trường hợp trung tâm chưa đủ điều kiện để hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này; cụ thể:

+ Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.

+ Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

- Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ GD&ĐT.

3. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học để thành lập trung tâm mới

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu (số 6, đường Nguyễn Tất Thành, P1, thành phố Bạc Liêu).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho hợp lệ.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7h 30 phút đến 11h, buổi chiều từ 13h 30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày tết nghỉ.

- Nhận kết quả tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (số 6, đường Nguyễn Tất Thành, P1, thành phố Bạc Liêu).

+ Công chức trả kết quả TTHC chỉ yêu cầu người đến nhận khi đến nhận mang theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và ký nhận, trao kết quả cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có đem theo phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Thời gian trao trả giấy phép: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7h 30 phút đến 11h, buổi chiều từ 13h 30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày tết nghỉ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình xin thành lập trung tâm.

+ Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

. Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm.

. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

. Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo.

. Cơ sở vật chất của trung tâm.

. Cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn).

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

+ Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

 Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

- Đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học.

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ GD&ĐT.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13