Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 1703/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Văn Hiểu
Ngày ban hành: 16/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1703/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1404/TTr-SNN ngày 10 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và thủ tục hành chính mới ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục “Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác” được ban hành kèm theo Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: HC, KSTT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Số Trang

 

Lĩnh vực Thủy sản

 

1

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

 

 

Tổng số 01 thủ tục

 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG

Lĩnh vực Thủy sản

01. Thủ tục: Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (sửa đổi, bổ sung)

- Trình tự thực hiện: (sửa đổi, bổ sung)

* Bước 1: Chủ hàng có nhu cầu xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác nộp 02 (hai) Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Ban quản lý Cảng cá Trần Đề (ấp Cảng, thị trấn Trần Đ, huyện Trần Đ, tỉnh Sóc Trăng) nơi chủ hàng đã mua nguyên liệu trong thời gian không quá 30 ngày kể từ thời điểm lên cá.

* Bước 2: Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, Ban quan lý Cảng cá kiểm tra tính xác thực của thông tin đã khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; kiểm tra nhật ký khai thác hoặc nhật ký thu mua, chuyển tải. Xác nhận khi lô hàng có kê khai đúng trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, nhật ký khai thác, hoặc nhật ký thu mua, chuyên tải.

Không xác nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, hoặc nhận ký thu mua, chuyển tải, hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu khai thác nằm trong danh sách tàu khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

* Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Ban quản lý Cảng cá Trần Đề hoặc qua đường bưu điện.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phân, sô lượng hô sơ: (sửa đổi, bổ sung)

Thành phần:

+ Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (theo mẫu tại Phụ lục

IV ban hành kèm theo Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT);

+ Bản sao chụp nhật ký khai thác thủy sản (đối với tàu khai thác thủy

sản);

+ Bản sao chụp nhật ký thu mua, chuyển tải và nhật ký khai thác của tàu được thu mua chuyển tải (đối với tàu thu mua chuyển tải);

Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý Cảng cá Trần Đtỉnh Sóc Trăng. (sửa đổi, bổ sung)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

- Lệ phí (nếu có): 700.000 đồng/lần. (sửa đổi, bổ sung)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

+ Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác;

+ Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT , Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư số 02/2006/TT-BTS, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT;

+ Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 về quy định mc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm tra trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

 

Phụ lục IV

Annex IV

XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

CATCH STATEMENT FOR RAW MATERIAL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

CATCH STATEMENT FOR RAW MATERIAL

Số xác nhận/Statement number: ........................................................................................

Cơ quan thẩm quyền/Validating authority:

Tên/Name:…………………….......................…… Address Địa chỉ:…..............………….…

Tel:

Fax:

Email:

 

Tàu cá/Fishing vessel

Mô tả sản phẩm/Product description

Thuyền trưởng /người đại diện

Master of the fishing vessel/representative

Tên tàu/ số đăng ký, (Nghề khai thác) Name/Registration (Fishing gear code)

Loại Tàu nhỏ *

Tàu thông thường **

Type:

Small */Normal **

Cảng đăng ký Home port

Hô hiệu

Call sign

Inmarsat, Fax, điện thoại (nếu có)

Inmarsat, fax, Tel No (if issued)

Số giấy phép, giá trị đến ngày

Fishing licence no., period of validity

Vùng và thời gian khai thác

Catch area(s) and date

Tên loài

Species Name

Ngày lên cá

Date of landing

Tổng khối lượng khai thác của tàu cá (kg)

Total catch of the vessel (kg)

Tổng khối lượng nguyên liệu mua từ tàu cá (kg)

Total raw material bought from the vessel (kg)

Tên

Name

Chữ ký

Signature

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng/ Total

 

 

 

 Nhà máy chế biến (nếu khác nhà máy chế biến)/ Processing plant (if different from the processing plant)

 

Cơ quan thẩm quyền/Validating authority

Tên và địa chỉ/Name and address

 

 

Chữ ký và đóng dấu Signature and seal

 

 

 

 

Tên và địa chỉ/Name and address:

Chủ hàng xuất khẩu/Exporter

 

Chữ ký và đóng dấu/Signature and seal

Ngày/Date

Tên và địa chỉ/Name and address

Chữ ký và đóng dấu

Signature and seal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả nguyên liệu đã sử dụng ðề nghị chứng nhận thủy sản khai thác/Description of raw materials used for the Catch Certificate

TT

No.

Tên tàu/Số đăng ký

Vessel name/Registration number

Tên sản loài Species name

Khối lượng nguyên liệu đã sử dụng đề nghị chứng nhận (kg)

Raw material amount used for the Catch Certificate

Số chứng nhận

Catch Certificate number

Chữ ký và dấu của cơ quan thẩm quyền

Signature and seal of the validating authority

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172