Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Phó phòng Thanh tra tỉnh Nam Định

Số hiệu: 17/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 29/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP , ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV , ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, tại Tờ trình số 10/TT-TTr ngày 24/6/2016; của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Văn bản số 492/SNV-CBCC ngày 09/6/2016 và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, tại Văn bản số 78/BC-STP ngày 14/6/2016, về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố Nam Định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website của tỉnh, Website VPUBND tỉnh
;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Nam Định)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố Nam Định.

Quy định này áp dụng đối với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố quy định tại Quy định này là căn cứ để Giám đốc sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh xem xét quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Thanh tra.

2. Người được xem xét bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chun bnhiệm tại quy định này và các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Điều 3. Tiêu chuẩn

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống:

a. Yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên định với đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chnghĩa xã hội; tận tụy phục vụ nhân dân;

b. Làm việc với tinh thần trách nhiệm, hiệu qucao; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; không cơ hội, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c. Có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, khách quan, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm; có tinh thần tự phê bình và phê bình.

d. Đoàn kết, dân chủ với đồng nghiệp, gương mẫu về đạo đức, li sống; gắn bó mật thiết với nhân dân, được tập thể cán bộ, công chức nơi công tác và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

2. Về năng lực:

a. Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng;

b. Có năng lực quản lý, điều hành, khả năng quy tụ, đoàn kết tập thể cán bộ, công chức; phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề xuất các giải pháp về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

c. Có khả năng làm Trưởng các Đoàn thanh tra;

3. Về hiểu biết

a. Nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Thanh tra.

b. Nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

c. Am hiểu các lĩnh vực quản lý nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương, của ngành, của tỉnh.

4. Trình độ:

a. Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch thanh tra viên hoặc tương đương trở lên (đối với cán bộ của Thanh tra tỉnh phải là Thanh tra viên).

b. Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với công tác thanh tra, phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác và phù hợp với quy định của tỉnh về điều kiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp Phòng trở lên;

c. Có bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương (đối với chức danh Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra các huyện, thành phố); Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương (đối với chức danh Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Phó Chánh Thanh tra sở; Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố);

d. Có văn bằng hoặc chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

đ. Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) trình độ B trở lên;

e. Sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

Điều 4. Tiêu chuẩn khác

1. Là cán bộ, công chức, được tuyển dụng, bnhiệm ngạch từ Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên.

2. Đã qua thực tiễn công tác: Có ít nhất 01 (một) năm giữ ngạch thanh tra viên hoặc có thời gian ít nhất 03 (ba) năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự). Trường hợp là cán bộ, công chức công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 (năm) năm giữ ngạch công chức tương đương ngạch thanh tra viên.

3. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng không vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, được cơ quan có thm quyn xác nhận.

4. Đảm bảo đúng độ tui bnhiệm, bnhiệm lại theo quy định của Nhà nước.

5. Có đủ sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Đối với trường hợp cán bộ, công chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố theo quy định trước đây mà nay chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Quy định này thì Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để cán bộ, công chức được đào tạo bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn theo quy định trước khi bổ nhiệm lại./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/06/2016 về quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.061

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!