Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 – 2016

Số hiệu: 17/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hoàng Dân Mạc
Ngày ban hành: 30/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 30 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2011 – 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn c Lut T chc Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết đnh này Quy chế m vic của y ban nhân dân tnh P Thọ, nhim kỳ 2011 - 2016.

Điều 2. Quyết đnh này thay thế Quyết đnh s 1958/2004/QĐ-UB ngày 24/6/2004 ca UBND tỉnh v quy chế làm việc của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh; các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưng các s, ngành thuộc UBND tỉnh Chủ tch UBND các huyn, thành, thị chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể ND;
- CT, các PCT;
- CVP, các PVP;
- Công báo;
- Lưu VT, NCTH, TK (TK 200b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA UBND TNH PHÚ TH
(Ban hành m theo Quyết đnh số: 17/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tnh)

I - Chc trách, nhim vụ ca UBND tnh các thành viên UBND tnh:

1. Nguyên tắc làm vic ca UBND tnh:

1.1. y ban nhân dân tnh làm vic theo nguyên tc tp trung dân ch, tp thể lãnh đo, cá nhân phụ trách trong tng lĩnh vc công c được phân công. Mi thành viên chu trách nhim cá nhân v phn công tác của mình trưc ND, UBND và trước Chtịch UBND tnh, cùng các thành viên khác chu trách nhiệm tp thể về hoạt động của UBND tỉnh trước HĐND tỉnh và Chính phủ. Chế độ làm việc tập thể được thể hin bng các hội ngh ca UBND tnh để tho lun và quyết định nhng vn đề được quy đnh ti điu 124 của Lut T chc ND và UBND ngày 26/11/2003. Các quyết đnh của UBND tỉnh phi đưc quá na tổng s thành viên y ban biu quyết tán thành. Vic sa đổi những vn đề mà tp th y ban đã quyết đnh, nht thiết phi được tp th UBND tnh tho lun, quyết đnh li hoc sau khi lấy ý kiến của c thành viên UBND tnh mi có hiu lc thi hành (trừ trưng hp đã được Chính phủ, các Bộ, ngành TW quyết đnh). Các thành viên UBND tnh phi nói và làm theo Ngh quyết ca UBND tnh.

- Tt c c ý kiến chỉ đo, điu hành công vic ca UBND tỉnh Ch tịch UBND tnh phi được th hin bng văn bn theo đúng thể thc pháp lut.

- UBND tnh m vic theo chương trình, kế hoch năm, quý, tháng.

- Các thành viên của y ban nhân dân tnh phi thc hin chế độ lãnh đo có kim tra; sau khi kim tra phi có văn bn kết lun c th, báo cáo P Ch tịch phụ trách nh vc hoc báo cáo Ch tch UBND tỉnh, cn thiết đưa ra tp thể UBND tỉnh tho lun quyết đnh.

1.2. Khi cn thiết, Ch tịch UBND tnh thành lp các Ban ch đo, Hội đồng tư vn cho Ch tịch UBND tnh về một s lĩnh vc công c trong một thi gian nht đnh và tự gii tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Chức trách ca các thành viên UBND tnh:

a) Ch tịch UBND tỉnh:

Là ngưi đứng đu UBND tỉnh; chu trách nhim lãnh đo, qun lý, điều hành chung toàn din các mt công tác, c hot động đối nội đi ngoi của UBND tnh; quyết đnh triu tp và chủ tọa c kỳ hp ca y ban nhân dân tnh; bo đm vic chp hành Hiến pháp, Pháp lut; c Ngh quyết, Ngh đnh ca Chính ph; Quyết đnh, Chỉ thị của Th tưng Chính phủ; c Ngh quyết của Tnh ủy, ND tỉnh, các Quyết đnh, Ch thca UBND tnh các quy đnh hưng dn của B, ngành Trung ương. Tchc điu hòa cơng trình công tác, đôn đốc kiểm tra hot động ca c Phó Chủ tịch và c thành viên UBND tnh trong việc chỉ đo điu hành các ngành, c cấp trên đa bàn tnh theo nhim vụ quyn hn của Chủ tịch UBND tnh được quy đnh ti các Điu 126, 127 ca Lut T chc HĐND UBND.

Chủ tch UBND tỉnh quyết đnh nhng vn đề quan trọng chung; nhng vn đề mi phát sinh hoc do cp dưi mi đề xut vượt thm quyn ca P Chủ tịch trong hot động của mình; Chủ tch UBND tnh thưng xuyên gi mối liên h gia UBND tnh vi Thưng trc Tnh y, Thưng trc ND tỉnh, Đoàn đi biu Quc hi tnh, Vin trưởng Vin Kim sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tnh. Báo cáo tình hình công c qun lý n nưc tỉnh vi Chính ph, Tỉnh y, HĐND tnh.

b) Các P Chủ tịch UBND tnh:

- Giúp Chủ tịch chỉ đo tng lĩnh vc công tác đưc Chủ tch phân công; chu trách nhim trưc Chủ tch, tc UBND tnh, thay mt Chủ tch để gii quyết các công vic đưc giao; Phó Ch tịch UBND tnh tham gia lãnh đo điu hành các mt hot động chung của y ban nhân dân tỉnh.

- Trc tiếp chỉ đo kiểm tra, hưng dn, đôn đốc các s, ngành thuc UBND tnh (gi chung là s), UBND c huyn, thành, thị (gọi chung là huyn) trong vic t chc thc hin các Ngh quyết ca HĐND tỉnh, các Quyết đnh, Ch th của UBND tỉnh, c chủ trương, chính ch, pháp lut thuộc lĩnh vc mình ph trách; khi gii quyết nhng vn đề có liên quan đến phn việc của P Chủ tch khác thì phi trao đổi thng nht ý kiến vi P Ch tch đó trưc khi gii quyết. Trưng hp có vn đ cn có ý kiến của Ch tch hoc gia các P Ch tịch còn có ý kiến khác nhau thì báo o Chủ tch quyết đnh hoc đưa ra tp thể y ban tho lun quyết đnh. P Ch tch xin ý kiến Ch tịch gii quyết nhng vn đ mới phát sinh chưa được UBND tnh quyết đnh; trc tiếp nghe các nội dung chương trình Thưng trc Tnh y, nội dung phc tp báo cáo hội nghị giao ban Ch tịch các P Ch tch. Các P Ch tịch đưc phân công km nhim làm cp trưng một scơ quan của UBND tỉnh phải chu trách nhiệm trưc UBND tỉnh và ND tỉnh v hoạt đng của cơ quan đó.

P Chủ tch Thưng trc, ngoài trách nhiệm, quyn hn chung như các Phó Chtịch đã quy đnh trên, còn có nhiệm vụ thay mt Chủ tch gii quyết công việc hàng ngày ca y ban thay mt Ch tịch khi Ch tch đi vng; giúp Ch tch quan hệ thưng xuyên với Tng trc ND tnh.

c) Các y viên UBND tnh

- Chu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tnh, UBND tỉnh HĐND tỉnh về hot đng ca lĩnh vc đưc phân công phụ trách; đng thi có trách nhiệm tham gia, gii quyết công vic thuc thm quyn của tp thể UBND tỉnh; theo dõi hot đng toàn din ca từng huyn theo s phân công ca Chủ tch UBND tnh.

II - Chế đ làm việc ca UBND tnh:

1. Xây dựng chương trình công tác ca UBND tnh:

Trình t xây dng chương trình công tác ca UBND tnh.

Hàng năm, vào tun đu tháng 11, Giám đốc các Sở, Ch tịch UBND các huyn trình UBND tỉnh nhng vn đề ln cn đưa vào chương trình công tác ca UBND tnh năm sau.

Gia tháng 11, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tp hp, thống nht vi n phòng Tnh ủy, Văn phòng Đoàn đi biểu Quốc hội ND tnh dự tho Chương trình công tác năm sau theo ch đo ca Ch tch UBND tỉnh và gi các thành viên UBND tnh. Chm nht là 05 ngày m vic k t khi nhn đưc d tho Chương trình, các thành viên UBND tnh có trách nhim nghn cu, xem xét cho ý kiến để Chánh Văn png UBND tnh hoàn chnh d tho trình UBND tnh thông qua vào phiên hp tháng 12.

Chương trình công tác tháng phi gi đến các thành viên UBND tỉnh vàc ngành liên quan chm nht là ngày 25 của tháng trưc.

Các thành viên UBND tnh, Giám đc các Sở, UBND các huyn trong phm vi trách nhim ca mình, có trách nhim t chc thc hin những công việc có ln quan thuộc chương trình công tác ca UBND tỉnh; trưng hp đột xut muốn thay đổi nội dung, thời gian trình tự, thủ tc chun b các chương trình, d án báo cáo, các vn đcông việc đã ghi trong chương trình công c thì phi báo cáo Ch tch UBND tnh xem xét, quyết đnh.

2. Tnh t, th tục, chun b các Chương trình, Đ án trình UBND tnh

Theo s phân công chun b các Chương trình, Đ án (gọi chung là Đ án) đưc ghi trong chương trình m vic của UBND tnh, cơ quan chủ t Đ án lp kế hoch chun bđ án theo đúng yêu cu.

a) Quyn hn và trách nhiệm ca Thủ trưng cơ quan chủ trì Đ án và cơ quan liên quan:

quan ch trì Đán đưc quyn mi Gm đốc các sở, Ch tch UBND các huyn có liên quan đến bàn vic chun bị Đ án được mi Gm đốc các sở, Chủ tch UBND các huyn có liên quan hp để tho lun, góp ý kiến về dự tho Đán. Thủ trưởng cơ quan chủ trì Đ án phi gi tài liu cho các cơ quan đưc mời ít nht 03 ngày làm vic trước ngày họp; đi với nhng Đán ln phi gi tớc 05 ngày m việc. Thtrưởng cơ quan đưc mời có trách nhiệm c ngưi có đủ thm quyn d họp, cung cp tài liu cn thiết và có ý kiến chính thc bng văn bn trong thời gian yêu cầu của Thtrưởng cơ quan chủ trì Đ án.

Thủ trưởng cơ quan ch trì Đ án chu trách nhim tổ chc và chủ trì hội ngh tho lun và thu thp ý kiến để b sung, hoàn chnh Đ án trình UBND tnh. Những ý kiến tho lun phi ghi vào biên bn, có ch ký của ngưi chủ tọa hội ngh.

b) Hồ sơ Đ án trình UBND tỉnh gm có:

- Ttrình ca Thủ trưng cơ quan chủ trì Đ án: Ni dung phi ràng, ngn gn; đối với nhng Đ án dài phi báo o tóm tt, nêu đy đ căn c pháp lý, tính kh thi, văn bn, tài liu liên quan; ý kiến bng văn bn ca cơ quan liên quan; những văn bn pháp quy, phi được S Tư pháp thm đnh.

- D tho văn bn s ban hành; nếu h sơ Đ án chun bị đúng theo yêu cầu, phm vi quy đnh và đúng thủ tục pháp lý thì Chánh n phòng UBND tnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết đnh đưa ra hội nghị giao ban Ch tch, các P Chủ tch hoc hội ngh UBND tnh. Nếu h sơ Đán chun bị không đt yêu cu quy đnh t đ nghị cơ quan chủ trì Đán chun bị lại. Nếu Th trưng cơ quan ch trì Đán không nht t thì Chánh Văn phòng UBND tnh báo cáo Ch tch UBND tnh quyết đnh.

- H sơ Đ án phi được đăng ký vi Văn phòng UBND tnh.

3. Chế đ hp ca UBND tnh:

a) Hp y ban:

- y ban nhân dân tnh mỗi tháng họp ít nht 01 ln, do Ch tch UBND tỉnh triu tp ch trì, theo nội dung chương trình y ban đã đề ra. Tờng hp cn thiết hp đột xut do Chủ tch UBND tỉnh quyết đnh. Ngày họp ni dung chương trình làm vic do Ch tch UBND tỉnh n đnh. Trong phiên họp y ban phi có ít nht 2/3 s thành viên tham gia mới được tiến hành.

Nhng S được báo cáo trước y ban (k c S đưc mời d) phi do Gm đốc dự hp và trình bày báo cáo. Trưng hp đc bit, Gm đc vng mt phi báo o lý do phi được Chủ tch UBND tỉnh đng ý và y quyn cho cấp phó đi thay; ý kiến phát biu của đồng c cp p được coi là ý kiến ca đng chí cấp trưng. i liệu phục vụ cho phiên họp phi gi đến thành viên y ban và các cơ quan đưc mời dtrước ngày hp ít nht 03 ngày.

Trong mt s trưng hp cn thiết: Đi với những vn đề không nht thiết phi tchc tho lun tp th hoc vn đ UBND tnh cn quyết đnh gp nhưng không có điu kin t chc họp tp thể UBND tnh t theo s chỉ đo của Chủ tch UBND tnh, n phòng UBND tnh gi văn bn dự tho đến các thành vn y ban các ngành liên quan để ly ý kiến tham gia có hn ngày. Nht thiết các thành viên y ban vàc ngành liên quan phi có ý kiến cthể và gi li n png UBND tnh đ tp hp báo cáo Chủ tịch UBND tnh. Hết hn quy đnh, nếu không gửi li văn phòng, coi như đng ý vi dự tho (tr những trường hp đi công tác xa). Nếu văn bn được đa s thành viên UBND tnh tán thành, Chánh n phòng UBND tnh trình Chủ tịch UBND tnh ký và thông báo cho c thành viên UBND tnh biết.

b) Chế độ hp giao ban ca Ch tch, Phó Ch tịch:

- Hàng tun, vào ngày th ba, Chủ tch UBND tỉnh giao ban với c P Ch tịch để chun bị nội dung hi nghị UBND, x lý nhng vn đề còn vưng mc; nhng vic mi phát sinh, các P Chủ tch báo cáo nhanh kết quả công tác đã gii quyết trong tun và nhng vướng mc thuộc lĩnh vc ph trách, bàn công tác chỉ đo điu hành tun ti.

- Phó Ch tch UBND tnh đưc triu tp nh đo Sở, Chủ tch UBND các huyn để bàn các nội dung có tính cht chuyên đ thuc lĩnh vc ph trách ca mình, thành phn phi thiết thc.

- Mỗi quý, hp hội ngh hành chính mt ln với Gm đốc các Sở, Ch tch UBND các huyn đtrin khai Nghị quyết của Tỉnh y, HĐND, UBND tỉnh, các Chỉ th, Quyết đnh của Chính ph, thời gian t 01 đến 02 ngày.

4. Ban hành văn bản thuộc thm quyn ca UBND và Chủ tịch UBND tnh

a) Chế độ ban hành văn bn:

+ Văn bn thuc thm quyn UBND tnh

- Ban hành văn bn: Sau kết lun của UBND tnh, cơ quan trình (S) có trách nhim sa cha, bổ sung hoàn chnh dự tho văn bn, sau đó chuyn đến Chánh n phòng UBND tỉnh soát xét, chnh lý trưc khi trình Ch tch (hoc P Ch tịch) ký ban hành, chm nht kng quá 7 ngày m vic. Vit phát hành văn bn do Văn png UBND tỉnh chu trách nhim. Nhng nội dung liên quan đến hai hay nhiu lĩnh vc tS ch trì son tho, phi hp với các S liên quan để hoàn thin. Nếu có nhng ý kiến khác nhau trong nội dung văn bn, thì Chánh Văn phòng báo cáo Chủ tịch quyết đnh, cần thiết phi gi văn bn d tho đến các thành viên y ban tham gia tiếp, hn ngày gi li để tp hp ý kiến trình Chủ tịch quyết đnh.

+ Văn bn thuc thm quyn Ch tịch UBND tnh.

Nhng nội dung thuc thm quyn gii quyết của Chủ tịch (Phó Chủ tch) UBND tnh thì Văn phòng nghiên cu đề xut hưng xử lý, đồng thi dự tho văn bn (Quyết đnh, Chỉ thị hoc văn bn hành chính) trình Chủ tch (P Ch tịch) xem xét quyết đnh. Nhng ni dung phc tp, Chủ tịch hi ý vi các P Chủ tch đ xem xét quyết đnh.

Thời gian xem xét gii quyết nhng đề nghị tng thưng ca c sở, huyn và đơn vị cơ s chm nht trong vòng 03 ngày làm việc (kt ngày văn bn đến Văn phòng UBND tỉnh). Trưng hp ni dung phc tạp, ln quan đến nhiu ngành t có th chm hơn, nhưng kng quá 07 ngày m vic.

Các văn bn hưng dn thc hin các Quyết đnh của UBND tỉnh, chm nht 7 ngày (k t ngày UBND tỉnh ban hành Quyết đnh) phi ban hành (kể ctng hp hưng dn ln S).

b) Thẩm quyn ký văn bản của UBND và Chủ tịch UBND tnh:

- Các văn bn ca UBND Chủ tịch UBND tỉnh phi được trình ký ti cơ quan, không ký ti nhà rng.

- Các văn bn trình Ch tịch hoc Phó Ch tịch ký, k c các văn bn của các Sở, các huyn d tho sẵn bt buộc phi qua Chánh Văn phòng thm đnh về ni dung thể thc văn bn.

- Ch tch UBND tnh các Quyết đnh ca UBND tnh về nhng vn đề quan trng mang tính cht liên ngành, v t chc và nhân s quy đnh ti Quyết đnh số 2765/2006/-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tnh Phú Th quy đnh phân cp qun lý t chc bộ y n bộ, công chc viên chc Nhà nước tnh Phú Th; ký các văn bn hành chính, Ttrình của y ban hoc của Ch tịch trình Chính ph, các Bộ, ngành TW; K niệm chương Hùng Vương và các Bng khen ca UBND tnh, ký các Quyết đnh, Chỉ th ca Chủ tch đưc quy đnh ti Điu 127 Lut T chc ND và UBND, các Quyết đnh phê duyt quy hoạch.

- Phó Ch tịch m nhiệm vụ thưng trc các Quyết đnh để gii quyết các vn đề t chc, bộ máy c cơ quan hành chính dưới s và UBND huyn; nâng lương cho công chc, c quyết đnh (hoc công văn) đ giải quyết các vn đề c th, nhng nội dung không thuộc các P Chủ tch khác, không thuộc nhng vn đ do Chủ tch nêu trên; c Quyết đnh, Chỉ thị thuộc thm quyn Chủ tch khi Chủ tch u nhim; các Báo o, T trình của UBND tnh trình Tnh y, ND tnh; ký tt c các văn bn thuộc thm quyn Ch tch khi Chủ tịch đi vng.

- Phó Ch tch ph trách lĩnh vc công tác được Ch tch y nhiệm thay một sQuyết đnh, Chỉ thị và các văn bn hành chính cn thiết khác đ đôn đốc, hưng dn thi hành c Quyết đnh ca UBND tnh, của Chính ph và các B, ngành Trung ương thuộc nh vc phụ trách và chu trách nhim trưc Ch tch v các ý kiến gii quyết đó. Nhng vn đ có liên quan đến lĩnh vc P Ch tch khác nht thiết phi trao đổi đthống nht ý kiến trước khi ban hành. Nếu xét thy s vic phc tp t báo o Chủ tịch hoc trao đổi với Phó Ch tịch thưng trc (nếu Chủ tch đi vng) trước khi quyết đnh; ký T trình Tnh y, ND tnh, các B, ngành Trung ương nhng ni dung thuc lĩnh vc phụ trách.

- Chánh Văn png UBND tnh đưc thừa lệnh Chủ tịch, tha lnh UBND tnh ký: Thông báo kết lun ca Ch tch, Phó Chủ tịch, tng báo ý kiến gii quyết ca Ch tch (hoc Phó Chủ tch thay mt Chủ tịch) đi với mt s công vic c th, giy gii thiu, các công văn hành chính giao dịch, giy mời họp của y ban; sao các văn bn ca Chính phủ, B, ngành Trung ương, ký phiếu chuyn đơn t khiếu ni t cáo của công dân, các văn bn khác thuc thm quyn ca Chánh Văn phòng. Các phó n phòng được Chánh Văn phòng y nhim ký một s văn bn cn thiết thuc thm quyn Chánh Văn phòng.

5. T chức thực hin thanh tra, kim tra việc thực hin các Ch th, Quyết đnh của UBND tnh

a) Sau khi có ch trương chính sách, các Quyết đnh, Chỉ thị ca Chính ph, Bộ, ngành Trung ương, các Ch th, Quyết đnh của UBND tnh, nếu thuộc ni dung công tác ca lĩnh vc nào thì Phó Ch tịch phụ trách lĩnh vc đó phi chỉ đo c ngành liên quan trin khai thc hin giúp Ch tch ch đo, đôn đc thc hiện Ch th, Quyết đnh đó đến kết qu cuối cùng, báo o kết qu vi Ch tch hoc tp thể UBND tnh.

b) Giám đc các s, Ch tch UBND huyn có trách nhiệm t chc thc hiện và kiểm tra vic thc hiện các Quyết đnh, Ch th của UBND tnh trong toàn ngành, đa phương mình. Trong khi thc hiện c ch trương ca UBND tnh, nếu gp khó khăn, trở ngi hoc phát hin nhng vn đề cn xem xét, phi kp thi báo cáo với Chủ tch UBND tnh đ điều chnh, bổ sung.

Các văn bn do Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyn ban hành để hưng dn thc hin các văn bn quy phm pháp lut ca UBND tnh phi gi n png UBND tỉnh và STư pháp để kiểm tra, theo dõi (Nhng văn bn của UBND huyn liên quan đến ngành nào phi đồng gi cho S đó để biết và theo dõi).

c) Các thành viên UBND tỉnh phi chủ động có chương trình kim tra nh hình thc hin, đánh giá kết quả thc hin c Ch th, Nghị quyết, Quyết đnh ca HĐND và UBND tỉnh ca các Bộ, ngành Trung ương đi với các sở, huyn, đưc phân công theo dõi. Đối vi chuyên ngành được ph trách, đưc kim tra tt c các huyn có nhim vụ phổ biến, hưng dn, kim tra, đôn đc và to điu kin giúp đ, c ngành, các cấp thc hin nghm túc các Chỉ th, Quyết đnh, Nghị quyết ca ND và UBND tnh; không can thip vào các công việc thuc chc năng qun lý trách nhiệm, quyn hn của giám đốc c s, Ch tch UBND các huyn.

UBND tỉnh đnh kỳ tchc kiểm tra việc thc hin toàn din hoc tng lĩnh vc thuộc chc năng qun lý nhà nước ca UBND c huyn và trách nhiệm qun lý toàn ngành ca các sở; khi cn thiết có thể t chc kim tra đt xut để nm tình hình, phát hin x lý kp thời những sai sót ca cấp dưi.

d) Sau khi kim tra, thanh tra, UBND tnh có kết lun nhng bin pháp xử lý tn ti vưng mc. Đơn vị được kim tra hoc ngành, cấp có liên quan phi chp hành kết lun những biện pháp x lý, báo cáo kết quả thc hin cho UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh t chc b phn theo dõi thc hin c chính sách, Nghị quyết, Quyết đnh ý kiến ch đo ca UBND và Ch tch UBND; đnh kỳ tng hp báo cáo Chủ tch UBND tnh v kết quả t chc thc hin ca c s UBND các huyn.

6. Chế đ đi cơ s tiếp dân:

a) ng năm, các thành viên UBND tnh b t ít nht 15 ngày làm việc trc tiếp vi cấp dưi cơ s để kim tra, nghiên cu nm tình hình thực tế và tiếp xúc vi qun chúng, phát hin và đề xut vi UBND tnh nhng vn đ cn thiết để giúp cho công tác ch đo của UBND tnh sát hp với tình hình thc tế. Trưc khi UBND tnh tho lun các nội dung trong phiên hp, các thành viên UBND tnh cn kho sát tình hình thực tế để tham gia có cht lượng.

b) Các thành viên UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp dân, xét và gii quyết đơn thư khiếu ni t cáo theo thm quyn; Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tnh trc tiếp công dân đnh kỳ hàng tháng theo sphân công của Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chtịch phụ trách lĩnh vc nào t có trách nhim xem xét, kết lun hoc quyết đnh giải quyết đơn t khiếu ni, t o thuc nh vc đó; đồng thi chỉ đo c ngành, các cp gii quyết kp thi c đơn thư khiếu ni t cáo thuộc phm vi trách nhiệm và công tác do mình ph trách.

7. Chế đ thông tin báo cáo, sơ kết, tng kết:

- UBND tỉnh duy tchế độ thông tin báo cáo theo quy đnh với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, với Tnh ủy, HĐND tỉnh v mọi mt hot động và nhng din biến đột xut của tnh. Đng thi thông tin cho cp dưới nhng tng tin cn thiết phục vcho vic thc hin c quyết đnh của UBND tnh. Giám đốc các S, Chủ tch UBND các huyn nghiêm túc thc hin chế đ thông tin báo o vi UBND, Chủ tch UBND tnh theo quy đnh tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình đột xut xy ra.

- Tùy theo tính cht, quy mô của c chương trình, d án chuyên đ, UBND tỉnh thc hin vic sơ kết, tng kết kp thời (do S chun b) nhm giúp cho việc ch đo, điu hành sát hp vi thc tế, đng thi để bổ sung các quy đnh của UBND tnh.

III - Mối quan h gia UBND tỉnh với các cơ quan trực thuc và vi các tchc liên quan:

1. Đối với các Sở và UBND các huyện:

1.1. Đối với các Sở và UBND các huyện:

UBND tỉnh là cơ quan qun lý n nưc cấp trên trc tiếp của các S UBND các huyn, thc hiện s chỉ đo qun lý nhà nưc toàn bộ hot động của c sở, các huyn đúng quyn hn, trách nhim theo lut đnh và chế đ m vic của UBND tnh.

Các S là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tnh thc hin chc năng qun lý nhà nưc đa phương, thc hin mt s nhim vụ quyn hn theo s ủy quyn ca Chủ tch UBND tnh theo quy đnh tại điu 128, Lut T chc ND và UBND; chu s chỉ đo qun lý v t chc, biên chế công c của UBND tỉnh. Đng thời chu s chỉ đo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ, ngành Trung ương v một ngành hoc nhiu ngành, nh vc công tác. Gm đc các s có trách nhiệm báo cáo công tác trưc UBND tnh, Bộ, ngành Trung ương báo cáo công c trưc ND tỉnh khi được yêu cu.

- Nhng đề nghị của các cp, các ngành, c t chc kinh tế, xã hội vi UBND tỉnh phi được giao cho ngành chc năng chuyên môn ln quan nghiên cu, đề xut, đnh thi gian báo cáo UBND tỉnh hoc Chủ tch UBND tỉnh xem xét, gii quyết. Các ngành chc năng chuyên môn phi đcao trách nhim, tham mưu đ xut, báo cáo kp thời; nghm cm cán bộ, t chc gây phin hà, sách nhiu đi với các t chc và công dân.

- Nhng đ nghị ca các ngành, các huyn, cơ s với UBND tỉnh phi th hin bng văn bn, gi qua n phòng UBND tỉnh được UBND tỉnh xem xét tr li bng văn bn. Những ý kiến gii quyết ca Ch tịch, P Ch tch ghi l, ghi góc văn bn đề ngh của các ngành, huyn, cơ s chỉ dùng trong nội bộ n phòng UBND tnh; căn c vào đó, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhim trả li bng văn bn cho c ngành, huyn, cơ s. Trưng hp ghi ý kiến ch đo t có th chuyn thng cho s ln quan thc hin nhưng không đóng du y ban, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhim theo dõi kết quthc hin nhng nội dung này. Nhng đ ngh ca cơ s đu phi có ý kiến ca UBND huyn, ca s liên quan UBND tnh mới xem xét, gii quyết.

- Những vn đc thể phát sinh vượt quá thm quyn của s những vn đề đã đưc các Sở, UBND huyn gii quyết nhưng giữa Giám đc c S hoc với Chủ tch UBND huyn còn có ý kiến khác nhau t Chủ tch (Phó Ch tịch) UBND tỉnh cho ý kiến ch đo gii quyết. Những vn đề cần tho lun tp th thì Văn phòng UBND tnh tp hp đ xut báo o vào ngày th ba hàng tun đ Chủ tịch, c P Ch tch xem xét quyết đnh.

Khi cn thiết, Giám đốc S, Chủ tch UBND các huyn có thể trc tiếp m vic vi Chủ tịch hoc c Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xin ý kiến ch đo hoc đ xut nhng vn đề thuộc đa phương, lĩnh vc mình ph trách.

1.2. Văn phòng UBND tnh:

Văn phòng UBND tnh là bộ máy giúp vic ca UBND tnh, có chc năng phc vsự qun lý tp trung thng nht và schđo điều hành mi mt công c của UBND tnh.

Văn phòng UBND tnh có trách nhiệm giúp UBND tnh t chc công tác thông tin và xử lý tng tin, tng hp tình hình kinh tế - xã hội thông qua hệ thng thông tin nhà nưc thc tế din biến ca các ngành, c cp, đm bo thường xuyên kp thời chính xác; dự tho c báo cáo tháng, quý, năm nhng báo cáo khác cónh cht chuyên đề phục vụ cho s ch đo điu hành ca y ban nhân dân tỉnh. ng tháng, tổng hp thông tin trong tháng và báo o tháng gi Văn png Chính phủ và các thành viên UBND tỉnh, c ngành, c cấp và giúp Chủ tịch, các P Ch tch xây dng lịch công tác hàng tun, hàng tháng. Hàng năm, phối hp vi S Tư pháp đề xut d tho chương trình lp quy trình UBND tnh ban hành.

- Chánh n phòng UBND tỉnh ch đo điu hành công tác của n phòng đm bo vic x lý, qun lý, ban hành các văn bn ca UBND tnh, Ch tịch UBND tỉnh mt cách thống nht, tránh chồng chéo; chu trách nhim kỹ thut văn bn trước khi ban hành. n phòng UBND tnh không được trình UBND hoc Ch tịch UBND gii quyết nhng công vic không do Giám đc Sở, Chủ tch UBND huyn hoc ngưi không đủ thm quyn đề ngh; nhng văn bn không đ h sơ, thủ tc, không nội dung gii quyết, hoc kng rõ cơ quan có trách nhiệm giải quyết, đngh vượt cp, Chánh n phòng có quyn trả li hưng dn chun bị li.

(Văn phòng UBND có quy chế hot động rng do Chtịch UBND tnh ký ban hành).

1.3. Quan h gii quyết công việc gia Giám đc các S - thuc UBND tnh:

Gm đc c s khi gii quyết vn đ thuộc thm quyn ca mình có liên quan đến chc năng của s khác, nht thiết phi xin ý kiến Giám đốc s đó. Gm đc s được hỏi ý kiến, trong ng 05 ngày m vic phi tr li bng văn bn chu trách nhiệm về nội dung ý kiến đó. Việc ly ý kiến có thể thông qua nh thc t chức họp hoặc sử dụng hình thức công văn.

Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền và khả năng giải quyết của mình, Giám đốc các sở chủ động làm việc với cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

1.4. Quan h giải quyết công việc gia Giám đốc các s với Ch tịch HĐND Ch tịch UBND các huyn:

- Ch tch HĐND và Chủ tịch UBND huyn có yêu cầu làm vic vi Giám đốc các s về lĩnh vc qun lý ngành trên đa bàn, huyn thành thị cần chun bị kỹ ni dung thông báo trưc vi s đó. Gm đốc các s được thông báo phi trc tiếp (hoc phân công cấp phó) làm vic với Ch tịch hoc Phó Chủ tch HĐND, UBND c huyn.

Gm đốc c S có trách nhiệm gii quyết các đề ngh của Ch tch UBND huyn theo thm quyn ca mình trả lời bng văn bn trong thời gian không quá 5 ngày làm vic kt ngày nhn đưc văn bn đề ngh. Trưng hp, nội dung đề nghị vượt thm quyn, hoc không thể gii quyết theo đúng thời gian quy đnh, phi có văn bn tr lời cho huyn xin ý kiến biết. n phòng UBND tỉnh m đu mối phối hp vi c cơ quan có liên quan, hoàn chnh hồ sơ trình UBND tnh quyết đnh nhng vn đề vượt quá thm quyn của Giám đốc shoc trưng hp ngưc lại, khi Giám đốc các scó yêu cu Chtịch UBND các huyn để giải quyết công vic liên quan thuc thm quyn qun lý của huyn, t Ch tch UBND huyn được yêu cu có trách nhiệm b t m vic và trả li Giám đc c s trong thời gian chu trách nhiệm như s đi với UBND huyn.

2. Đối với Chính phủ và các ngành Trung ương:

- y ban nhân dân tỉnh chu s lãnh đo trc tiếp toàn din của Chính ph, thc hin đúng chế độ thnh th, báo cáo kp thi, chính xác, toàn bộ hot đng của UBND tnh với Chính ph.

- UBND tỉnh thc hin s ch đo, hưng dn, kim tra chp hành các quy đnh ca c B, ngành Trung ương. Thưng xuyên quan hệ vi c Bộ, ngành để phối hp cht chẽ gia ngành và cp trong vic ch đo, kim tra hot động của S và các cơ quan, xí nghip, c đơn vị quân đội do Trung ương trc tiếp qun lý đóng ti đa phương; tích cc tranh th s giúp đ ca các B, tăng cưng mối quan hệ và hp tác gia các đơn vị ca Trung ương với đa phương đ cùng nhau phát triển.

3. Đối với Tỉnh ủy và các Ban Đảng của Tỉnh ủy:

- UBND tnh chu s lãnh đo toàn din ca Tnh y.

- Căn c vào các Nghị quyết của Trung ương, ca Tỉnh y, UBND tnh chun bị các Đề án kinh tế - xã hi, an ninh quc phòng được Tỉnh y phân công.

UBND tỉnh theo chc năng ca mình chủ trương của Chính phủ thchế hóa các Ngh quyết ca Tnh ủy thành các văn bn pháp quy đa phương đ ch đo thc hin. Nếu có những việc phát sinh t UBND tnh (trc tiếp là Ch tịch UBND tnh) có trách nhim phn ánh kp thi với Ban Thưng vụ Tỉnh y. Trong quá trình chỉ đo các mt công tác của chính quyn, UBND tnh phi ln h xin ý kiến lãnh đo của Thường trc, Ban Thưng vụ Tnh y theo quy chế m việc ca Tnh ủy quy chế làm vic ca Ban n s Đng UBND tỉnh để đm bo s lãnh đo ca Đng trong công c chỉ đo, điu hành chung của tỉnh.

- UBND tỉnh có trách nhiệm báo o kp thi, chính xác tình hình hot động ca UBND tnh với Tnh ủy Ban Thưng v Tnh ủy theo đúng chế độ quy đnh.

- UBND tnh mi các Ban Đng ca Tỉnh y dự nhng cuc họp có nội dung liên quan.

4. Đối với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực Phú Thọ.

- y ban nhân dân tỉnh cùng vi Thưng trc Hi đng nhân dân chun bị nội dung các k họp của HĐND tnh, chu trách nhim báo cáo công c trưc HĐND tnh. Tchc chỉ đo việc thc hin các Ngh quyết HĐND, trả li các cht vn của đi biu HĐND về nhng vn đề thuộc chc năng qun lý của UBND tnh.

- Các cuộc họp UBND tnh mời đi din Thưng trc HĐND tnh tham d; nhng nội dung k hp có liên quan đến c Ban thuộc HĐND tnh mi Trưng ban tham d.

- Các thành vn của UBND tỉnh khi đưc mi có trách nhiệm tham d các cuộc họp của các Ban thuộc HĐND tỉnh hoc Thường trc HĐND tỉnh khi bàn về nhng vn đề có ln quan đến nh vc công tác do mình ph trách.

- Đi với Đoàn đi biu Quc hi khu vc Phú Thọ, UBND tỉnh cung cấp những thông tin cần thiết ca tnh cho đi biu Quc hội; mi đi din Đoàn đi biu Quốc hội dự các cuộc hp có liên quan, tr li cht vn của c tri khi Đoàn đi biu Quốc hội yêu cu.

5. Quan h với a án nhân dân, Vin kim sát nhân dân các cơ quan nnh dọc ca Trung ương:

- Ch tch UBND tỉnh phối hp cht chẽ vi các cơ quan Tòa án nhân dân, Vin kiểm sát nhân dân tnh trong công tác phòng chng ti phm, công c đu tranh chng tham nhũng, buôn lu, lãng phí đa pơng, tham gia ý kiến trong quá trình xem xét gii quyết nhng v vic phc tp. UBND tnh mời Vin trưng Vin kiểm sát nhân dân tnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh d c cuộc họp có liên quan.

- Phi hp với c cơ quan ngành dọc của Trung ương thc hin các ni dung công tác chuyên môn phc v mục tiêu phát trin kinh tế - xã hi của tnh. UBND tnh mi các ngành dọc Trung ương dự các cuộc hp bàn nhng vn đcó liên quan và thc hin nội dung qun lý hành chính đi với các cơ quan này.

6. Đối với UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân:

Thc hin theo điu 125 của Lut T chc HĐND và UBND đưc Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- UBND tnh phân công một Phó Chủ tch chu trách nhiệm gi mối quan h, tchc s phi hp hot động gia các cơ quan qun lý Nhà nưc vi UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân, các t chc xã hội khác trong tỉnh.

- Đnh kỳ 6 tháng mt lần, UBND tnh làm vic trc tiếp vi lãnh đo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh P Th, các đoàn th nhân dân đ kim đim s phi hp hot đng trao đổi nhng công việc có liên quan.

- UBND tỉnh to điu kin thun lợi để UBMTTQ Vit Nam tnh các đoàn thể nhân dân t chc động viên nhân dân tham gia quản lý n nưc, qun lý hội.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2011/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 – 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202