Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2004/QĐ-UB về bổ sung chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 17/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 16/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2004/QĐ-UB

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BCN-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2003 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công nghiệp hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 Căn cứ Quyết định số 177/2003/QĐ ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung một số nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường đã được quy định tại Quyết định số 177/2003/QĐ-UB ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

a. Quản lý và thực hiện công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản theo quy định của Pháp luật; xác định và đề xuất khu vực cấm hoặc tạm thời cấm, khu vực hạn chế, khu vực đấu thầu hoạt động khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

b. Tuyên truyền, giáo dục việc thi hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản đối với mọi tổ chức, cá nhân trong tỉnh; giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy định quản lý, hướng dẫn phương thức bảo vệ, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c. Chủ trì thẩm định phần kỹ thuật khai thác mỏ của các báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác mỏ và thiết kế khai thác mỏ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

d. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật.

e. Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản về Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam).

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2,
- CT, các PCT UBND tỉnh,
- VPUB: PVP,KH,TN,TH,
- Lưu VT,TCh.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2004/QĐ-UB về bổ sung chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102