Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1693/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 17/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1693/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 5 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chương trình phát triển Thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 262/TTr-SNV ngày 21 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2016 - 2020, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban

- Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Phó Trưởng ban

- Ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Ban Chỉ đạo;

- Mời bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành Đoàn.

3. Thành viên

- Mời ông Tống Văn Nhịn, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy;

- Mời ông Huỳnh Hoàng Mến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Mời bà Mai Thị Xuân Mai, y viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

- Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố;

- Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;

- Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Châu Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Dương Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch;

- Ông Nguyễn Anh Thùy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Cao Minh Chu, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố;

- Mi bà Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;

- Mời ông Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn;

- Mời bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố;

- Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh;

- Bà Phan Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy;

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều;

- Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai;

- Ông Nguyễn Trường Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ;

- Ông Hồ Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn;

- Ông Phạm Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt;

- Ông Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng;

- Bà Trương Kim Khuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền.

4. Thư ký

- Ông Phan Văn Chiến, Phó Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2016 - 2020 có nhiệm vụ:

1. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thanh niên; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ đến năm 2020;

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiên cứu, đề xuất xây dựng, thực hiện các chế độ, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên;

3. Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phương hướng giải quyết những vấn đề có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên trên phạm vi toàn thành phố;

4. Cùng các sở, ban, ngành thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên;

5. Hướng dẫn, theo dõi các hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thanh niên các quận, huyện;

6. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Thành Đoàn, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBQG về TNVN;
- Vụ CTTN BNV;
- TT.TU, TT.HĐND TP;
- UBND TP (1AB);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐPQ.

CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1693/QĐ-UBND ngày 17/05/2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36