Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 169/1999/QĐ-TTg phê duyệt danh mục công việc và bảng phân công triển khai, thực hiện Chương trình hành động Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 169/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 169/1999/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG VIỆC VÀ BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG HÀ NỘI, TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC ASEAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 20 tháng 8 năm 1998;
Để triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam với các nước ASEAN, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ VI, tháng 12 năm 1998, tại Hà Nội;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại công văn số 545-CV/NG-ASEAN ngày 20/4/1999 và của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ngày 17 tháng 8 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Danh mục công việc và Bảng phân công các cơ quan đầu mối tổng hợp điều phối chung, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp (kèm theo) chịu trách nhiệm nghiên cứu, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án hợp tác ASEAN, được ghi trong Văn kiện Chương trình Hành động Hà nội (dưới đây gọi tắt là HPA), tháng 12/1998.

Điều 2. Căn cứ Danh mục công việc và Bảng phân công công tác kèm theo Quyết định này : Cơ quan đầu mối tổng hợp điều phối chung có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, thời gian thực hiện HPA; chủ trì các cuộc họp liên ngành; điều hoà các hoạt động nghiên cứu, triển khai, thực hiện HPA của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; tổng hợp tình hình thực hiện HPA của các cơ quan trên; chuẩn bị các báo cáo định kỳ (hàng quý, hàng năm) về tình hình, kết quả thực hiện HPA của Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ; điều phối việc thực hiện HPA của Việt Nam với ASEAN.

- Cơ quan chủ trì có nhiệm vụ chủ trì công tác nghiên cứu; tổ chức thực hiện cụ thể công việc được phân công; cùng với cơ quan đầu mối tổng hợp điều phối chung điều hoà hoạt động hợp tác với ASEAN và định kỳ (hàng tháng) gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện HPA do cơ quan mình chủ trì về cơ quan đầu mối tổng hợp điều phối chung.

- Cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia các công tác nghiên cứu, triển khai thực hiện HPA với cơ quan chủ trì và cơ quan đầu mối tổng hợp điều phối chung; đóng góp ý kiến về xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác ASEAN; tham dự các cuộc họp bàn về tổ chức triển khai, thực hiện HPA.

- Văn Phòng Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ quan (cơ quan đầu mối tổng hợp điều phối chung, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp); giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chương trình Hành động Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 169/1999/QD-TTg

Hanoi, August 19, 1999

 

DECISION

RATIFYING THE LIST OF JOBS AND THE TABLE OF ASSIGNMENT OF RESPONSIBILITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE HANOI PLAN OF ACTION WITHIN THE ASEAN COOPERATION FRAMEWORK

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance on the Conclusion and Enforcement of International Agreements of August 20, 1998;
To fulfill Vietnams commitments to ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries at the VIth ASEAN Summit held in December 1998 in Hanoi;
At the proposals of the Minister for Foreign Affairs in Official Dispatch No.545-CV/NG-ASEAN of April 20, 1999 and of the Minister-Director of the Governments Office of August 17, 1999,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the list of jobs and the table of assignment of responsibilities (attached hereto) for the general synthesis and coordination agencies, the sponsoring agencies and the coordinating agencies to study and organize the implementation of the ASEAN cooperation plans, programs and projects, stated in the Hanoi Plan of Action (hereunder referred to as HPA for short) of December 1998.

Article 2.- Basing themselves on the list of jobs and the table of assignment of responsibilities attached to this Decision, the general synthesis and coordination agencies shall have to elaborate working plans and programs and estimate duration for the implementation of HPA; preside over the inter-branch meetings; regulate the HPA study, development and implementation activities of the sponsoring agencies and coordinating agencies; sum up the situation of the HPA implementation by the above-said agencies; prepare periodical (quarterly and annual) reports on the situation and results of the HPA implementation by Vietnam and submit them to the Prime Minister; and coordinate the HPA implementation by Vietnam and the ASEAN countries.

- The sponsoring agencies shall assume the prime responsibility in studying and organizing performance of the assigned jobs; joining the general synthesis and coordination agencies in regulating cooperative activities with the ASEAN countries and submitting periodical (monthly) reports on the implementation of HPA over which they have sponsored, to the general synthesis and coordination agencies.

- The coordinating agencies shall have to take part in the study and implementation of HPA together with the sponsoring agencies and the general synthesis and coordination agencies; comment on the elaboration of the ASEAN cooperation programs, plans and projects; and participate in meetings to discuss the organization and implementation of HPA.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 169/1999/QĐ-TTg phê duyệt danh mục công việc và bảng phân công triển khai, thực hiện Chương trình hành động Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143
DMCA.com Protection Status