Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1688/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hiệu: 1688/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 16/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1688/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị: ĐTNN; ĐKKD; QLĐT; PTDN; KTĐN; KTNN; HTX; PC (đ thực hiện);
- Trung tâm Tin học (để đưa tin trên Chuyên mục Bộ Th
tục hành chính);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1688/QĐ-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. PHẠM VI, MỤC ĐÍCH KIỂM TRA

1. Phạm vi kiểm tra

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 17/02/2014, Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014, Thông tư s 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014, Thông tư s 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014.

2. Mục đích kiểm tra

- Nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại của các đơn vị thuộc Bộ trong triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai thống nhất, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đề xuất giải pháp khc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra được quy định tại Mục 3 Chương II Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, gồm:

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Kim tra việc thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo.

- Kiểm tra việc tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp.

- Kiểm tra việc thực hiện công b, công khai thủ tục hành chính.

- Kim tra việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

- Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

- Kiểm tra công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

- Kiểm tra tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015; Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sdữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896)

2. Cách thức kiểm tra

- Nghe báo cáo của các đơn vị về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Xem xét tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

- Lựa chọn, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại một số đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra

Kết thúc kiểm tra mỗi đơn vị, Đoàn kiểm tra có báo cáo kết quả kiểm tra; Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại Bộ.

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Trưng đoàn: Lãnh đạo Vụ Pháp chế.

- Thành viên đoàn: Công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Thành phần tham dự của các đơn vị

- Đại diện lãnh đạo đơn vị.

- Chuyên viên được phân công phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị.

- Chuvên viên là đầu mối dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của đơn vị.

3. Các đơn vị được kiểm tra và thi gian kiểm tra

Thời gian thực hiện kiểm tra bắt đầu và hoàn thành trong tháng 12 năm 2015. Thời gian làm việc tại mỗi đơn vị được kiểm tra là 1/2 ngày làm việc.

- Các Cục: Đầu tư nước ngoài, Quản lý đăng ký kinh doanh, Quản lý đấu thầu, Phát triển doanh nghiệp.

- Các Vụ: Kinh tế đối ngoại, Kinh tế nông nghiệp, Hợp tác xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra.

- Thông báo thi gian và nội dung chương trình làm việc đến các đơn vị được kiểm tra.

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ năm 2015.

2. Các đơn vị trong danh sách được kiểm tra: Chuẩn bị nội dung báo cáo, phối hợp và tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1688/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.100

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17