Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 1685/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lâm Thị Sang
Ngày ban hành: 11/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN KIẾN NGHỊ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 150/TTr-SGDKHCN ngày 28 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa 01 (một) thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng ch thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tnh Bạc Liêu (kèm Phụ lục).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tnh căn cứ Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thông qua tại Quyết định này, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2019, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, báo cáo kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-
VPCP (để b/c);
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- CT, các PCTUBND t
nh;
-
CVP, các PCVP UBND tnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, K.STTHC (Thúy-050)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

1. Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

(T-BLI-288275-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hóa

Về thành phần hồ sơ

Mu hóa mẫu đơn “Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ” trong thành phần hồ sơ.

Lý do: Tại điểm a, Khoản 1 Điều 26, Thông tư số 19/2015/TT-BGpĐT ngày 08/9/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định trong thành phần hồ sơ: “Đơn đề nghị chnh sửa văn bằng, chứng chỉ” tuy nhiên mẫu đơn vẫn chưa được mẫu hóa vì vậy gây khó khăn cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu chuyển trường, mất thời gian vì trong quá trình viết đơn đối tượng không thể hiện được rõ nội dung họ mong muốn hoặc chưa đúng yêu cầu về nội dung của cơ quan giải quyết.

1.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1 Điều 26, Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học ph thông, văn bng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 26.798.800 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 20.220.200 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 6.578.600 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 24,5 %.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169