Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1682/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết 26/2008/QH12 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1682/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1682/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2008/QH12 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII GIAI ĐOẠN 2011-2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII giai đoạn 2011-2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng và Ban Tổ chức TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

 TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2008/QH12 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII GIAI ĐOẠN 2011-2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định nội dung, lộ trình tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường giai đoạn 2011-2014, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

- Xác định nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường giai đoạn 2011-2014.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm tính chủ động, tích cực của các cơ quan, địa phương trong việc triển khai Kế hoạch.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Trung ương)

- Thời gian trình: Tháng 10 năm 2011.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 10 địa phương thực hiện thí điểm

- Sản phẩm: Các báo cáo điều tra xã hội học.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm.

3. Tổng kết bước 2 việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương.

a) Xây dựng Kế hoạch, Đề cương tổng kết bước 2.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2011.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm.

b) Tổng kết bước 2 việc thực hiện thí điểm ở địa phương.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết bước 2 của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2012.

- Cơ quan chủ trì: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Tổng kết bước 2 việc thực hiện thí điểm ở Trung ương.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết bước 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương trình Chính phủ, Bộ Chính trị và Quốc hội (trong đó có kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương).

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2012.

- Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương và kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

- Sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền, phổ biến về thí điểm.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2012.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương.

5. Khảo sát, nghiên cứu mô hình chính quyền địa phương tại một số nước trên thế giới

- Sản phẩm: Báo cáo nghiên cứu.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2012.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm.

6. Tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá quá trình thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương sau khi Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

- Sản phẩm: Các báo cáo khảo sát, điều tra, đánh giá và những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2013 và năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường giai đoạn 2011 - 2014 do Ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và của các Bộ, ngành được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này.

Bộ Nội vụ lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương. Bộ Tài chính tổng hợp và bố trí vào dự toán chi hàng năm của Bộ Nội vụ.

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường của các cơ quan thuộc địa phương. Hàng năm, các cơ quan triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân trình cấp có thẩm quyền quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thành sản phẩm, nội dung công việc, bảo đảm tiến độ.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương thực hiện thí điểm giải quyết kịp thời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện thí điểm.

Các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương thực hiện thí điểm phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tạo sự đồng bộ, thống nhất khi triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm tại địa phương cho giai đoạn 2011 - 2014; bảo đảm kinh phí cho các cơ quan thuộc địa phương được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch này; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm của tỉnh, thành phố; kịp thời Báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất hướng xử lý.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường trên cơ sở dự toán của cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

5. Bộ Nội vụ theo dõi, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1682/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết 26/2008/QH12 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174