Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1681/2009/QĐ-TTCP về Quy định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ

Số hiệu: 1681/2009/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Trần Văn Truyền
Ngày ban hành: 17/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1681/2009/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THEO ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC CƠ QUAN THANH TRA CHÍNH PHỦ

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu VT, TCCB.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

QUY ĐỊNH

CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THEO ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC CƠ QUAN THANH TRA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1681/2009/QĐ-TTCP ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Tổng Thanh tra)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng.

2. Việc luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên đang công tác tại cơ quan Thanh tra Chính phủ được thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

1. Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bắt buộc áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi.

2. Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức; làm từng bước, không gây mất đoàn kết, không làm xáo trộn, đình trệ hoạt động của các vụ, cục, đơn vị.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi

Cán bộ, công chức, viên chức các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có vị trí công tác sau đây phải định kỳ chuyển đổi:

1. Tại Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức;

b) Công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công tác thi nâng ngạch công chức;

d) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tại các Vụ Thanh tra, Cục Chống tham nhũng và các Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực:

a) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân tại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ;

b) Công tác kế toán, tài vụ; mua sắm tài sản công tại Cục (đối với các Cục được giao dự toán riêng).

3. Tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ:

a) Công tác quản lý tài chính, kế toán, tài vụ;

b) Công tác quản lý mua sắm tài sản công;

c) Công tác quản lý xây dựng cơ bản, quản lý dự án đầu tư xây dựng;

d) Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

4. Tại các đơn vị sự nghiệp:

a) Công tác kế toán - tài vụ, mua sắm tài sản công; quản lý xây dựng cơ bản;

b) Công tác tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, viên chức;

c) Công tác quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ của Trường Cán bộ Thanh tra.

5. Cán bộ làm công tác quản lý nguồn vốn, công tác nghiệp vụ kế toán làm việc chuyên trách tại các Ban quản lý dự án có vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Điều 4. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm (đủ 36 tháng) đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các vị trí công tác phải chuyển đổi.

Điều 5. Những trường hợp chưa hoặc không chuyển đổi

1. Những trường hợp sau đây đã đến thời hạn chuyển đổi nhưng chưa thực hiện chuyển đổi; việc chuyển đổi được thực hiện khi không còn lý do để chưa chuyển đổi:

a) Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra;

c) Cán bộ, công chức, viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế, đi học dài hạn hoặc cử đi biệt phái;

d) Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trường hợp phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác) thì cán bộ, công chức, viên chức nam cũng được áp dụng như cán bộ, công chức, viên chức nữ;

đ) Cán bộ, công chức đang làm trưởng đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Điều 6. Phương thức và hình thức thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

1. Phương thức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

a) Chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ Phòng chuyên môn, nghiệp vụ dựa theo ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, quản lý;

b) Chuyển đổi vị trí công tác giữa các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong cùng vụ, cục, đơn vị;

c) Chuyển đổi vị trí công tác giữa các vụ, cục, đơn vị trong Thanh tra Chính phủ.

2. Hình thức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức phải được thực hiện bằng văn bản của người có thẩm quyền:

a) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ vụ, cục, đơn vị được thực hiện bằng hình thức thông báo điều động chuyển đổi vị trí công tác;

b) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức giữa các vụ, cục, đơn vị được thực hiện bằng hình thức Quyết định điều động chuyển đổi vị trí công tác.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác

1. Tổng Thanh tra quyết định chuyển đổi vị trí công tác (điều động) cán bộ, công chức, viên chức từ đơn vị này sang đơn vị khác thuộc Thanh tra Chính phủ.

2. Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ quyết định chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong cùng đơn vị.

3. Trưởng phòng quyết định chuyển đổi vị trí công tác (phân công lại nhiệm vụ) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ phòng sau khi báo cáo và được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị.

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Các vụ, cục, đơn vị:

a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong nội bộ đơn vị; đề xuất danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác sang các đơn vị khác thuộc Thanh tra Chính phủ;

b) Trường hợp các đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của đơn vị thì trong kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của đơn vị cần nêu rõ và đề xuất hướng xử lý (chưa chuyển đổi hoặc phương án thay thế khi chuyển đổi);

c) Chậm nhất là ngày 01 tháng 11 hàng năm, các vụ, cục, đơn vị phải báo cáo Tổng Thanh tra (qua Vụ Tổ chức cán bộ) việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ trong năm và xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ năm tới.

2. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của các vụ, cục, đơn vị.

b) Căn cứ đề xuất của các vụ, cục, đơn vị, trình Tổng Thanh tra quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức từ đơn vị này sang đơn vị khác trong Thanh tra Chính phủ.

c) Giúp Tổng Thanh tra tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi Bộ Nội vụ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ của cấp có thẩm quyền.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, thì tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thực hiện Quy định này, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt Quy định này trong tập thể đơn vị mình để nghiêm túc thực hiện.

2. Những nội dung khác có liên quan đến việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì thực hiện theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này, tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định cho phù hợp với yêu cầu công tác của Thanh tra Chính phủ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1681/2009/QĐ-TTCP về Quy định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.139
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177