Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 168/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Huỳnh Thành Hiệp
Ngày ban hành: 07/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổ công tác chuyên trách;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Tổ Đề án 30;
- Lưu: TCT, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành theo Quyết định số: 168/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Đất đai

1

Giao đất đã được giải phóng mặt bằng không giải phóng mặt bằng (Đối với tổ chức)

2

Cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng (Đối với tổ chức)

3

Giao đất chưa giải phóng mặt bằng (Đối với tổ chức)

4

Cho thuê đất chưa giải phóng mặt bằng (đối với tổ chức)

5

Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh (Đối với tổ chức)

6

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đối với tổ chức)

7

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai (Đối với tổ chức)

8

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 và khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai (Đối với tổ chức)

9

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai (Đối với tổ chức)

10

Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai (Đối với tổ chức)

11

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin giấy phép (Đối với tổ chức)

12

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin giấy phép (Đối với tổ chức)

13

Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức đang sử dụng đất

14

Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức tôn giáo đang sử dụng đất

15

Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức nhận chuyển nhượng QSD đất kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất mà phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

16

Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức nhận QSD đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định 181.

17

Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.

18

Cấp giấy chứng nhận QSD đất trong trường hợp thực hiện tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất.

19

Cấp lại giấy chứng nhận QSD đất đối với tổ chức.

20

Cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất đối với tổ chức.

21

Đính chính đối với giấy chứng nhận QSD đất đã cấp

22

Thu hồi giấy chứng nhận QSD đất đã cấp trái pháp luật

23

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền của tổ chức.

24

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên của tổ chức.

25

Đăng ký biến động về sử dụng đất giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên của tổ chức.

26

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính của tổ chức.

27

Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.

28

Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất

29

Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

30

Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai…

31

Xác nhận Xóa đăng ký thế chấp

32

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

33

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

II. Lĩnh vực Môi trường

1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Đối với tổ chức)

2

Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Đối với tổ chức)

3

Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (Đối với tổ chức, cá nhân)

4

Cấp phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển chất thải nguy hại (đối với vận chuyển trong tỉnh)

5

Cấp phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (đối với vận chuyển trong tỉnh)

6

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn tải chất thải nguy hại

7

Chứng nhận cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ

8

Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (đối với tổ chức)

III. Lĩnh vực Tài nguyên nước

1

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

2

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

3

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

4

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

5

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

6

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

7

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

8

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

9

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

10

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

IV. Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, địa chất

1

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (Đối với tổ chức)

2

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Đối với tổ chức)

3

Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (Đối với tổ chức)

4

Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (Đối với tổ chức)

5

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Đối với tổ chức)

6

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (Đối với tổ chức)

7

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (Đối với tổ chức)

8

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (Đối với tổ chức)

9

Cấp giấy phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (Đối với tổ chức)

10

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Đối với tổ chức)

11

Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (Đối với tổ chức)

12

Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản (Đối với tổ chức)

13

Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản

14

Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản (Đối với tổ chức)

15

Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản (Đối với tổ chức)

16

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Đối với tổ chức)

17

Chuyển nhượng giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Đối với tổ chức)

18

Cấp giấy phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản (Đối với tổ chức)

19

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Đối với tổ chức)

20

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Đối với tổ chức)

21

Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản (Đối với tổ chức)

V. Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ

1

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

2

Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

3

Cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (do bị mất, rách nát, hư hỏng không sử dụng được)

4

Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

5

Gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

6

Giao nộp sản phẩm và quyết toán công trình sản phẩm

7

Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 168/QĐ-UBND ngày 07/08/2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196