Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1667/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Đoàn Bá Nhiên
Ngày ban hành: 18/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 08 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ RỘNG LĨNH VỰC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở rộng lĩnh vực thực hiện cơ chế “một cửa” tại tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Điều 2. Giao cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành Quy định thủ tục, trình tự giải quyết theo cơ chế “một cửa” đối với các lĩnh vực chuyên môn thuộc sở, ban, ngành mình quản lý sau khi đã được Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh thẩm định.

Đối với những lĩnh vực thủ tục, trình tự giải quyết có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp thì Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chủ động xây dựng Quy định và báo cáo Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh (Sở Nội vụ) xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3.

1. Đối với những Quy định thủ tục, trình tự thực hiện theo cơ chế “một cửa” thuộc các lĩnh vực UBND tỉnh đã ban hành ngày 31/12/2003, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện; nếu cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung các quy định thì chủ động quyết định sửa đổi, bổ sung, trên cơ sở kết quả thẩm định của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

2. Đối với những sở, ban, ngành chưa thực hiện cơ chế “một cửa”, chủ động triển khai thực hiện ngay đối với những lĩnh vực thuộc ngành quản lý và quyết định triển khai những nội dung theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao cho Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký lĩnh vực dự kiến theo cơ chế “một cửa” và tổ chức thẩm định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết theo cơ chế “một cửa” của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- BCĐ CCHC Chính phủ; b/c
- Vụ CCHC- Bộ Nội vụ; b/c
- BT, PBT Tỉnh ủy; b/c
- CT, PCT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP, các tổ CV;
- Lưu: VT. SNV.

CHỦ TỊCH
Đoàn Bá Nhiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1667/QĐ-UBND ngày 18/08/2005 về mở rộng lĩnh vực thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.028

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158