Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền phê duyệt việc đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1663/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 465/TTr-STNMT ngày 19/7/2013, Báo cáo số 268/BC-STNMT ngày 12/8/2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đầu tư đo đạc và bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện bằng vốn ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Riêng đối với dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2018, ủy quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật thuộc dự án này;

b) Phê duyệt phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

c) Kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng đối với các công trình, sản phẩm địa chính đã được xác định phải kiểm tra, thẩm định trong quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ nghiệm thu đối với các công trình, sản phẩm địa chính đã hoàn thành mà công trình, sản phẩm địa chính này do UBND tỉnh quyết định đầu tư.

2. Ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đầu tư đo đạc và bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện bằng vốn ngân sách huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sau khi có văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 28/4/2009, số 1010/QĐ-UBND ngày 05/5/2009, số 1153/QĐ-UBND ngày 28/5/2012, số 1230/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thi hành);
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT, ĐC, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền phê duyệt việc đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.020
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12