Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1663/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính Cần Thơ

Số hiệu: 1663/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ; CÁC QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể:

1. Phụ lục I: Danh mục 1.058 thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành.

2. Phụ lục II: Danh mục 138 thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện.

3. Phụ lục III: Danh mục 308 thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành.

4. Phụ lục IV: Danh mục 57 thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện.

5. Phụ lục V: Danh mục 314 thủ tục hành chính không trả kết quả qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành.

6. Phụ lục VI: Danh mục 69 thủ tục hành chính không trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện định kỳ 6 tháng, hằng năm có trách nhiệm rà soát, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công bố Danh mục theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC TTHC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ, NGÀNH: 1.058 TTHC

STT

Tên thủ tục

Nhận

Trả

Nhận và trả

1. Sở Khoa học và Công nghệ: 55 TTHC

 

1

Công bố, sử dụng dấu định lượng

x

x

x

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

x

x

x

3

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

x

x

x

4

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

x

x

x

5

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

x

x

x

6

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

x

x

x

7

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

x

x

x

8

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

x

x

9

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

x

x

10

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

x

x

11

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

x

x

x

12

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

x

x

13

Cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

x

x

14

Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

x

x

15

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

x

x

16

Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

x

x

17

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

x

x

x

18

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ công lập

x

x

x

19

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

x

x

x

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

x

x

x

21

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

x

x

x

22

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

x

x

23

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng

x

x

x

24

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

x

x

x

25

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

x

x

26

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

x

x

x

27

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

x

x

x

28

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

x

x

x

29

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

30

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

31

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

32

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

33

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp Giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

34

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

35

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

36

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

37

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

x

x

x

38

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

x

x

x

39

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

40

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

41

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

42

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

x

x

43

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

x

x

x

44

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

x

x

x

45

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

x

x

46

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

x

x

x

47

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

x

x

48

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

x

x

x

49

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

x

x

x

50

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

x

x

x

51

Tiếp công dân

 

x

 

52

Xử lý đơn

x

x

x

53

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

54

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

55

Giải quyết tố cáo

x

x

x

2. Sở Y tế: 31 TTHC

 

1

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

x

x

x

2

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

x

x

x

3

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

x

x

4

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT

x

x

x

5

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT

x

x

x

6

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT

x

x

x

7

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT

x

x

x

8

Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

x

9

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

x

x

x

10

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

x

x

x

11

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

x

12

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

x

13

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế

x

x

x

14

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

x

15

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

x

16

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

x

x

x

17

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không bao gồm hình thức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện)

x

x

x

17

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

x

x

19

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

x

x

x

20

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

x

x

21

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2014/TT-BYT

x

x

x

22

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

x

x

x

23

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

x

x

24

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

x

x

x

25

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

x

x

x

26

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

x

x

x

27

Tiếp công dân

 

x

 

28

Xử lý đơn

x

x

x

29

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

30

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

31

Giải quyết tố cáo

x

x

x

3. Sở Xây dựng: 31 TTHC

 

1

Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: Tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

x

x

x

2

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

x

x

x

3

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại điểm b khoản 2; điểm b khoản 3, khoản 4; điểm b khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)

x

x

x

4

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)

x

x

x

5

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24; điểm b khoản 1 Điều 25; điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)

x

x

x

6

Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

x

x

x

7

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

x

x

x

8

Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

x

x

x

9

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

x

x

x

10

Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

x

x

x

11

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

x

 

 

12

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng

x

x

x

13

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép hoạt động

x

x

x

14

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

x

x

x

15

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

x

x

x

16

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc đầu tư

x

x

x

17

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

x

x

x

18

Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

x

x

x

19

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

x

x

x

20

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

x

x

x

21

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn thành phố

x

x

x

22

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố

x

x

x

23

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

x

x

x

24

Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

x

x

x

25

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

x

x

x

26

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

x

x

x

27

Tiếp công dân

 

x

 

28

Xử lý đơn

x

x

x

29

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

30

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

31

Giải quyết tố cáo

x

x

x

4. Sở Tư pháp: 109 TTHC

 

1

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

x

x

x

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

x

x

x

3

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

x

x

x

4

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

x

x

x

5

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

x

x

x

6

Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

x

x

x

7

Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp thành phố

x

x

x

8

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp thành phố

x

x

x

9

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

x

x

x

10

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

x

x

x

11

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

x

x

x

12

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

x

x

x

13

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

x

x

x

14

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

x

x

x

15

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

x

x

x

16

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

x

x

x

17

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

x

x

x

18

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

x

x

x

19

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

x

x

x

20

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

x

x

x

21

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

x

x

x

22

Hợp nhất công ty luật

x

x

x

23

Sáp nhập công ty luật

x

x

x

24

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

x

x

x

25

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

x

x

x

26

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

x

x

x

27

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

x

x

x

28

Giải thể Đoàn luật sư

x

x

x

29

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

x

x

x

30

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

31

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

x

x

x

32

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

x

x

x

33

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

x

x

34

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

x

x

35

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

x

x

x

36

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

x

x

x

37

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

x

x

x

38

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

x

x

x

39

Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

x

x

x

40

Thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật

x

x

x

41

Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật

x

x

x

42

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

x

x

x

43

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương

x

x

x

44

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

x

45

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

x

46

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

x

x

x

47

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

x

x

x

48

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

x

x

x

49

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

x

x

x

50

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

x

x

x

51

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

x

 

 

52

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

x

x

x

53

Cấp lại Thẻ công chứng viên

x

x

x

54

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

x

x

x

55

Thành lập Văn phòng công chứng

x

x

x

56

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

x

x

x

57

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

x

x

x

58

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

x

x

x

59

Hợp nhất Văn phòng công chứng

x

x

x

60

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

x

x

x

61

Sáp nhập Văn phòng công chứng

x

x

x

62

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

x

x

x

63

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

x

x

x

64

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

x

x

x

65

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

x

x

x

66

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

x

x

x

67

Thành lập Hội công chứng viên

x

x

x

68

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

x

x

x

69

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

x

x

x

70

Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

x

x

x

71

Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

x

x

x

72

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

x

x

x

73

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

x

x

x

74

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

x

x

x

75

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

x

x

x

76

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

x

x

x

77

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

x

x

x

78

Đăng ký danh sách đấu giá viên

x

x

x

79

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

x

x

x

80

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

x

x

x

81

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

x

x

x

82

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

x

x

x

83

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

x

x

x

84

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm Trọng tài

x

x

x

85

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

86

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

87

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

88

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

89

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương

x

x

x

90

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

x

91

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

x

92

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài sang thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

x

93

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài tại nước ngoài

x

x

x

94

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài

x

x

x

95

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài

x

x

x

96

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

x

x

x

97

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

98

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

x

x

x

99

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

x

x

x

100

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

x

x

x

101

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

x

x

x

102

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

x

x

x

103

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

x

x

x

104

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

x

x

x

105

Tiếp công dân

 

x

 

106

Xử lý đơn

 

x

 

107

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

108

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

109

Giải quyết tố cáo

x

x

x

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 79 TTHC

 

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

x

x

2

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

x

x

3

Cấp Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

x

x

x

4

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

x

x

x

5

Tiếp nhận Công bố hợp quy phân bón

x

x

x

6

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

x

x

x

7

Tiếp nhận Công bố hợp quy giống cây trồng

x

x

x

8

Cấp Giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

x

x

x

9

Cấp Giấy công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

x

x

x

10

Cấp lại Giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

x

x

x

11

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước để xuất khẩu (sản phẩm, hàng hóa: Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi.)

x

x

x

12

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con

x

x

x

13

Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)

x

x

x

14

Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu

x

x

x

15

Cấp Giấy phép vận chuyển gấu

x

x

x

16

Đóng dấu búa kiểm lâm

x

x

x

17

Cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

x

x

x

18

Cấp bổ sung Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

x

x

x

19

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Phụ lục II, III của Công ước CITES

x

x

x

20

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: Cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

x

x

x

21

Giao nộp gấu cho nhà nước

x

x

x

22

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

x

x

x

23

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống

x

x

x

24

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

x

x

x

25

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá đóng mới)

x

x

x

26

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá chuyển nhượng sở hữu)

x

x

x

27

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu cá cải hoán)

x

x

x

28

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

x

x

x

29

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

x

x

x

30

Cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá

x

x

x

31

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

x

x

x

32

Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm

x

x

x

33

Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm

x

x

x

34

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

x

x

x

35

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

x

x

x

36

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu

x

x

x

37

Xác nhận đăng ký tàu cá

x

x

x

38

Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

x

x

x

39

Cấp Giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

x

x

x

40

Nhập khẩu tàu cá đóng mới

x

x

x

41

Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

x

x

x

42

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

x

x

x

43

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

x

x

x

44

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

x

x

x

45

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

x

x

x

46

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)

x

x

x

47

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

x

x

x

48

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

x

x

x

49

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

x

x

x

50

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

x

x

x

51

Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

x

x

x

52

Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

x

x

x

53

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

x

x

x

54

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

x

x

x

55

Cấp Giấy chứng nhận đ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

x

x

56

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực

x

x

x

57

Thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới Cty nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp thành phố

x

x

x

58

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

x

x

x

59

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

x

x

x

60

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

x

x

x

61

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

x

x

x

62

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

x

x

x

63

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống

x

x

x

64

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

x

x

x

65

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

x

x

x

66

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

x

x

x

67

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

x

x

x

68

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

x

x

x

69

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

x

x

x

70

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

x

x

x

71

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

x

x

x

72

Tiếp nhận công bố hợp quy (đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh

x

x

x

73

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước để xuất khẩu (sản phẩm, hàng hóa: Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi)

x

x

x

74

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

x

x

x

75

Tiếp công dân

 

x

 

76

Xử lý đơn

x

x

x

77

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

78

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

79

Giải quyết tố cáo

x

x

x

6. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: 107 TTHC

 

1

Cấp Giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

x

x

x

2

Cấp lại Giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

x

x

x

3

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

x

x

x

4

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

x

x

x

5

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

x

x

x

6

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

x

x

x

7

Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

x

x

x

8

Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

x

x

x

9

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

 

 

 

10

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

x

x

x

11

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

x

x

x

12

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

x

x

x

13

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

x

x

x

14

Đăng ký hợp đồng cá nhân

x

x

x

15

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

x

x

x

16

Công nhận Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề

x

x

x

17

Công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề

x

x

x

18

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề

x

x

x

19

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề

 

 

 

20

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam - pu - chia

x

x

x

21

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

x

x

x

22

Đăng ký Nội quy lao động

x

x

x

23

Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

 

 

 

24

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

x

x

x

25

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

x

x

x

26

Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động

x

x

x

27

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

x

x

x

28

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở

x

x

x

29

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Cơ sở (nếu có)

x

x

x

30

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

x

x

x

31

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý

x

x

x

32

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý

x

x

x

33

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với các đơn vị do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết định thành lập), hạng B, hạng C

x

x

x

34

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

x

x

x

35

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

x

x

x

36

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

x

x

x

37

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

x

x

x

38

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

x

x

x

39

Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

x

x

x

40

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

x

x

x

41

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

x

x

x

42

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

x

x

x

43

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

x

x

x

44

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

x

x

x

45

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

x

x

x

46

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

x

x

x

47

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

x

x

x

48

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

x

x

x

49

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

x

x

x

50

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

x

x

x

51

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

x

x

x

52

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

x

x

x

53

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

x

x

x

54

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

x

x

x

55

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

x

x

x

56

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

x

x

x

57

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

x

x

x

58

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đng Bộ trưởng hoặc Bng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

x

x

59

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

x

x

x

60

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

x

x

x

61

Giám định vết thương còn sót

x

x

x

62

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

x

x

x

63

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

x

x

x

64

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

x

x

x

65

Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc thành phố quản lý

x

x

x

66

Cấp lại, điều chỉnh Giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do thành phố quản lý

x

x

x

67

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

x

x

x

68

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

x

x

x

69

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

x

x

x

70

Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội

x

x

x

71

Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

x

x

x

72

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

x

x

x

73

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

x

x

74

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

x

x

75

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

x

x

76

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

x

x

77

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

x

x

x

78

Cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

x

x

x

79

Gia hạn cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

x

x

x

80

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

x

x

x

81

Tiếp nhận hồ sơ cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do mất, cháy, hư hỏng

x

x

x

82

Tiếp nhận hồ sơ gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

x

x

x

83

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

x

x

x

84

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

x

x

x

85

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đi với doanh nghiệp

x

x

x

86

Đăng ký bsung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

x

x

x

87

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập

x

x

x

88

Công nhận Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

x

x

x

89

Miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

x

x

x

90

Công nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

x

x

x

91

Thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp công lập trực thuộc thành phố và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

x

x

x

92

Thành lập phân hiệu của Trường Trung cấp công lập thuộc thành phố và phân hiệu của Trường Trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

x

x

x

93

Chia, tách, sáp nhập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp công lập thuộc thành phố và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

x

x

x

94

Giải thể Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp công lập thuộc thành phố và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

x

x

x

95

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của Trường Trung cấp công lập trực thuộc thành phố và phân hiệu của Trường Trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

x

x

x

96

Đổi tên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp công lập trực thuộc thành phố và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

x

x

x

97

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

x

x

x

98

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung Tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp, doanh nghiệp

x

x

x

99

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố

x

x

x

100

Công nhận Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

x

x

x

101

Miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

x

x

x

102

Công nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì li nhun

x

x

x

103

Tiếp công dân

 

x

 

104

Xử lý đơn

x

x

x

105

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

106

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

107

Giải quyết tố cáo

x

x

x

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 93 TTHC

 

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

x

x

x

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

x

x

x

3

Xác nhận đủ điều kiện được cấp Giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

x

x

x

4

Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

x

x

x

5

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

x

x

x

6

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

x

x

x

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

x

x

x

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

x

x

x

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

x

x

x

10

Cấp Giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp Giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến).

x

x

x

11

Cấp Giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

x

x

x

12

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

x

x

x

13

Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

x

x

x

14

Cấp Giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

x

x

x

15

Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

x

x

x

16

Cấp Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

x

x

x

17

Cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

x

x

x

18

Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

x

x

x

19

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

x

x

x

20

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

x

x

x

21

Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

x

x

x

22

Cấp Giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

x

x

x

23

Cấp Giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

x

x

x

24

Cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

x

x

x

25

Cấp Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu cho tổ chức thuộc địa phương

x

x

x

26

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

x

x

x

27

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

x

x

x

28

Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)

x

x

x

28

Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường

x

x

x

39

Cấp Giấy phép tổ chức lễ hội

x

x

x

31

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

x

x

x

32

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

x

x

33

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

x

x

x

34

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

x

x

x

35

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

x

x

x

36

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

x

x

x

37

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

x

x

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

x

x

39

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

x

x

x

40

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

x

x

41

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

x

x

42

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

x

x

x

43

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

x

x

44

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

x

x

x

45

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

x

x

46

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

x

x

47

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

x

x

x

48

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

x

x

x

49

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

x

x

x

50

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

x

x

x

51

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

x

x

x

52

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

x

x

x

53

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

x

x

x

54

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

x

x

x

55

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

x

x

x

56

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

x

x

x

57

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

x

x

x

58

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

x

x

x

59

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

x

x

x

60

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

x

x

x

61

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

x

x

x

62

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

x

x

x

63

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

x

x

x

64

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

x

x

x

65

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

x

x

x

66

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

x

x

x

67

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

x

x

x

68

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

x

x

x

69

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

x

x

x

70

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

x

x

x

72

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

x

x

72

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

73

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

74

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

x

x

x

75

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

x

x

x

76

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

77

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

x

x

x

78

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

x

x

x

79

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

x

x

x

80

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

x

x

x

81

Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

x

x

x

82

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

x

 

 

83

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

x

x

x

84

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

x

x

x

85

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

x

x

x

86

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

x

x

x

87

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

x

x

x

88

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

x

x

x

89

Tiếp công dân

 

x

 

90

Xử lý đơn

x

x

x

91

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

92

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

93

Giải quyết tố cáo

x

x

x

8. Ban Dân tộc: 06 TTHC

 

1

Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

x

x

x

2

Tiếp công dân

 

x

 

3

Xử lý đơn

x

x

x

4

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

5

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

6

Giải quyết tố cáo

x

x

x

9. Thanh tra thành phố: 05 TTHC

 

1

Tiếp công dân

 

x

 

2

Xử lý đơn

x

x

x

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

4

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

5

Giải quyết tố cáo

x

x

x

10. Sở Ngoại vụ: 07 TTHC

 

1

Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

x

x

x

2

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (gọi tắt là thẻ ABTC)

x

x

x

3

Tiếp công dân

 

x

 

4

Xử lý đơn

x

x

x

5

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

6

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

7

Giải quyết tố cáo

x

x

x

11. Sở Thông tin và Truyền thông: 44 TTHC

 

1

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

x

x

x

2

Phát hành thông cáo báo chí

x

x

x

3

Cho phép họp báo (nước ngoài)

x

x

x

4

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

x

x

x

5

Cấp Giấy phép hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

x

x

x

6

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

x

x

x

7

Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

x

x

x

8

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

x

x

9

Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

x

x

x

10

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

x

x

x

11

Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

x

x

12

Cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

x

x

13

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

x

x

x

14

Cấp Giấy phép hoạt động in

x

x

x

15

Cấp lại Giấy phép hoạt động in

x

x

x

16

Đăng ký hoạt động cơ sở in

x

x

x

17

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

x

x

x

18

Cấp Giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

x

x

x

19

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

x

x

x

20

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

x

x

x

21

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

x

x

x

22

Cấp Giấy phép bưu chính

x

x

x

23

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

x

x

x

24

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

x

x

x

25

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

x

x

x

26

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

x

x

x

27

Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

x

x

x

28

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

x

x

29

Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

x

x

30

Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

x

x

31

Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

x

x

x

32

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

x

x

x

33

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

x

x

x

34

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

x

x

x

35

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

x

x

x

36

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

x

x

x

37

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

x

x

x

38

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

x

x

x

39

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

x

x

x

40

Tiếp công dân

 

x

 

41

Xử lý đơn

x

x

x

42

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

43

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

44

Giải quyết tố cáo

x

x

x

12. Sở Tài chính: 13 TTHC

1

Thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

x

x

x

2

Tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án do thành phố quản lý

x

x

x

3

Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của thành phố - Đối với nguồn vốn do cấp thành phố thực hiện

x

x

x

4

Công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

x

x

x

5

Cho phép mua bán tài sản cố định của Công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố

x

x

x

6

Phê duyệt báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm chính thức chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty TNHH NN một thành viên

x

x

x

7

Thẩm định phương án chuyển đổi (trong đó có phương án xử lý tài chính) của Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên

x

x

x

8

Xác nhận nguồn vốn mua đất cho các doanh nghiệp

x

x

x

9

Tiếp công dân

 

x

 

10

Xử lý đơn

x

x

x

11

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

x

12

Giải quyết khiếu nại lần hai

x

x

x

13

Giải quyết tố cáo

x

x

x

13. Sở Công Thương: 142 TTHC

1

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

x

x

x

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

x

x

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

x

x

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

x

x

5

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

x

x

6

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

x

x

7

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

x

x

8

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

x

x

x

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

x

x

x

10

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

x

x

x

11

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

x

x

x

12

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

x

x

x

13

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

x

x

x

14

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

x

x

x

15

Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

x

x

x

16

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

x

x

x

17

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

x

x

x

18

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

x

x

x

19

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

x

x

x

20

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

x

x

x

21

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

x

x

x

22

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

x

x

x

23

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

x

x

x

24

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

x

x

x

25

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

x

x

x

26

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

x

x

x

27

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

x

x

x

28

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

x

x

x

29

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

x

x

x

30

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

x

x

x

31

Cấp lại thẻ an toàn điện

x

x

x

32

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

x

x

x

33

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

x

x

x

34

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

x

x

x

35

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

x

x

x

36

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

x

x

x

37

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

x

x

x

38

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

x

x

x

39

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

x

x

x

40

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

x

x

x

41

Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

42

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

43

Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

44

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

x

x

x

45

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

x

x

x

46

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

x

x

x

47

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

x

x

48

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

x

x

49

Thông báo thực hiện khuyến mại

x

x

x

50

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

x

x

51

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

x

x

52

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

x

x

x

53

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

x

x

x

54

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

x

x

x

55

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

x

x

x

56

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

x

x

x

57

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

x

x

x

58

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

x

x

x

59

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

x

x

x

60

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

x

x

x

61

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

x

x

x

62

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

x

x

x

63

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

x

x

x

64

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

x

x

65

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

x

x

66

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

x

x

67

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

x

x

x

68

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

x

x

x

69

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

x

x

x

70

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

x

x

x

71

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

x

x

x

72

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

x

x

x

73

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

x

x

x

74

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

x

x

x

75

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

x

x

x

76

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

x

x

x

77

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

x

x

x

78

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

x

x

x

79

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

x

x

x

80

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

x

x

x

81

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

x

x

x

82

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

x

x

x

83

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

x

x

x

84

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

x

x

x

85

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

x

x

x

86

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

x

x

x

87

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

x

x

x

88

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

x

x

x

89

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

x

x

x

90

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

x

x

x

91

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

x

x

x

92

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

x

x

x

93

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

x

x

x

94

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

x

x

x

95

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

x

x

x

96

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

x

x

x

97

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

x

x

x

98

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

x

x

x

99

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

x

x

x

100

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

x

x

x

101

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

x

x

x

102

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

x

x

x

103

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

x

x

x

104

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

x

x

x

105

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

x

x

x

106

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

x

x

x

107

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

x

x

x

108

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

x

x

x

109

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

x

x

x

110

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

111

Sửa đổi thông tin đăng ký của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

112

Sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

113

Bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

114

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

115

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

116

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

117

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

118

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

119

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

120

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

x

x

x

121

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

x

x

x

122

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

x

x

x

123

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

x

x

x

124

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

x

x

x

125

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

 

 

126

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

x

x

x

127

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

x

x

x

128

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

x

x

x

129

Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

 

 

 

130

Cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

x

x

x

131

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

x

x

x

132

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

x

x

x

133

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

x

x

x

134

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

x