Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 1661/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 30/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tại Tờ trình số 426/TTr-STTTT ngày 22/6/2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương, Cụ thể:

- Công bố thủ tục hành chính mới ban hành: 12 thủ tục (Chi tiết: Có danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

- Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 06 thủ tục hành chính đã được công bố, công khai kèm theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương (Chi tiết: Có danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

- Công bố hủy bỏ 03 thủ tục hành chính đã được công bố kèm theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương (Chi tiết: Có danh mục và mã hồ sơ kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; niêm yết công khai đy đủ thủ tục đã được công b đ phục vụ nhu cầu của tổ chức và công dân.

2. Giao Sở Tư pháp cập nhật ng khai thủ tục hành chính và các văn bản quy định thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Trung tâm CBTH;
- Lưu: VT. NC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết số: 161/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG

Số TT

Tên thủ tục hành chính

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

2

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

3

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

4

Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

5

Cấp giấy phép hoạt động in

6

Cấp lại giấy phép hoạt động in

7

Đăng ký hoạt động cơ sở in

8

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

9

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

10

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

II. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

1

T-HDU-197966-TT

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014.

2

T-HDU-197773-TT

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

3

T-HDU-197972-TT

Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015.

4

T-HDU-197932-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014.

5

T-HDU-197991-TT

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

6

T-HDU-197994-TT

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015.

III. DANH MỤC TTHC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

1

T-HDU-197729-TT

Cấp giấy phép thành lập Nhà xuất bản

Điều 14 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012, thủ tục này thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông

2

T-HDU-197929-TT

Cấp giấy phép bổ sung chức năng hoạt động in

Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in thay thế Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in xuất bản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

3

T-HDU-197986-TT

Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in thay thế Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in xuất bản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17