Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1652/QĐ-UBND Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính đăng ký trực tuyến Hà Nam 2015

Số hiệu: 1652/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 22/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1652/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TAND, VKSND Tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- B
TT & TT;
- Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia;
- TT TU, TT HĐND t
nh;
- CT, Các PCT UBND t
nh;
- Tổng Cty Bưu điện VN;
- VPUB: LĐ, NC, TC;
- Lưu: VT, NC (H)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi
Quang Cẩm

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1652/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (sau đây gọi tắt là Đề án).

- Áp dụng phương thức mới trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

- Xác định các hoạt động cụ thể, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp thực hiện Đề án

- Các nội dung của Kế hoạch phải bảo đảm tính khoa học, khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn tại tỉnh Hà Nam.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Giới thiệu, tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Trang Thông tin điện tcủa Sở Tư pháp.

Xây dựng, thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; niêm yết công khai phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại trụ sở Sở Tư pháp; biên soạn, phát hành các tờ gp pháp luật.

a) Sở Tư pháp:

- Thực hiện việc giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Niêm yết công khai phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan biên soạn, phát hành các tài liệu, tờ gấp tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

- Triển khai có hiệu quả Hợp đồng Cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ Bưu điện số: 788/STPHN-BĐTH ngày 03/11/2015 giữa Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam và Bưu điện tỉnh Hà Nam; Bổ sung các nội dung hợp tác phù hợp với việc thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

b) Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình của tỉnh dành thời lượng phù hợp tuyên truyền, phổ biến về Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Chỉ đạo đăng tải Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

c) Bưu điện tỉnh Hà Nam:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Niêm yết công khai các quy định về thủ tục, thành phần hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai việc nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, tổ chức chuyển đến cơ quan Tư pháp; chuyển kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp đến địa chỉ của cá nhân, tổ chức.

d) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam: Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

đ) Sở Tài chính: Hướng dẫn các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng dự toán kinh phí triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ.

Thi gian thực hiện: Trong thời gian thực hiện Đề án

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng knăng cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp và viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính

a) Sở Tư pháp: cử cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn kỹ năng cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp tchức.

b) Bưu điện tỉnh Hà Nam: chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhận hồ sơ, trả Phiếu lý lịch tư pháp, thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, phí dịch vụ bưu chính cho đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

3. Triển khai thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo lộ trình thực hiện Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thực hiện giải pháp “Kiềng ba chân”: ng dụng tin học hóa vào công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát - Bộ Công an theo hướng dẫn tại Công văn số 656/TTLLTPQG-TTrC của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp.

- Bố trí, sắp xếp cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận “Một cửa”) và Phòng Hành chính tư pháp để đảm bảo thực hiện tốt việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí để bổ sung, nâng cấp máy móc, trang thiết bị làm việc, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết cho việc triển khai thực hiện phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển hồ sơ xác minh thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh qua mạng bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Công an tỉnh:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực hiện việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp đảm bảo đúng thời hạn quy định để phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của công dân.

- Chỉ đạo Phòng Hồ sơ nghiên cứu, cải tiến quy trình giải quyết nhằm rút ngắn thời gian tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp đảm bảo thực hiện tốt việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển hồ sơ xác minh thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh qua mạng.

c) Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp xây căn cứ dự toán bố trí kinh phí để bổ sung, nâng cấp máy móc, trang thiết bị làm việc (máy tính, máy scan, máy fax, đường truyền internet,...) phục vụ việc triển khai thực hiện phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh nghiên cứu xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển hồ sơ xác minh thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh qua mạng.

đ) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và hệ thống Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện tốt công tác tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Thời gian thực hiện:

- Đối với giải pháp “Kiềng ba chân”: ng dụng tin học hóa vào công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát - Bộ Công an: triển khai thực hiện trong quý I năm 2016.

- Đối với phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính: bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 4/2016.

- Đối với phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến: triển khai thực hiện từ quý IV năm 2016.

4. Tổng kết thực hiện Đề án, xây dựng Báo cáo tổng kết

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các Sở, Ban, ngành có liên quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện tổng kết thực hiện Đề án.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cấp kinh phí triển khai thực hiện Đề án cho các Sở, Ban, ngành có liên quan.

Đối với các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2016: các Sở, Ban, ngành căn cứ vào Kế hoạch này lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thực hiện theo quy định.

Đối với các nhiệm vụ được giao thực hiện trong các năm tiếp theo: các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm lập dự toán kinh phí vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện Đề án; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện; tiến hành sơ kết, tổng kết, tổng hp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Sở, Ban, ngành có liên quan: phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Định kỳ tổng hợp kết quả gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố: đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật; thực hiện nghiêm chỉnh việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc nghiên cứu, xây dựng Đề án chuyển hồ sơ xác minh thông tin lý lịch tư pháp qua mạng và việc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án.

- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc đăng tải Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Phối hợp với Sở Tư pháp và Công an tỉnh khẩn trương xây dựng Đề án chuyển hồ sơ xác minh thông tin lý lịch tư pháp qua mạng.

- Bưu điện tỉnh Hà Nam chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Thực hiện việc niêm yết công khai các quy định về thủ tục, thành phần hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp sau khi ký Hợp đồng với Sở Tư pháp.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và hệ thống Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1652/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!