Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 165/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 14/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 165/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ-TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Quyết định số 251-QĐ/TU ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành phố;
Thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
Xét đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 1905/TTTP-VP ngày 18 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/2006/QĐ-UBNDngày 14 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ-TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động số 13-Ctr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm, chính.

2. Yêu cầu:

- Thủ trưởng các cơ quan, các ngành, các cấp từ thành phố, quận - huyện đến phường - xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tạo sự đoàn kết thống nhất về nhận thức và hành động trong nội bộ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và phong trào thi đua yêu nước; lấy việc phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng bộ máy chính quyền thật sự “của dân, do dân, vì dân” trong đó, biện pháp phòng là chính; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, công nhân, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của Chính phủ, các Bộ - Ngành về phòng, chống tham nhũng; đóng góp tích cực và có hiệu quả vào công tác phòng, chống tham nhũng.

- Sơ kết rút kinh nghiệm kịp thời những việc đã làm và đề ra nhiệm vụ kế hoạch phòng, chống tham nhũng cho thời gian tiếp theo.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

I. TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

1. Giao Sở Tư pháp thành phố chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thông tin, các thành viên trong Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố và các ngành chức năng biên soạn tài liệu để phục vụ cho công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Mặt trận các cấp, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp về các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; các Nghị quyết của Đảng và Chương trình của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng (thực hiện trong tháng 11 năm 2006 và có chuyên mục tuyên truyền, giáo dục về nội dung này, duy trì thường xuyên trên báo, đài thành phố).

2. Trong tháng 11 năm 2006, Thủ trưởng sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện phải hoàn thành việc tổ chức quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức đồng thời gắn với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng, lãng phí có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện các việc sau (trong tháng 12 năm 2006):

1. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác quý IV năm 2006 và năm 2007.

2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên; với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tố cáo hành vi tham nhũng.

4. Tổ chức kiểm tra việc triển khai, xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện ở các cấp, các ngành và các đơn vị.

III. BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THI HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Trên cơ sở Nghị quyết số 04-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan. Giao các ngành trong quý 4 năm 2006 tập trung nghiên cứu, soạn thảo trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản sau:

1. Sở Nội vụ (hoàn thành trong tháng 11 năm 2006):

- Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo theo hướng dẫn của Trung ương và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Thành ủy.

2. Thanh tra thành phố:

Chủ trì phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan dự thảo văn bản cụ thể hóa Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 12 năm 2006.

3. Sở Tài chính (hoàn thành trong tháng 12 năm 2006):

Chủ trì phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở - ngành có liên quan dự thảo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về công khai các quỹ từ thiện, xã hội và các khoản thu từ sự đóng góp của người dân tại cơ sở phường - xã, thị trấn.

4. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở - ngành liên quan (hoàn thành trong tháng 12 năm 2006):

Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ những quy định không chặt chẽ tạo điều kiện cho tham nhũng phát sinh, những quy định không còn phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng.

5. Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện có trách nhiệm (hoàn thành trong tháng 11 năm 2006):

- Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (tại Mục 1 Chương II) quy định cụ thể việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; Thủ trưởng các sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để ban hành các văn bản nhằm công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan (trừ các lĩnh vực thuộc danh mục bí mật Nhà nước); xây dựng chế độ trách nhiệm, soát xét lại quy chế, kiểm tra kết quả thực hiện quy chế.

- Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh, bổ sung các văn bản và kiểm tra việc thực hiện công khai minh bạch trong lĩnh vực tuyển sinh, chuyển trường đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung giáo dục công dân trong chương trình giáo dục phổ thông.

- Sở Nội vụ dự thảo quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (sự nghiệp công) phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lĩnh vực hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương nhằm đảm bảo sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và Ban Thi đua Khen thưởng thành phố dự thảo quy định theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách bảo vệ người phát hiện và tố cáo tổ chức và cá nhân có hành vi tham nhũng; chính sách đối với người tự giác, thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; xây dựng quỹ khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí của thành phố; những việc vượt thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố thì đề xuất, kiến nghị với Chính phủ.

IV. TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, THANH TRA, ĐIỀU TRA XỬ LÝ CÁC VỤ TIÊU CỰC, THAM NHŨNG VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN XỬ LÝ SAU KHI KIỂM TRA, THANH TRA, ĐIỀU TRA

Thanh tra thành phố, Công an thành phố, các ngành, các cấp cần tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã phát hiện; đồng thời tập trung thanh tra, kiểm tra 04 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công gắn với việc thực thi chức trách công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Chú ý đối với một số lĩnh vực nhạy cảm; những công trình lớn hoặc những công trình dự án có dấu hiệu tiêu cực được dư luận và nhân dân quan tâm; trong quý IV năm 2006, kiểm tra việc thực hiện các kết luận xử lý sau khi kiểm tra, thanh tra, điều tra, nếu không chấp hành thì xử lý nghiêm minh, kiên quyết.

1. Về giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng:

- Ủy ban nhân dân quận - huyện và các sở - ngành thành phố tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm những vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng còn tồn đọng và mới phát sinh từ cơ sở; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

- Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng thành lập một số Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo ở một số quận - huyện có nhiều đơn thư vượt cấp, việc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực pháp luật; kiểm tra việc giải quyết các đơn tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.

- Hàng quý vào ngày 15 của tháng cuối quý các quận - huyện, sở - ngành báo cáo việc giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành phố để tổng hợp báo cáo trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Công an thành phố:

- Chủ động đề ra và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, chủ động trong việc điều tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm tham nhũng.

- Thông qua công tác đấu tranh chống tham nhũng tìm ra nguyên nhân, điều kiện sơ hở trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, pháp luật; chấn chỉnh trật tự kỷ cương và tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn.

3. Thanh tra thành phố:

Thực hiện hoàn thành Chương trình công tác thanh tra hàng năm đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trong đó:

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành cơ bản các Đoàn thanh tra theo Chỉ thị 12 của Ủy ban nhân dân thành phố và 04 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản lý thu chi ngân sách; quản lý tài sản công gắn với thanh tra thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm, cụ thể:

+ Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: chú ý đến các công trình dự án lớn hoặc những công trình có dấu hiệu tiêu cực dư luận quan tâm và về thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai: Thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai ở những địa phương có tình hình nổi cộm, trọng tâm là việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng trường học, việc thực hiện chính sách bồi thường, tái định cư và việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, việc cấp phép xây dựng, chuyển quyền sử dụng đất gắn với việc thanh tra chức trách công vụ này ở các cơ quan chức năng và ở xã - phường, thị trấn.

+ Trong lĩnh vực quản lý thu chi ngân sách: Thanh tra một số doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ phần trong việc xây dựng đơn giá tiền lương, thu chi tài chính; thanh tra việc thu chi ngân sách địa phương ở một số phường - xã, thị trấn và quận - huyện.

+ Trong lĩnh vực quản lý tài sản công: Thanh tra việc chấp hành quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài chính, mua sắm tài sản công và sử dụng ô tô; mua sắm trang thiết bị trường học; việc cải tạo, xây dựng trụ sở, tiếp khách, quà biếu; thực hiện chính sách xã hội.

+ Trong một số lĩnh vực khác có tính nhạy cảm, dư luận quan tâm: Thanh tra việc thực hiện chế độ đối với người lao động ở các doanh nghiệp; thanh tra việc quản lý tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài và một số lĩnh vực khác có tính thời sự, phục vụ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố trong từng thời kỳ.

Qua công tác thanh tra thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm tham nhũng; kiến nghị xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không còn phù hợp góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách; chấn chỉnh trật tự kỷ cương và tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra. Chú ý những vụ việc đã có chỉ đạo xử lý của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện công bố, công khai Kết luận thanh tra, kiểm tra liên quan đến tham nhũng, lãng phí theo đúng quy định pháp luật.

V. CÁC BIỆN PHÁP

Đồng thời với việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện có trách nhiệm:

1. Rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để công khai, minh bạch các nhiệm vụ, công việc giải quyết phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Hệ thống hóa những quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức.

3. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình 09-CTr-TU ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Thành ủy về Chương trình cải cách hành chính chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trong đó chú ý cải cách cả về thể chế, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, giải quyết các mối quan hệ với dân rõ ràng. Tiếp tục rà soát những cơ chế, chính sách, những quy định không phù hợp, sơ hở, dễ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Từ đó đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung không ngừng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý Nhà nước, giải quyết những nhu cầu chính đáng của nhân dân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội, phục vụ tốt nhân dân và doanh nghiệp.

4. Tranh thủ, tuân thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng cơ sở, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng học tập, giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, chống mọi biểu hiện sai trái, cơ hội, phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực; phát động phong trào tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị. Xử lý kiên quyết nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả.

5. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, trước hết là công tác quản lý, đánh giá, sắp xếp, luân chuyển, bố trí lại cán bộ để củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là tại các cơ quan quản lý Nhà nước trọng yếu nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết thay thế những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, suy thoái về đạo đức, lối sống, giảm sút uy tín, dư luận chê trách.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao tính gương mẫu trong chấp hành pháp luật, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng.

7. Thực hiện việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức một cách đầy đủ, trung thực. Đánh giá đúng sự trung thực của cán bộ, công chức trong kê khai tài sản; kiểm tra những thu nhập, tài sản bất minh, có dư luận tố cáo của nhân dân; xử lý kiên quyết đối với cán bộ, công chức vi phạm.

8. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, phát hiện xử lý kịp thời, đúng đối tượng tham nhũng, tiêu cực, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố, ngay trong tháng 11 năm 2006, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của địa phương, ngành, đơn vị mình.

- Chương trình phải cụ thể thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khả thi. Quy định thời hạn, phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Định kỳ 6 tháng, năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện, Thủ trưởng các sở - ngành có trách nhiệm báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của địa phương, ngành, đơn vị mình đến Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành phố để tổng hợp tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của toàn thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng, lãng phí có kế hoạch tổ chức các Đoàn kiểm tra quận - huyện, sở - ngành về việc thực hiện Kế hoạch này.

Kế hoạch này sẽ được bổ sung, sửa đổi khi có quy định mới và theo đề nghị của Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 165/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.759

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!