Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1642/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 20/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1642/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 20 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 140/TTr-STP ngày 09/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành gồm: 50 văn bản. (kèm theo Danh mục).

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định này tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do ngành mình, cấp mình đã tham mưu hoặc ban hành để kiến nghị hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến những văn bản đã hết hiệu lực tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH TỪ NGÀY 03/07/1976 ĐẾN NGÀY 30/6/2009 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1642/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Số TT

Hình thức

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

 

 

1

Chỉ thị

14/CT-UB

15/04/1989

Triển khai thực hiện Quyết định số 163/HĐBT quy định trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc bảo đảm cho các cấp hội liên hiệp phụ nữ VN tham gia QLNK

Nghị định số 19/2003/NĐ-CP đã thay thế Quyết định số 163/HĐBT

 

2

Quyết định

2017/QĐ-UB

19/12/1997

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 8/6/2009

 

3

Quyết định

1095/QĐ-UB

06/05/1998

Triển khai mạng tin học diện rộng để chuyển nhận thông tin phục vụ việc quản lý và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh

Theo thời gian

 

4

Quyết định

20/2002/QĐ -UB

04/03/2002

Kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải

Theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBD ngày 8/6/2009

 

5

Chỉ thị

09/2002/CT -UB

09/05/2002

Tổ chức Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2002 - 2007

Theo thời gian

 

6

Quyết định

236/2004/QĐ -UB

22/12/2004

Bãi bỏ các khu vực cấm, ?ịa điểm cấm cố định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 31/03/2009

 

7

Quyết định

36/2005/QĐ-UB

04/02/2005

Ban hành Bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 8/6/2009

 

8

Chỉ thị

08/2005/CT-UB

29/04/2005

Về việc đẩy mạnh đào tạo tin học cho cán bộ công chức và triển khai các phần mềm ứng dụng thuộc Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước

Theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007

 

9

Quyết định

10/2006/QĐ-UBND

22/02/2006

Ban hành quy định về phân cấp, uỷ quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

 

10

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

10/03/2008

Ban hành định mức hỗ trợ áp dụng cho Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 6/6/2009

 

11

Quyết định

112/1999/QĐ-UB

08/09/1999

Phê duyệt tạm thời một số định mức chi của sự nghiệp Văn hoá, Thể dục, Thể thao

Theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 23/06/2009

 

12

Quyết định

29/2000/QĐ-UB

14/02/2000

Ban hành quy định tạm thời về trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ - công chức đi học.

Theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 20/03/2009

 

13

Quyết định

122/2001/QĐ -UB

26/11/2001

Giá cho thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 4/3/2009

 

14

Quyết định

29/2002/QĐ -UB

12/03/2002

Bổ sung Quyết định số 29/2000/QĐ - UB ngày 14/02/2000 của UBND tỉnh về trợ cấp tiền thưởng đối với CBCC đi học

Theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 20/03/2009

 

15

Quyết định

80/2002/QĐ-UB

07/06/2002

Ban hành quy định về quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh

Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP; Quyết định số 87/2005/QĐ-BNN; Thông tư số 11/2009/TT-BNN

 

16

Quyết định

149/2005/QĐ-UBND

18/08/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 434/QĐ-STTTT ngày 20/10/2008

 

17

Quyết định

57/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất

Theo Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

18

Quyết định

58/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

19

Quyết định

59/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

20

Quyết định

60/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

21

Quyết định

61/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

 

22

Quyết định

62/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

23

Quyết định

63/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

24

Quyết định

64/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

Theo Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

 

25

Quyết định

65/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

26

Quyết định

66/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

27

Quyết định

67/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

28

Quyết định

68/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

29

Quyết định

69/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

30

Quyết định

70/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

31

Quyết định

72/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

32

Quyết định

73/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

 

33

Quyết định

76/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí qua cầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

34

Quyết định

77/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

35

Quyết định

78/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

36

Quyết định

82/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

37

Quyết định

85/QĐ-UBND

08/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

38

Quyết định

292/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan Bảo tàng động vật Tây Nguyên - Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

39

Quyết định

293/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và Phí trông giữ xe tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

40

Quyết định

294/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và Phí trông giữ xe tại Khu Du lịch Thác Prenn - Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

41

Quyết định

295/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và Phí trông giữ xe tại Công viên Hoa - Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

42

Quyết định

296/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và Phí trông giữ xe tại Khu Du lịch Thung lũng Tình Yêu - Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

43

Quyết định

297/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và Phí trông giữ xe tại Khu Du lịch Thác Cam Ly - Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

44

Quyết định

298/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và Phí trông giữ xe tại Khu Du lịch Thác Đatanla - Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

45

Quyết định

299/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và Phí trông giữ xe tại Khu Du lịch Hồ Than Thở - Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

46

Quyết định

300/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và Phí trông giữ xe tại Khu Du lịch Dinh III (Dinh Bảo Đại) - Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

47

Quyết định

303/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và Phí trông giữ xe tại Khu Du lịch Thác Pongour - Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

48

Quyết định

304/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và Phí trông giữ xe tại Khu Du lịch Langbiang - Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

49

Quyết định

305/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 9/6/2009

 

50

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND

27/6/2008

Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Theo Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 16/06/2009

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1642/QĐ-UBND ngày 20/07/2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.730

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!