Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1632/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1632/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC, GIÁ CA MÁY VÀ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1376/TTr-SXD ngày 26/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ năm (05) Quyết định công bố về định mức, giá ca máy và đơn giá xây dựng công trình do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, gm:

1. Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ định mức dịch vụ công ích đô thị - phần bổ sung tỉnh Bình Phước;

2. Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Phước;

3. Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 30/03/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

4. Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 01/04/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

5. Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 01/04/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lý do: Bộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành một số định mức xây dựng mới nên định mức, giá ca máy và đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp. UBND tỉnh đã ủy quyền công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình, bảng giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh cho Sở Xây dựng thực hiện.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Ban Quản lý khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày 01/07/2017./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- S Tư pháp;
- LĐVP, P.KT;
- Lưu: VT.(Trung)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 bãi bỏ các Quyết định công bố định mức, giá ca máy và đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.129

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26