Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1631/QĐ-CHK năm 2012 thành lập Ban chỉ đạo Phòng, Chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam

Số hiệu: 1631/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành: 10/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1631/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỤC HKVN

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 20/CV-BCĐ ngày 28/11/2007 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, Chống tham nhũng;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Phòng, Chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam gồm có các thành viên có tên sau:

1. Ông Lưu Thanh Bình - Phó Cục trưởng - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Trọng Thắng - Chánh thanh tra Cục HKVN - Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Nguyễn Văn Hải - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Cục HKVN - Phó Trưởng ban.

4. Ông Lê Đức Đình - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Ủy viên

5. Ông Phạm Việt Dũng - Chánh Văn phòng Cục HKVN - Ủy viên

6. Ông Phạm Xuân Thê - Trưởng Phòng Tài chính - Ủy viên

7. Bà Phan Minh Ngọc - Trưởng phòng KHĐT - Ủy viên

8. Ông Ngô Văn Hiến - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục - Ủy viên

9. Ông Tô Tử Hà - Bí thư đoàn Thanh niên ngành hàng không - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo

- Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục HKVN triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN trình Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Cục theo quy định và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Phòng, Chống tham nhũng của Bộ GTVT; tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Cục HKVN trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng bảo đảm cho công tác này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật,

- Kiểm tra, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và các thông tin về vụ việc tham nhũng ở Cục HKVN theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo.

- Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm trên nguyên tắc tập thể bàn bạc và Trưởng ban quyết định trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên, Trưởng ban quyết định và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục về quyết định của mình.

- Các Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

- Giao Thanh tra Cục Hàng không là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, tông hợp, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 4. Ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Phó Cục trưởng;
- Các Ủy viên TVĐU;
- Cảng vụ HKMB, MT, MN;
- Trung tâm YTHK, Tạp chí HK;
- Các Phòng thuộc Cục;
- Công đoàn Cục HKVN;
- Ban Quản lý các dự án.
- Lưu VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1631/QĐ-CHK năm 2012 thành lập Ban chỉ đạo Phòng, Chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.498
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108