Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1621/QĐ-BTP quy định về cầu vai, cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ thanh tra Bộ Tư pháp

Số hiệu: 1621/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CẦU VAI, CẤP HIỆU CỦA THANH TRA VIÊN, CÁN BỘ THANH TRA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về mầu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng cầu vai, cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ Thanh tra Bộ Tư pháp.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với thanh tra viên, cán bộ thuộc Thanh tra Bộ Tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Cầu vai

Cầu vai của thanh tra viên, cán bộ Thanh tra Bộ Tư pháp có chiều dài 13cm, nền mầu vàng; phần đầu nhọn rộng 4cm, phần đuôi rộng 5cm; đường viền rộng 0,5cm hoặc lé rộng 0,3 cm màu đỏ; phía đầu nhọn có gắn chốt một ngôi sao năm cánh màu vàng bằng kim loại.

Điều 3. Cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo

Cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo được quy định như sau:

- Chánh Thanh tra: 1 sao, không vạch trên nền cầu vai màu vàng, có viền màu đỏ rộng 0,5 cm;

- Phó Chánh Thanh tra: 4 sao, hai vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm;

- Trưởng phòng: 2 sao, hai vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm;

- Phó Trưởng phòng và tương đương: 1 sao, hai vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm.

(theo Phụ lục I kèm theo Quyết định này)

Điều 4. Cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo

Thanh tra viên, cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo quy định tại Điều 3 Quyết định này thì mang cấp hiệu như sau:

- Thanh tra viên cao cấp: 3 vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm, không gắn sao;

- Thanh tra viên chính: 2 vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm, không gắn sao;

- Thanh tra viên: 1 vạch dọc màu đỏ rộng 0,5 cm trên nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm, không gắn sao;

- Chuyên viên, cán bộ: nền cầu vai màu vàng, có lé màu đỏ rộng 0,3 cm, không vạch dọc đỏ, không gắn sao.

(theo Phụ lục II kèm theo Quyết định này)

Điều 5. Tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng và nguyên tắc cấp phát cầu vai, cấp hiệu

1. Cầu vai, cấp hiệu được sử dụng cùng với trang phục của thanh tra viên, cán bộ Thanh tra Bộ Tư pháp theo Thông tư số 03/2010/TT-TTCP ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về mầu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

2. Cầu vai, cấp hiệu được cấp 1 lần. Cầu vai, cấp hiệu được cấp lại khi có thay đổi về cấp bậc, chức vụ; khi cũ, hỏng hoặc bị mất.

3. Nguyên tắc cấp phát cầu vai, cấp hiệu được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

Điều 6. Kinh phí mua sắm cầu vai, cấp hiệu

Kinh phí mua sắm cầu vai, cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ Thanh tra Bộ Tư pháp được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này trong đơn vị.

2. Thanh tra Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này, đề xuất quy định về trang phục thanh tra áp dụng chung cho Thanh tra ngành Tư pháp.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thanh tra Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đăng tin);
- Lưu: VT, TTR.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1621/QĐ-BTP quy định về cầu vai, cấp hiệu của thanh tra viên, cán bộ thanh tra Bộ Tư pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.102

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89