Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1620/QĐ-BTTTT năm 2012 điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1620/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1620/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: bổ sung vào Chương trình các văn bản mới chưa có trong chương trình; đưa ra khỏi Chương trình và điều chỉnh thời gian trình một số văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên văn bản

Đơn vị thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

1

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 9

 

2

Thông tư quy định về dịch vụ Bưu chính dành riêng

Vụ Bưu chính

Tháng 12

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên văn bản

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

Thông tư thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BTTTT ngày 19/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Vụ Pháp chế

Chuyển sang năm 2013

2

Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Vụ Pháp chế

Chuyển sang năm 2013

3

Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự ban hành danh mục phần mềm dùng chung trong các cơ quan nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

 

4

Thông tư ban hành danh mục phần mềm dùng chung thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

 

5

Thông tư ban hành danh mục dịch vụ viễn thông công ích

Cục Viễn thông

Chuyển sang năm 2013

6

Thông tư quy định về giá cước đối với dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 - 2015

Cục Viễn thông

Chuyển sang năm 2013

7

Thông tư liên tịch sửa đổi thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BVHTT-BTC ngày 22/1/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính hướng dẫn định mức và chế độ thù lao đọc xuất bản phẩm lưu chiểu

Cục Xuất bản

Chuyển sang năm 2013

8

Thông tư quy định việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Quỹ Viễn thông công ích/ Vụ Kế hoạch Tài chính

Chuyển sang năm 2013

9

Thông tư quy định vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Quỹ Viễn thông công ích/ Vụ Kế hoạch Tài chính

Chuyển sang năm 2013

10

Thông tư quy định về mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Quỹ Viễn thông công ích/ Vụ Kế hoạch Tài chính

Chuyển sang năm 2013

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên văn bản

Đơn vị thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

1

Thông tư ban hành danh mục sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 9

 

2

Thông tư quy định áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn đối với Trung tâm dữ liệu

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 9

 

3

Thông tư quy định một số nội dung về quản lý chất lượng dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Tháng 9

 

4

Thông tư quy định việc xuất bản bản tin

Cục Báo chí

Tháng 9

 

5

Thông tư quy định việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Cục Viễn thông

Tháng 9

 

6

Thông tư quy định quản lý giá thành và phương pháp xác định giá thành dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 9

Theo Quyết định số 546/QĐ-BTTTT ngày 5/4/2012 là Thông tư quy định phương pháp xác định giá thành dịch vụ viễn thông

7

Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và truyền thông

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 10

 

8

Thông tư quy định việc xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Cục Viễn thông

Tháng 10

 

9

Thông tư quy định quản lý kho số viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 11

 

10

Thông tư quy định việc cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 11

 

11

Thông tư quy định lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 11

 

12

Thông tư quy định chế độ báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Tháng 11

Theo Quyết định số 546/QĐ-BTTTT ngày 5/4/2012 là Thông tư Quy định chế độ báo cáo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và tình hình hoạt động của cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước

13

Thông tư quy định quản lý tem bưu chính

Vụ Bưu chính

Tháng 12

 

14

Thông tư quy định Quy hoạch phân bổ kênh tần số cho phát thanh FM băng tần 87 - 108 MHz đến năm 2015

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 12

 

15

Thông tư quy định Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2020

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 12

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1620/QĐ-BTTTT năm 2012 điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.296
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33