Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1614/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng Bến Tre

Số hiệu: 1614/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành: 09/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1614/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 04 QUY TRÌNH NỘI BỘ MỚI VÀ 04 QUY TRÌNH NỘI BỘ SỬA ĐỔI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1648/TTr-SXD ngày 06 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 04 quy trình nội bộ mới và 04 quy trình nội bộ sửa đổi trong giải quyết thủ tục hành chính (quy trình số 31, 38, 39, 40) trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Phòng KSTT, TTPVHCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HCT.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

 

DANH MỤC

04 QUY TRÌNH NỘI BỘ MỚI, 04 QUY TRÌNH NỘI BỘ SỬA ĐỔI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Số TT

Tên TTHC

Quyết định công bố TTHC

Quy trình số

I

Quy trình nội bộ ban hành mới

1

Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP .

 

01

2

Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP .

Quyết định số 1540/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 02/7/2021 về việc công bố danh mục 04 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và danh mục 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

02

3

Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP .

03

4

Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư).

04

II

Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung

1

Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Quyết định số 1540/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 02/7/2021 về việc công bố danh mục 04 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và danh mục 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

31

2

Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

38

3

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

39

4

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

40

 

PHẦN I

QUY TRÌNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI

Quy trình số 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “GIẢI QUYẾT BÁN PHẦN DIỆN TÍCH NHÀ ĐẤT SỬ DỤNG CHUNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 71 NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và phân công cho công chức thực hiện.

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành và có văn bản lấy ý kiến các sở ngành và Báo cáo tổng hợp các ý kiến sở ngành và Tổ chức thẩm định trên cơ sở lấy ý kiến của sở ngành đóng góp, soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng QLN&TTBĐS

26 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo Sở Xây dựng ký văn bản trình UBND tỉnh cho ý kiến

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS

02 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu các quy định hiện hành ký duyệt vào văn bản

Lãnh đạo Sở Xây dựng

03 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

UBND tỉnh nhận tờ trình của Sở Xây dựng và thông báo kết quả cho ý kiến

UBND tỉnh

12 ngày làm việc

Bước 8

- Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý.

- Chuyển kết quả của UBND tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Nhận kết quả từ UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Quy trình số 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “GIẢI QUYẾT CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LIỀN KỀ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 71 NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và phân công cho công chức thực hiện.

Lãnh đạo phòng QLN& TTBĐS

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành và có văn bản lấy ý kiến các sở ngành và Báo cáo tổng hợp các ý kiến sở ngành và Tổ chức thẩm định trên cơ sở lấy ý kiến của sở ngành đóng góp, soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.

Công chức phòng QLN&TTBĐS

26 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo Sở Xây dựng ký văn bản trình UBND tỉnh cho ý kiến

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS

02 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu các quy định hiện hành ký duyệt vào văn bản

Lãnh đạo Sở Xây dựng

03 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

UBND tỉnh nhận tờ trình của Sở Xây dựng và thông báo kết quả cho ý kiến

UBND tỉnh

12 ngày làm việc

Bước 8

- Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý.

- Chuyển kết quả của UBND tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Nhận kết quả từ UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Quy trình số 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “GIẢI QUYẾT CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NHÀ Ở XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT TRỒNG TRONG KHUÔN VIÊN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 71 NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và phân công cho công chức thực hiện.

Lãnh đạo phòng QLN &TTBĐS.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành và có văn bản lấy ý kiến các sở ngành và Báo cáo tổng hợp các ý kiến sở ngành và Tổ chức thẩm định trên cơ sở lấy ý kiến của sở ngành đóng góp, soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Công chức phòng QLN &TTBĐS

26 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo Sở Xây dựng ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến

Lãnh đạo phòng QLN &TTBĐS

02 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu các quy định hiện hành ký duyệt vào văn bản

Lãnh đạo Sở Xây dựng

03 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận tờ trình của Sở Xây dựng và thông báo kết quả cho ý kiến

UBND tỉnh

12 ngày làm việc

Bước 8

- Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý.

- Chuyển kết quả của UBND tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Nhận kết quả từ UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Quy trình số 04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CÔNG NHẬN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP TỈNH (TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ)”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và phân công cho công chức thực hiện.

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành và có văn bản lấy ý kiến các sở ngành và Báo cáo tổng hợp các ý kiến sở ngành và Tổ chức thẩm định trên cơ sở lấy ý kiến của sở ngành đóng góp, soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Công chức phòng QLN&TTBDS

10 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo Sở Xây dựng ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến

Lãnh đạo phòng QLN &TTBDS

01 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu các quy định hiện hành ký duyệt vào văn bản

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1,5 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

UBND tỉnh nhận tờ trình của Sở Xây dựng và thông báo kết quả cho ý kiến

UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Bước 8

Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý. Chuyển kết quả của UBND tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Nhận kết quả từ UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

PHẦN II

QUY TRÌNH NỘI BỘ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Quy trình số 31

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “GIA HẠN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và phân công cho công chức thực hiện.

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành và soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Công chức phòng QLN&TTBĐS

17,5 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo sở ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến

Lãnh đạo phòng QLN&TTBDS

01 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu các quy định hiện hành ký duyệt vào văn bản

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

UBND tỉnh nhận tờ trình của Sở Xây dựng và thông báo kết quả cho ý kiến

UBND tỉnh

07 ngày làm việc

Bước 8

- Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý.

- Chuyển kết quả của UBND tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Nhận kết quả từ UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Quy trình số 38

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và phân công cho công chức thực hiện.

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS.

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành và soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Công chức phòng QLN&TTBĐS

17,5 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo Sở Xây dựng ký văn bản trình UBND tỉnh cho ý kiến

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS

01 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu các quy định hiện hành ký duyệt vào văn bản

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

UBND tỉnh nhận tờ trình của Sở Xây dựng và thông báo kết qucho ý kiến

UBND tỉnh

07 ngày làm việc

Bước 8

- Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý.

- Chuyển kết quả của UBND tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Nhận kết quả từ UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 39

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và phân công cho công chức thực hiện.

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành và soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Công chức phòng QLN&TTBĐS

17,5 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo sở ký văn bản trình UBND tỉnh cho ý kiến

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS

01 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu các quy định hiện hành ký duyệt vào văn bản

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

UBND tỉnh nhận tờ trình của Sở Xây dựng và thông báo kết quả cho ý kiến

UBND tnh

07 ngày làm việc

Bước 8

- Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý.

- Chuyển kết quả của UBND tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Nhận kết quả từ UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Quy trình số 40

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và phân công cho công chức thực hiện.

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành và có văn bản lấy ý kiến các sở ngành và Báo cáo tổng hợp các ý kiến sở ngành và Tổ chức thẩm định trên cơ sở lấy ý kiến của sở, ngành đóng góp, soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phòng

Công chức phòng QLN&TTBĐS

26 ngày làm việc

Bước 4

Trình Lãnh đạo Sở Xây dựng ký văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến

Lãnh đạo phòng QLN&TTBĐS

02 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu các quy định hiện hành ký duyệt vào văn bản

Lãnh đạo Sở Xây dựng

03 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

UBND tỉnh nhận tờ trình của Sở Xây dựng và thông báo kết quả cho ý kiến

UBND tỉnh

12 ngày làm việc

Bước 8

- Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý.

- Chuyển kết quả của UBND tnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Nhận kết quả từ UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 công bố 04 quy trình nội bộ mới và 04 quy trình nội bộ sửa đổi trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


888

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!