Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1606/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 12/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1606/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 172/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Phụ lục kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung “Nội dung giao quy định chi tiết” tại mục 1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg như sau:

Khoản 4 Điều 21; khoản 3 Điều 23; khoản 5 Điều 24; khoản 5 Điều 29; khoản 6 Điều 30; khoản 5 Điều 31; khoản 6 Điều 32; khoản 5 Điều 33; khoản 4 Điều 34; khoản 3 Điều 35; khoản 3 Điều 38; khoản 3 Điều 48; khoản 5 Điều 50; khoản 5 Điều 52; khoản 4 Điều 53; khoản 5 Điều 54; khoản 5 Điều 55; khoản 2 Điều 56; khoản 9 Điều 61; khoản 6 Điều 72; khoản 3 Điều 73; khoản 3 Điều 79; khoản 3 Điều 80; khoản 4 Điều 88; khoản 3 Điều 90; khoản 3 Điều 93; khoản 5 Điều 99; khoản 4 Điều 104; khoản 5 Điều 105; khoản 2 Điều 108; khoản 5 Điều 109; khoản 10 Điều 110; khoản 4 Điều 113; khoản 3 Điều 116; khoản 4 Điều 117; khoản 15 Điều 121, khoản 7 Điều 58; khoản 2 Điều 82; Điều 103”.

2. Bãi bỏ mục 2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg

3. Thay thế “Tên văn bản quy định chi tiết” và “Nội dung giao quy định chi tiết” tại mục 5 Phụ lục kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg bằng Phụ lục “Tên văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định chi tiết” ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg và các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục KSTT;
- Lưu: VT, PL (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

PHỤ LỤC

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT
(Kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên văn bản quy định chi tiết

Nội dung giao quy định chi tiết

5

5.1

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Khoản 14 điều 2; khoản 4 Điều 22; khoản 3 Điều 26; khoản 5 Điều 27; điểm d khoản 1 và khoản 4 Điều 57; khoản 2 Điều 83; điểm d khoản 4 Điều 99; khoản 6 Điều 101; khoản 3 Điều 70; khoản 1 Điều 69; khoản 4 Điều 115

5.2

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Điểm b khoản 2 Điều 4

5.3

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản

Điểm b khoản 2 Điều 19

5.4

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điểm b khoản 2 Điều 19

5.5

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điểm a khoản 1 Điều 57

5.6

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa

Điểm a khoản 1 Điều 80

5.7

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại

Khoản 4 Điều 86, khoản 2 Điều 87

5.8

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về phương pháp định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Điểm a khoản 5 Điều 110

5.9

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Khoản 5 Điều 112

5.10

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Điểm b khoản 5 Điều 110 và khoản 6 Điều 110

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1606/QĐ-TTg ngày 12/12/2023 sửa đổi Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai được kèm theo Quyết định 172/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.107

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!