Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 160/QĐ-KTTVQG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 11/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/QĐ-KTTVQG

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí và chức năng

Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia là tổ chức trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Tổng giám đốc Trung tâm theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Trung tâm; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm; tổ chức các sự kiện và điều phối hoạt động các tổ chức trực thuộc Trung tâm theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác pháp chế, thi đua, khen thưởng, tuyên truyền của Trung tâm và công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị và tài chính của cơ quan Trung tâm.

Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng giám đốc Trung tâm chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm và theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Soạn thảo văn bản chỉ đạo, điều hành và thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm để các đơn vị có liên quan thực hiện; theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm.

3. Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thuỷ văn, phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

4. Giúp Tổng giám đốc Trung tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Trung tâm; rà soát việc dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Trung tâm tham gia xây dựng trước khi trình cấp trên.

5. Giúp Tổng giám đốc Trung tâm đề xuất và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết, phát hiện các điển hình tiên tiến; cải tiến, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

6. Giúp Tổng giám đốc Trung tâm quản lý, tổ chức cấp phát hiện vật khen thưởng, trao tặng phần thưởng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trung tâm; thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Trung tâm.

8. Tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thi đua, khen thưởng của Trung tâm; quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng của Trung tâm.

9. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phối hợp tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, nâng cao ý thức cộng đồng về phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu theo kế hoạch hàng năm của Trung tâm.

10. Trình Tổng giám đốc Trung tâm ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa Lãnh đạo Trung tâm với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung tâm, nội quy của cơ quan Trung tâm; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện quy chế, nội quy, bảo đảm trật tự, kỷ cương trong cơ quan.

11. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài chính, văn thư, lưu trữ và quản lý hồ sơ, văn bản; đảm bảo thông tin liên lạc, bảo mật của cơ quan Trung tâm; hướng dẫn, kiểm tra công tác Văn phòng; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

13. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, nội dung các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp và các buổi làm việc của Lãnh đạo Trung tâm.

14. Tổ chức phục vụ các hội nghị, làm việc, tiếp khách, đi công tác của Lãnh đạo Trung tâm và các hoạt động nhân các ngày lễ, ngày tết, ngày truyền thống.

15. Quản lý cơ sở vật chất, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan Trung tâm; quản lý tài sản, kinh phí hoạt động của cơ quan Trung tâm; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại cơ quan Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm.

16. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, công tác quân sự, y tế của cơ quan Trung tâm.

17. Phối hợp với các Ban thuộc cơ quan Trung tâm đảm bảo chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Khối Văn phòng Trung tâm theo quy định.

18. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

19. Quản lý công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia theo quy định.

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia:

a) Lãnh đạo Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.

b) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của Văn phòng; quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

c) Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Chánh Văn phòng

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền;

c) Phòng Hành chính;

d) Phòng Quản trị - Tài chính.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 888/QĐ-KTTVQG ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

Chánh Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB;
- Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;
- Tổng giám đốc, các PTGĐ Trung tâm;
- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn,
Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Trung tâm;
- Lưu: VP, Ban TCCB (3), V.45.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Công Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 160/QĐ-KTTVQG ngày 11/04/2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


743

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94