Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 54/2011/QĐ-UBND

Số hiệu: 16/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 16/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH SÁCH PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2011/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 04/SVHTT-TCCB ngày 05 tháng 01 năm 2015, của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 642/STP-TC ngày 05 tháng 02 năm 2015 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 595/TTr-SNV ngày 14 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 của Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố, như sau:

1. Sở Du lịch:

Hiệp hội Du lịch Thành phố.

1a. Sở Văn hóa và Thể thao:

1. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố;

2. Hội Nhà văn Thành phố;

3. Hội Âm nhạc Thành phố;

4. Hội Điện ảnh Thành phố;

5. Hội Nghệ sĩ múa Thành phố;

6. Hội Mỹ thuật Thành phố;

7. Hội Sân khấu Thành phố;

8. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố;

9. Hội Nhiếp ảnh Thành phố;

10. Hội Khoa học lịch sử Thành phố;

11. Hội Dân tộc học Thành phố;

12. Hội Cổ vật Thành phố;

13. Hội Di sản văn hóa Thành phố;

14. Hội Quảng cáo Thành phố;

15. Hội Gôn Thành phố;

16. Hội Muay Thành phố;

17. Hội Thư viện - tư liệu - thông tin khoa học kỹ thuật Thành phố;

18. Liên đoàn thể dục Thành phố;

19. Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Thành phố;

20. Liên đoàn bóng bàn Thành phố;

21. Liên đoàn bóng rổ Thành phố;

22. Liên đoàn bóng chuyền Thành phố;

23. Liên đoàn bóng đá Thành phố;

24. Liên đoàn cờ Thành phố;

25. Liên đoàn võ thuật Thành phố;

26. Liên đoàn điền kinh Thành phố;

27. Liên đoàn quần vợt Thành phố;

28. Liên đoàn thể thao dưới nước Thành phố;

29. Liên đoàn cầu lông Thành phố;

30. Liên đoàn cử tạ - thể hình Thành phố;

31. Hội Bóng chày Thành phố;

32. Hội Thể dục dưỡng sinh Thành phố;

33. Liên đoàn Judo Thành phố;

34. Liên đoàn Võ Cổ truyền Thành phố.

Điều 2. Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hội theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- Sở Nội vụ (3b);
- Công an Thành phố (PC 64);
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố;
- VPUB: Các PVP; Phòng VX; TTCB;
- Lưu: VT, (VX/VN) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2015/QĐ-UBND sửa đổi Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 54/2011/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.342
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122