Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND về phân cấp việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 16/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 14/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2010/QĐ-UBND

ngày 14 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp việc tuyển dụng viên chức:

1. Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tuyển dụng viên chức các ngạch: Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học dạy cấp trung học cơ sở; các viên chức làm các công tác: thiết bị, thí nghiệm, thư viện, văn phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý.

2. Phân cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng viên chức các ngạch: Giáo viên trung học dạy cấp trung học phổ thông, giảng viên; các viên chức làm các công tác: thiết bị, thí nghiệm, thư viện, văn phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nguyên tắc, địa bàn, đối tượng, quy trình tuyển dụng:

1. Nguyên tắc tuyển dụng:

Công tác tuyển dụng các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo do Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phải theo đúng quy định của pháp luật; Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao và theo đúng đề án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Địa bàn, đối tượng tuyển dụng các ngạch viên chức

- Tuyển theo địa bàn từng huyện, thành phố ngạch viên chức giáo viên mầm non và các ngạch viên chức thiết bị, thí nghiệm, thư viện, văn phòng trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Đối tượng tuyển dụng: Bao gồm những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có hộ khẩu thường trú tại huyện, thành phố hoặc những người có bố, mẹ, vợ, chồng đang công tác, sinh sống tại huyện, thành phố.

- Tuyển theo địa bàn tỉnh các ngạch viên chức: Giáo viên tiểu học, giáo viên trung học dạy cấp trung học cơ sở, giáo viên trung học dạy cấp trung học phổ thông, giảng viên và các ngạch viên chức: Thiết bị, thí nghiệm, thư viện, văn phòng trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng tuyển dụng: Bao gồm những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có hộ khẩu thường trú trong tỉnh hoặc những người có bố, mẹ, vợ, chồng đang công tác, sinh sống tại Hà Nam. Đối với ngạch viên chức giáo viên trung học dạy cấp trung học phổ thông, giảng viên có thể tuyển thêm những người ở các tỉnh, thành phố khác nếu trong tỉnh không đủ chỉ tiêu tuyển dụng.

3. Quy trình tuyển dụng viên chức (đối với các đơn vị nếu có chỉ tiêu biên chế viên chức được tuyển dụng):

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án tuyển dụng các ngạch viên chức theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, nộp về Sở Nội vụ để tổ chức thẩm định trước ngày 10/6 hàng năm. Việc xây dựng đề án của các huyện, thành phố: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ huyện, thành phố dự thảo đề án.

- Sở Nội vụ và Sở Giáo dục - Đào tạo thẩm định đề án tuyển dụng viên chức của UBND các huyện, thành phố. Sở Nội vụ thẩm định đề án tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (xong trước ngày 20/6 hàng năm). Trong trường hợp giữa các đơn vị có ý kiến không thống nhất thì báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh phê duyệt đề án trước ngày 30/6 hàng năm.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng đề án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt. Thời gian tổ chức tuyển dụng: Thống nhất trong toàn tỉnh từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 hàng năm.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, hiệp y, thống nhất với Sở Nội vụ kết quả, danh sách trúng tuyển (từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 hàng năm).

- Căn cứ kết quả, danh sách đã hiệp y với Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển (xong trước ngày 25 tháng 8 hàng năm).

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định Đề án; thanh tra, kiểm tra việc tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo của các đơn vị.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo theo đúng các quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quy định việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quy định tại Quyết định số 647/2000/QĐ-UB ngày 08 tháng 8 năm 2000 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy - cán bộ, công chức và lao động.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2010/QĐ-UBND về phân cấp việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41