Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1593 TCHQ/QĐ-VP năm 2003 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1593TCHQ/QĐ-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1593 TCHQ/QĐ-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Nghị định 56/1998/CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thửơng của Chính phủ, các bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động;
Căn cứ Quyết định số 1592/TCHQ/QĐ-VP ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thửơng Ngành Hải quan;
Căn cứ Nghị quyết của hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày tháng 12 năm 2003 về việc thông qua Quy chế làm việc của hội đồng;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành hải quan:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Hải quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 20/QĐ-TCCB ngày 20/01/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 3: Các thành viên của hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Hải quan có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị trong ngành hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Trương Chí Trung

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH HẢI QUAN

(Ban hành kèm Quyết định số 1593/TCHQ/QĐ-VP ngày 9/12/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Để thực hiện chỉ thị 35/CT ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới; Nghị định số 56/1998/CP/NĐ ngày 13/7/1998 của Chính phủ, quy định các hình thức và đối tượng khen thưởng ... và Quyết định số 154/1998/QĐ/TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ và thành viên của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, nhằm đẩy mạnh và đưa công tác Thi đua - Khen thưởng của ngành Hải quan ngày càng đi vào nề nếp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Ngành hải quan trong tình hình mới.

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành Hải quan;

Chương I.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH HẢI QUAN

Điều 1: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng là cơ quan tư vấn có chức năng giúp Đảng uỷ và lãnh đạo Tổng cục Hải quan trong công tác thi đua khen thưởng của ngành Hải quan.

Điều 2: Hội đồng thi đua - khen thưởng ngành Hải quan có nhiệm vụ sau:

1. Đề xuất xây dựng các chủ trương, kế hoạch, biện pháp chủ yếu để Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo tổ chức thực hiện và chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị trong ngành với các đoàn thể quần chúng trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra nhằm đảm bảo phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, đều khắp, đúng hướng, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh.

2. Tổng kết thực tiễn phong trào thi đua, đề xuất với Đảng uỷ và Lãnh đạo Tổng cục về chương trình kế hoạch tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích, phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

3. Đề xuất với lãnh đạo Tổng cục về việc ban hành, bổ sung, sửa đổi chế độ khen thưởng thi đua trong phạm vi quyền hạn của ngành.

4. Xét chọn những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua để Tổng cục Trưởng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định của nhà nước.

Chương II.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Hải quan gồm các thành viên được phân công phụ trách các mặt công tác sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của hội đồng.

2. Các phó chủ tịch Hội đồng: giúp Chủ tịch hội đồng quản lý các mặt công tác và thay mặt Chủ tịch hội đồng chủ trì các phiên họp của Hội đồng khi chủ tịch Hội đồng đi vắng hoặc được phân công.

3. Các uỷ viên hội đồng chịu trách nhiệm từng mặt công tác:

- Uỷ viên Thường trực: Chịu trách nhiệm tổng hợp, đề xuất chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng; theo dõi, đánh giá phong trào thi đua về các lĩnh vực nghiệp vụ và củng cố xây dựng lực lượng; xem xét, thống nhất trình Chủ tịch Hội đồng những nội dung do cơ quan Thường trực của hội đồng đề xuất.

- Ủy viên Thư ký Hội đồng: Giúp Chủ tịch Hội đồng tổng hợp tình hình kết quả các phong trào thi đua và đề xuất lên Hội đồng các chủ trương, chính sách, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, phát hiện nhân điển hình tiên tiến, đề xuất để hội đồng xem xét phong trào thi đua, đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành.

- Các uỷ viên khác: chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi đua theo lĩnh vực mà mình phụ trách và các việc khác do Chủ tịch hội đồng phân công.

Điều 4: Các thành viên của Hội đồng sử dụng bộ máy giúp việc thuộc đơn vị mình phụ trách để thực hiện nhiệm vụ đã được Hội đồng phân công.

Điều 5: Khi cần thiết, nội dung nhiệm vụ được phân công nêu tại Điểm 3 kể trên, Chủ tịch Hội đồng sẽ điều chỉnh theo yêu cầu công tác và được thông báo đến các thành viên trong Hội đồng.

Điều 6: Cơ quan Thường trực của Hội đồng có trách nhiệm giúp Hội đồng:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi đua, xét khen thưởng vào cuối năm và xét khen thưởng đột xuất.

- Tổ chức, chuẩn bị nội dung, làm thư ký, tổng hợp báo cáo và dự thảo Nghị quyết các cuộc họp của hội đồng

- Nghiên cứu từng vấn đề cụ thể, tổng hợp báo cáo để trình Hội đồng xem xét quyết định.

- Tổng hợp báo cáo công tác Thi đua khen thưởng và hoạt động của Hội đồng cả năm trình Lãnh đạo Tổng cục theo Nghị quyết của Hội đồng

- Dự trù kinh phí hoạt động của hội đồng

Chương III.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 7: Hội đồng thi đua - khen thưởng ngành Hải quan làm việc theo chế độ tập thể và theo nguyên tắc tập trung dân chủ; biểu quyết theo đa số; trường hợp có các ý kiến khác nhau của thành viên Hội đồng thì được báo cáo lãnh đạo Tổng cục để xem xét quyết định.

Điều 8: Hội đồng sinh hoạt định kỳ 6 tháng một lần để kiểm điểm phong trào thi đua, công tác khen thưởng và hoạt động của Hội đồng trong 6 tháng, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho 6 tháng tiếp theo và cho ý kiến giải quyết công việc đột xuất (nếu có).

Trường hợp đột xuất Hội đồng có thể họp bất thường do chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Hằng năm, Hội đồng kiểm điểm đánh giá phong trào thi đua trong toàn Ngành vào cuối năm và xem xét đề nghị Tổng cục trưởng quyết định khen thưởng hoặc trình Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu: chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính, Tập thể lao động xuất sắc; trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; trình Chủ tịnh nước tặng các danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công và các danh hiệu vinh dự nhà nước khác.

- Các trường hợp đề nghị các cấp tặng cờ thi đua; tặng bằng khen; chiến sĩ thi đua toàn quốc; anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương các loại, thành tích chưa rõ, Thừơng trực của Hội đồng tổ chức cuộc họp Hội đồng mời các Vụ, cục liên quan dự hoặc xin ý kiến trong trường hợp thành tích chưa rõ phải tiến hành xác minh trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo khen thưởng kịp thời chính xác.

Điều 9: Hàng năm Hội đồng tổ chức kiểm tra phong trào thi đua vào cuối năm hoặc kiểm tra đột xuất để đánh giá phong trào thi đua và xem xét đề nghị Tổng cục Trưởng xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Điều 10: Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng và thực hiện đúng chương trình kế hoạch của hội đồng đề ra. Trong trường hợp không thể tham dự các Uỷ viên gửi văn bản nêu rõ ý kiến của mình tới Hội đồng và cử đại diện có thẩm quyền tham dự cuộc họp đó.

- Các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến thông qua cơ quan Thường trực của Hội đồng

Điều 11: các trường hợp khen thửơng đột xuất trong thời gian từ 5 đến 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Thường trực của Hội đồng phải hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất thông qua uỷ viên Thường trực để trình Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo Tổng cục quyết định

- Trường hợp cần thiết, thư ký Hội đồng có thể trình trực tiếp Chủ tịch Hội đồng (theo chỉ đạo của Chủ tịch hội đồng)

- Các trường hợp thành tích chưa rõ, cơ quan thường trực của Hội đồng phải xin ý kiến các Vụ, Cục liên quan hoặc tiến hành xác minh thành tích trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo khen thửơng kịp thời chính xác.

Hàng tháng thư ký Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp và thông báo đến các thành viên của Hội đồng các trường hợp khen thưởng đột xuất trong tháng và những vấn đề cần thiết về thi đua khen thửơng

Chương IV.

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 12: Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 1, 2 của Quy chế này, Hội đồng có các mối quan hệ sau:

1. Là cơ quan tư vấn cho Đảng uỷ và Lãnh đạo Tổng cục về công tác thi đua khen thưởng

2. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác thi đua - khen thưởng của Hội đồng thi đua - khen thưởng Bộ Tài chính, Viện thi đua khen thưởng Nhà nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương

3. Đối với Hội đồng thi đua khen thưởng các Bộ, ngành và của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố là mối quan hệ phối hợp trong lĩnh vực thi đua khen thưởng

Chương V.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này được phổ biến, quán triệt đến cán bộ nhân viên toàn ngành và là cơ sở để kiểm tra hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng. Quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp sẽ được Hội đồng sửa đổi, bổ sung./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1593 TCHQ/QĐ-VP năm 2003 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168