Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 159/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 19/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH B�NH PHƯỚC
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 159/QĐ-UBND

B�nh Phước, ng�y 19 th�ng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

C�NG BỐ CHUẨN H�A QUY TR�NH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC H�NH CH�NH ĐƯỢC TIẾP NHẬN V� TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG T�M PHỤC VỤ H�NH CH�NH C�NG, TẠI UBND CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN L� V� GIẢI QUYẾT CỦA NG�NH KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ TR�N ĐỊA B�N TỈNH B�NH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH

Căn cứ Luật T chức chnh quyn địa phương ng�y 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ng�y 08/6/2010 của Ch�nh phủ về kim so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ng�y 07/8/2017 của Ch�nh phủ sửa đi, b sung một số điều ca c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ng�y 23/4/2018 của Chnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa li�n th�ng trong giải quyết thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 01/2018/TT-VPCP ng�y 23/11/2018 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dn thi h�nh một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ng�y 23/4/2018 của Chnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa li�n th�ng trong giải quyết thủ tục h�nh chnh;

Căn cứ Quyết định s 2663/QĐ-UBND ng�y 21/10/2020 của y ban nh�n d�n tỉnh c�ng bố thủ tục h�nh chnh mới ban h�nh, sửa đổi, bổ sung v� thay thế được tiếp nhận v� trả kết qu tại TTPVHCC tỉnh, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyn quản l� v� giải quyết của ng�nh Kế hoạch v� Đu tư tr�n địa b�n tỉnh B�nh Phước;

Căn c Quyết định số 3112/QĐ-UBND ng�y 08/12/2020 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh c�ng bố thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh, sửa đổi, bổ sung v� thay thế được tiếp nhận v� trả kết quả tại Trung tm Phục vụ h�nh ch�nh c�ng, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền qun l� v� giải quyết của ng�nh Kế hoạch v� Đu tư tr�n địa b�n tỉnh B�nh Phước;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Kế hoạch v� Đầu tư tại Tờ tr�nh số 09/TTr-SKHĐT ng�y 04/01/202.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố chuẩn h�a quy tr�nh giải quyết thủ tục h�nh ch�nh được tiếp nhận v� trả kết quả tại Trung t�m Phục vụ h�nh ch�nh cng, tại UBND cp huyện thuộc thẩm quyền quản l� v� giải quyết của ng�nh Kế hoạch v� Đầu tư tr�n địa b�n tỉnh B�nh Phước (Phụ lục k�m theo).

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�.

Điều 3. C�c �ng (b�): Ch�nh Văn ph�ng UBND tỉnh; Gi�m đốc sở Kế hoạch v� Đầu tư, Thủ trưởng c�c sở, ban, ng�nh chuy�n m�n thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND c�c huyện, thị x�, th�nh phố v� c�c tchức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 


Nơi nhận:
- Cục kiểm so�t TTHC (VPCP);
- CT, c�c PCT UBND tnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP; c�c ph�ng, Trung t�m;
- Lưu: VT, KSTTHC (Ch).

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 159/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


287

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204