Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính

Số hiệu: 1585/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Vương Phương Nam
Ngày ban hành: 27/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1585/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cLuật T chc chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính ph vthực hiện Cơ chế một cửa, mt cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ Trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một s quy định của Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 m 2018 ca Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị ca Giám đc S Giao thông vn tải tại T trình số 518/TTr-SGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 (năm) quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (kèm Phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Giao thông vận tải:

1. Chủ trì phối hợp vi Trung tâm phục v hành chính công; Văn phòng UBND tnh trin khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ snội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Ththao và Du lịch t chc thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phn mềm của Hệ thng thông tin một cửa điện tử ca tnh, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghđịnh s 61/2018/NĐ-CP vàng dn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các PCVP UBND tnh;
- V
ăn phòng UBND tnh (phối hợp);
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu VT, KSTTHC (MN
).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên th tc hành chính

01

Cấp, cp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khnăng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưng hạng ba và chng chnghiệp vụ (đối vi địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

02

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng ni với đường thủy nội địa địa phương

03

Công bđóng luồng, tuyến đường thủy nội đa chuyên dùng ni vi đường thủy nội địa địa phương

04

Đề xuất thực hiện Dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nưc trên các tuyến đường thủy nội địa (đi vi dự án ngoài danh mục dự án đã công bố)

05

Chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đưng thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công b)

 

B. NỘI DUNG CỤ THỂ QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quy trình số 01: BGTVT-BLI-285546

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CHO Ý KIẾN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO ĐẢM AN NINH, QUỐC PHÒNG TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phm

Bước 1

Hướng dẫn, kim tra và tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Sở Giao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu

02 giờ

Giấy tiếp nhn hsơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chi tiếp nhn giải quyết hsơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện t, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thng thông tin một của điện t, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Quản giao thông

Chuyên viên SGiao thông vận ti làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một của điện tđược chuyển đến Phòng Quản lý giao thông.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý giao thông

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý giao thông

16 giờ

Dự thảo Tờ trình (kèm hsơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Quản lý giao thông.

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được Chuyên viên thẩm định; trình Phó Giám đốc phụ trách

Trưởng Phòng Quản lý giao thông

04 giờ

Dự thảo Tờ trình (kèm h sơ TTHC đã thẩm định) sau khi đã kiểm tra, được chuyển đến Lãnh đạo Sở.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Quản lý giao thông; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Giám đc phụ trách

04 giờ

Tờ trình (kèm hđã thm định) đã được Lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Bộ phận Văn thư của Sở Giao thông vận tải.

Bước 7

Cập nhật T trình (kèm theo h sơ TTHC) vào Phần mềm theo dõi văn bản, đóng dấu; chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tnh

Công chức Văn thư Văn phòng SGiao thông vận tải

06 gi

Ttrình (kèm hồ sơ TTHC đã thm định) được chuyển đến Phòng Hành chính – Tchức của Văn phòng UBND tnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ SGiao thông vận tải; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

04 gi

Tờ trình ca SGiao thông vận tải (kèm hồ sơ TTHC đi thm định) được chuyn đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao phòng chuyên môn thẩm tra h

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Tờ trình của SGiao thông vận tải (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC và trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

12 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển Văn thư đọc soát.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả gii quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tnh

Phòng Hành chính-Tchức, Văn phòng UBND tnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết qugiải quyết TTHC đã được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 13

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Phó Chủ tch UBND tnh

08 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư.

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ h sơ; chuyn kết quả giải quyết thtục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Giao thông vận tải

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

04 giờ

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) đưc chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Giao thông vn tải.

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thng thông tin một cửa điện tử vkết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên SGiao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu

04 giờ

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một của điện tử

- Trả kết quả cho tổ chc.

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 10 ngày làm việc (tương đương 80 giờ), trong đó:

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC: Trong 05 ngày làm việc (tương đương 40 giờ);

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 05 ngày làm việc (tương đương 40 giờ).

 

Quy trình số 02: BGTVT-BLI-285542

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CÔNG BỐ MỞ LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sn phm

Bước 1

Hướng dẫn, Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Sở Giao thông vn tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

02 giờ

Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn ngày trkết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ Sơ/Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện t, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển hsơ đến Trưởng Phòng Quản lý giao thông

Chuyên viên SGiao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

02 giờ

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tđược chuyển đến Phòng Qun lý giao thông.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưng Phòng Quản lý giao thông

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản giao thông

16 giờ

Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thm định) được chuyển đến Trưởng phòng Quản lý giao thông.

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được Chuyên viên thẩm định; trình Phó Giám đốc phụ trách

Trưởng Phòng Quản lý giao thông

04 giờ

Dự thảo Ttrình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) sau khi đã kiểm tra, được chuyên đến Lãnh đạo Sở.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Quản lý giao thông; ký văn bản trình Chtịch UBND tỉnh

Phó Giám đốc phụ trách

04 gi

Tờ trình (kèm hồ sơ đã thm định) đã được Lãnh đạo Sở ký và chuyn đến Bộ phận Văn thư của SGiao thông vận tải.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình (kèm theo hồ sơ TTHC) vào Phần mềm theo dõi văn bản, đóng dấu; chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Văn thư Văn phòng SGiao thông vận tải

06 giờ

Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Phòng Hành chính - Tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 8

Tiếp nhn hồ sơ từ Sở Giao thông vận ti; chuyn hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

04 giờ

Tờ trình của Sở Giao thông vận tải (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Chánh văn phòng UBND tnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao phòng chuyên môn thẩm tra h

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Tờ trình của SGiao thông vận tải (kèm hồ sơ TTHC đã thm định) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thm tra, xử hồ sơ, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC và trình Chánh Văn phòng UBND tnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

12 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển Văn thư đc soát.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tnh

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bưc 12

Xem xét, ký duyệt (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tnh

Chánh Văn phòng UBND tnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC đã được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư trình Phó Chtịch UBND tnh.

c 13

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tnh

08 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chtịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyn Văn thư.

ớc 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phc vụ hành chính công tỉnh và Sở Giao thông vận tải

Phòng Hành chính - Tổ chc, Văn phòng UBND tỉnh

04 gi

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Giao thông vận tải.

Bước 15

- Xác nhận trên H thng thông tin một cửa điện tử vkết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên SGiao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu

04 gi

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hthống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho tchức, cá nhân.

Tng s thi gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 10 ngày làm việc (tương đương 80 giờ), trong đó:

- SGiao thông vận tải tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trkết qu gii quyết TTHC: Trong 05 ngày làm việc (tương đương 40 giờ);

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 05 ngày làm vic (tương đương 40 giờ).

 

Quy trình số 03: BGTVT-BLI-285535

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐÓNG LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

ng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Sở Giao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

02 giờ

Giy tiếp nhận bổ sơ và hẹn ngày trả kết qu/Phiếu yêu cu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hsơ được trao cho ngưi nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ s dliệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển h sơ đến Trưởng Phòng Quản lý giao thông

Chuyên viên Sở Giao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thng thông tin một của điện tử được chuyển đến Phng Quản lý giao thông.

Bước 3

Xử lý h sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưng Phòng Quản lý giao thông

02 gi

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý giao thông

02 gi

Dự thảo Tờ trình (kèm hsơ TTHC thẩm định) được chuyn đến Trưởng phòng Quản lý giao thông.

Bước 5

Nghiên cu, kiểm tra hồ sơ đã được Chuyên viên thẩm định; trình Phó Giám đc phụ trách

Trưởng Phòng Quản lý giao thông

02 giờ

Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) sau khi đã kim tra, được chuyn đến Lãnh đạo S.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Quản lý giao thông; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Giám đc phụ trách

02 giờ

Tờ trình (kèm hồ sơ đã thẩm định) đã được Lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Bộ phận Văn thư của S Giao thông vn ti.

Bước 7

Cập nhật Tờ trình (kèm theo hồ sơ TTHC) vào Phần mềm theo dõi văn bản, đóng dấu; chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tnh

Công chức Văn thư Văn phòng SGiao thông vận tải

02 giờ

Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Phòng Hành chính - Tổ chức của Văn phòng UBND tnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ t SGiao thông vận tải; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Tờ trình của Sở Giao thông vận tải (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao phòng chuyên môn thẩm tra h

Chánh Văn phòng UBND tnh

02 gi

Ttrình của Sở Giao thông vận tải (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC và trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển Văn thư đc soát.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

02 gi

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tnh

Chánh Văn phòng UBND tnh

02 gi

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết qugiải quyết TTHC đã được Chánh Văn phòng ký tt, chuyển đến Văn thư trình Phó Chủ tịch UBND tnh.

Bước 13

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tnh phê duyệt; chuyn Văn thư.

Bước 14

Cp nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh và Sở Giao thông vận tải

Phòng Hành chính-Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

02 gi

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và SGiao thông vận tải.

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thng thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên Sở Giao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu

02 giờ

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhn trên Hệ thống thông tin một ca điện tử

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tng số thi gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 04 ngày làm việc (tương đương 32 giờ), trong đó:

- SGiao thông vận tải tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trả kết qugiải quyết TTHC: Trong 02 ngày làm việc (tương đương 16 giờ);

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết qu gii quyết TTHC: Trong 02 ngày làm việc (tương đương 16 giờ).

 

Quy trình số 04: BCTVT-BLI-285411

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN NẠO VÉT THEO HÌNH THỨC KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (ĐỐI VỚI DỰ ÁN NGOÀI DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ CÔNG BỐ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện (gi/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

ng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận h

Chuyên viên Sở Giao thông vận ti làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu

02 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết qu/Phiếu yêu cu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hsơ được trao cho ngưi nộp hồ sơ.

c 2

Thực hiện quét (scan), lưu tr hđiện tử, cập nhật vào cơ sdữ liệu của Hệ thng thông tin một cửa điện tử, chuyn hồ sơ đến Trưởng Phòng Quản lý giao thông

Chuyên viên Sở Giao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hsơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phòng Quản lý giao thông.

Bước 3

Xử lý hsơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết h

Trưởng Phòng Quản lý giao thông

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xut việc gii quyết hsơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản lý giao thông

40 giờ

Dự thảo Tờ trình (kèm hsơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Quản lý giao thông.

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được Chuyên viên thẩm định; trình Phó Giám đốc phụ trách

Trưởng Phòng Quản lý giao thông

04 giờ

Dự tho Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) sau khi đã kiểm tra, được chuyển đến Lãnh đạo Sở.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hsơ của Phòng Quản lý giao thông; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Giám đốc phụ trách

04 giờ

Tờ trình (kèm hồ sơ đã thm định) đã được Lãnh đạo Ský và chuyển đến Bộ phận Văn thư của Sở Giao thông vận tải.

Bước 7

Cập nhật Ttrình (kèm theo hồ sơ TTHC) vào Phần mềm theo dõi văn bản, đóng dấu; chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tnh

Công chức Văn thư Văn phòng S Giao thông vận tải

04 giờ

Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Phòng Hành chính - Tổ chức của Văn phòng UBND tnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Giao thông vận tải; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

04 giờ

Tờ trình của SGiao thông vận tải (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyn đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao phòng chuyên môn thm tra hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND tnh

04 gi

Tờ trình của Sở Giao thông vận tải (kèm hồ sơ TTHC đi thẩm định) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thm tra, xử hồ sơ, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC và trình Chánh Văn phòng UBND tnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

24 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả gii quyết TTHC được chuyển Văn thư đc soát.

Bước 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tnh

Chánh Văn phòng UBND tnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả gii quyết TTHC đã được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư trình Phó Chủ tịch UBND tnh.

Bước 13

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tnh

12 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tnh phê duyệt; chuyn Văn thư.

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ h sơ; chuyn kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh và SGiao thông vận tải

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

04 giờ

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Giao thông vận ti.

Bưc 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử vkết qugiải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên Sở Giao thông vn tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu

06 giờ

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thng thông tin một của điện tử

- Trkết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 15 ngày làm việc (tương đương 120 giờ), trong đó:

- Sở Giao thông vn tải tiếp nhận, thm định hồ sơ, trkết quả giải quyết TTHC: Trong 08 ngày làm việc (tương đương 64 giờ);

- Văn phòng UBND tnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 07 ngày m việc (tương đương 56 giờ).

 

Quy trình số 05: BGTVT-BLI-284944

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN NẠO VÉT THEO HÌNH THỨC KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên Sở Giao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu

02 giờ

Giy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp h sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu ca Hệ thng thông tin một cửa điện tử, chuyển hđến Trưng Phòng Quản lý giao thông

Chuyên viên SGiao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thng thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phòng Quản lý giao thông.

Bước 3

Xlý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý giao thông

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo nh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng Quản giao thông

48 giờ

Dự thảo T trình (kèm hsơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Qun lý giao thông.

Bước 5

Nghiên cu, kiểm tra hồ sơ đã được Chuyên viên thẩm định; trình Phó Giám đc phụ trách

Trưởng Phòng Qun lý giao thông

04 giờ

Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) sau khi đã kiểm tra, được chuyển đến Lãnh đạo Sở.

c 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Quản lý giao thông; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tnh

Phó Giám đốc phụ trách

12 gi

Tờ trình (kèm h sơ đã thm định) đã được Lãnh đạo Sở ký và chuyn đến Bộ phận Văn thư ca Sở Giao thông vận tải.

Bước 7

Cập nhật Ttrình (kèm theo hồ sơ TTHC) vào Phần mềm theo dõi văn bản, đóng dấu; chuyển hsơ đến Văn phòng UBND tnh

Công chc Văn thư Văn phòng Sở Giao thông vận tải

04 giờ

Tờ trình (kèm hsơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Phòng Hành chính - Tổ chức ca Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Giao thông vận tải; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh x

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tnh

02 giờ

Tờ trình của Sở Giao thông vận tải (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 9

Xem xét và giao phòng chuyên môn thm tra h

Chánh văn phòng UBND tnh

02 gi

Tờ trình của Sở Giao thông vận tải (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC và trình Chánh Văn phòng UBND tnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

08 giờ

Phiếu trình Phó Chtịch (kèm Hồ sơ đã thm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyn Văn thư đọc soát.

c 11

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả gii quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Hành chính – Tchức, Văn phòng UBND tnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyn đến Chánh Văn phòng UBND tnh.

Bước 12

Xem xét, ký duyệt (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chtịch UBND tnh

Chánh Văn phòng UBND tnh

02 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và Dự thảo kết quả giải quyết TTHC đã được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư trình Phó Chủ tịch UBND tnh.

Bước 13

Ký phê duyệt kết quthủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tnh

04 giờ

Kết qugiải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tnh phê duyệt; chuyn Văn thư.

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thtục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh và SGiao thông vận tải

Phòng Hành chính - Tổ chức. Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hsơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Giao thông vận tải.

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một ca điện tử về kết quả giải quyết thủ tục nh chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC.

Chuyên viên Sở Giao thông vận tải làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bạc Liêu

06 gi

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

- Trả kết quả cho tổ chc, cá nhân.

Tng s thi gian giải quyết thủ tc hành chính: Trong 13 ngày làm việc (tương đương 104 giờ) trong đó:

- Sở Giao thông vn tải tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tr kết qugiải quyết TTHC: Trong 10 ngày làm việc (tương đương 80 giờ);

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký phê duyệt kết qu gii quyết TTHC: Trong 03 ngày m việc (tương đương 24 giờ).

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38