Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1584/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Quận Gò Vấp Người ký: Trương Văn Non
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1584/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 28 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP PHÒNG KINH TẾ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Điều 124 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện – quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;
Căn cứ biểu quyết kết luận cuộc họp UBND quận Gò Vấp ngày 26/5/2008;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp; Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động, là đơn vị dự toán thuộc Ngân sách nhà nước quận, kế toán đơn vị là công chức kiêm nhiệm được bổ nhiệm theo qui định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành;

Trụ sở phòng đặt tại số 19 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.

Phòng Kinh tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại; đăng ký kinh doanh theo phân cấp cho quận; thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Điều 2. Biên chế của Phòng Kinh tế do Ủy ban nhân dân quận phân bổ trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt hàng năm.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế gồm có Trưởng phòng phụ trách chung chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của đơn vị trước Chủ tịch UBND và UBND quận; phòng có từ một đến ba Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Lãnh đạo phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm theo quy trình và phân cấp quản lý cán bộ.

Điều 3. Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân và hướng dẫn của Thủ trưởng của Sở - Ngành thành phố liên quan, Trưởng phòng xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét phê duyệt;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức hoạt động, biên chế và nhân sự được giao Trưởng phòng có trách nhiệm phân công công việc cho công chức phù hợp trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị; Công chức được phân công chịu trách nhiệm công việc trước Trưởng phòng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2008. Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2005 của UBND quận về việc sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Trưởng phòng Kinh tế có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
-Như điều 5;
-Sở Nội vụ;
-Sở Kế hoạch và ĐT (để báo cáo);
-Thường trực QU,HĐND,UBND quận (để báo cáo);
-Ban Tổ chức Quận ủy (để báo cáo);
-Lưu: VT,PNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Văn Non

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1584/QĐ-UBND ngày 28/05/2008 thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.944

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117