Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1584/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 1584/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 03/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1584/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 08/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 185/TTr-SNV ngày 19/4/2018 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 647/STP-KSTTHC ngày 11/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành; 01 thủ tục hành chính đặc thù được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC-VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1584/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng

1

Xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng

1

T-THA-287910-TT

Công nhận danh hiệu “Công dân kiểu mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định số 349/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về sửa đổi cụm từ "Công dân gương mẫu" tại Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng

1

T-THA-287910-TT

Công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định số 349/2017/QĐ- UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về sửa đổi cụm từ "Công dân gương mẫu" tại Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, TỈNH THANH HÓA

I. Thủ tục: Xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa.

1. Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phát hiện, đề nghị cơ quan cấp trên trực tiếp xem xét lựa chọn để trình cấp có thẩm quyền xét tặng theo quy định.

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phát hiện, xem xét, lựa chọn cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác đề nghị, trình UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng).

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng) có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp kết quả, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức xét chọn các cá nhân; báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng danh hiệu.

- Thời gian thực hiện:

+ Đợt 1: Chậm nhất vào ngày 31/8 hằng năm

+ Đợt 2: Chậm nhất vào ngày 31/12 hằng năm

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, số 28 - Đại lộ Lê Lợi - phường Điện Biên - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu gồm 02 bộ (bản chính), bao gồm:

+ Văn bản đề nghị kèm Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp đề nghị.

+ Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị xét tặng (có xác nhận của cấp đề nghị) và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan kèm theo.

Cá nhân là Doanh nhân, chủ doanh nghiệp quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Quy định xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” (ban hành kèm theo Quyết định s4901/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa), ngoài tài liệu nêu trên phải có văn bản xác nhận nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp và các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn giải quyết: Văn bản chưa quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa; UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có những đề xuất, sáng kiến quan trọng, định hướng lớn cả trước mắt và lâu dài trên các lĩnh vực để tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận.

- Doanh nhân, chủ doanh nghiệp không có vốn nhà nước chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước và đạt một trong ba tiêu chí sau, được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận:

+ Có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với quy mô từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đã đầu tư đạt trên 50% tổng vốn đăng ký đầu tư tại thời điểm xét tặng.

+ Đầu tư tạo việc làm ổn định cho 10.000 lao động trở lên tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, bình quân trong thời gian 5 năm liên tục tính đến thời điểm xét tặng.

+ Nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa mỗi năm đạt từ 50 tỷ đồng trở lên (trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất) hoặc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mỗi năm từ 10 tỷ đồng trở lên trong thời gian 5 năm liên tục, kể từ năm xét tặng trở về trước,

- Có đề tài, dự án, công trình khoa học được triển khai, áp dụng tại tỉnh Thanh Hóa, có hiệu quả cao, bền vững, tạo được bước đột phá phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất,

- Người lao động trên địa bàn tỉnh đạt thành tích đặc biệt xuất sắc; cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của nhà nước, của nhân dân; đấu tranh phòng chống tội phạm; ... có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương sáng trong toàn tỉnh.

- Tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, nghệ sỹ có công trình, tác phẩm về Thanh Hóa đoạt Huy chương Bạc hoặc giải Nhì trở lên tại các giải thế giới; đoạt Huy chương vàng hoặc giải Nhất khu vực Châu Á, Châu Á - Thái Bình Dương về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật.

- Học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo của tnh đoạt Huy chương Vàng hoặc giải Nhất tại các kỳ thi Olympic Quốc tế, Kỹ năng nghề Quốc tế.

- Vận động viên của tỉnh đoạt Huy chương tại Đại hội Thể thao thế giới (Olympic); đoạt Huy chương Bạc hoặc giải Nhì trở lên tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad).

- Vận động viên của tỉnh đoạt Huy chương tại Đại hội Thể thao thế giới (Olympic); đoạt Huy chương Bạc hoặc giải Nhì trở lên tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Luật số 39/2013/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Quyết định số 4901/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.

II. Thủ tục: “Công nhận danh hiệu Công dân kiểu mẫu học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban ngành cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa”

1. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân đăng ký danh hiệu với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu “công dân kiểu mẫu” theo Điều 18 tại Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ quan, đơn vị họp, bình xét và đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định công nhận danh hiệu “Công dân kiểu mẫu” hằng năm.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Tại các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trc tiếp.

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

4. Phí, lệ phí (nếu có): Không

5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

6. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, giấy công nhận danh hiệu.

7. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

8. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ :

- Bản đăng ký danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”.

- Biên bản họp bình xét tại các sở, ban, ngành, đơn vị đoàn thể cấp tỉnh; (có từ 80% trở lên số người tham dự họp nhất trí đề nghị hoặc 90% trở lên số người được lấy ý kiến nhất trí đề nghị).

- Bản báo cáo thành tích của cá nhân.

b) S lượng hồ sơ: 01 bộ.

9. Thời hạn giải quyết: Văn bản chưa quy định.

10. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua Khen thưởng;

- Luật số 39/2013/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng.

- Quyết định số 349/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Sửa đổi cụm từ "Công dân gương mẫu" tại Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 488/2014/QĐUBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014- 2020./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1584/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116