Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính

Số hiệu: 1578/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Vương Phương Nam
Ngày ban hành: 23/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1578/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cThông tư s01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 ca Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưng Ban Dân tộc và Tôn giáo tại Ttrình số 83/TTr-BDTTG ngày 29 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 21 (hai mươi mốt) quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo trong giải quyết thủ tục hành chính (đính kèm Phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Ban Dân tộc và Tôn giáo:

1. Chủ trì phi hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tnh, triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ snội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chtrì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử ca tỉnh, đúng theo quy định của Chính phtại Nghị định s61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP
ể b/c);
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các PCVP
UBND tnh;
- VP UBND t
nh (phi hợp);
- Cổng TTĐT t
nh;
- L
ưu VT, KSTTHC (Thúy-043).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC TÔN GIÁO

STT

Danh mục thủ tục hành chính

1

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tchức có địa bàn hoạt động một tỉnh

2

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

3

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

4

Thủ tục đăng ký mlớp bồi dưỡng vtôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tchức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ stôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ stôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tnh

8

Thủ tục thông báo thay đổi trụ scủa tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

9

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy clàm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

10

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối vi các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

11

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

12

Thủ tục thông báo về người được bnhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tnh

13

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

14

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

15

Thủ tục thông báo kết qubổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tchức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

16

Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

17

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối vi các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

18

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tnh

19

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

20

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối vi tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

21

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH

1. Quy trình: BLI-289286

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CHO TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết qu/Sn phm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 ngày làm việc

H sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

50 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thm định, ký duyệt hồ sơ, trình Trưởng Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

04 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Trưng Ban xem xét

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo; ký kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư đóng dấu

Trưởng Ban DTTG

03 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Ban ký; chuyển bộ phận văn thư của Ban

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyn kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư BDTTG

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình gii quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một của điện tvề kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho cá nhân, tchức đến nhận kết quả TTHC

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tcủa Trung tâm phục vụ hành chính công;

- Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 60 ngày làm việc

2. Quy trình: BLI-289289

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phc vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trkết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phn mm điện tử (kèm hồ sơ), chuyn đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

12 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thm định, ký duyệt hồ sơ, trình Trưởng Ban

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

02 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thm định) sau khi kiểm tra, được chuyn đến Trưởng Ban xem xét

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ ca Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo; ký kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư đóng dấu

Trưởng Ban DTTG

03 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Ban ký; chuyển bộ phận văn thư của Ban

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyn kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

Văn thư BDTTG

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hsơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một của điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tng thi gian giải quyết TTHC: Trong 20 ngày làm việc

3. Quy trình: BLI-289290

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chi tiếp nhận gii quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

12 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ, trình Trưởng Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

02 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Trưng Ban xem xét

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo; ký kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư đóng dấu

Trưởng Ban DTTG

03 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Ban ký; chuyển bộ phận văn thư của Ban

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư BDTTG

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm Hthống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 20 ngày làm việc

4. Quy trình: BLI-289299

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO CHO NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết qu/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

0,5 ngày làm việc

Giy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đxuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

21 ngày làm vic

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ, trình Trưng Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

03 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Trưởng Ban xem xét

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo; ký kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư đóng dấu

Trưởng Ban DTTG

03 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Ban ký; chuyn bộ phận văn thư của Ban

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư BDTTG

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử cửa Trung tâm phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thi gian giải quyết TTHC: Trong 30 ngày làm việc

5. Quy trình: BLI-289303

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

c 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển h sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

X lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết h sơ.

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 ngày làm việc

Hđược chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

21 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ, trình Trưởng Ban

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

03 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Trưởng Ban xem xét

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ của Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo; ký kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư đóng dấu

Trưởng Ban DTTG

03 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Ban ký; chuyển bộ phận văn thư của Ban

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thtục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư BDTTG

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả gii quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm phục vụ hành chính công;

- Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 30 ngày làm việc

6. Quy trình: BLI-289304

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH HOẶC Ở NHIỀU TỈNH

Trình tự các bước thc hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện t, chuyển hồ sơ đến Trưng Phòng Nghiệp vụ n giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

21 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quthẩm định, ký duyệt hsơ, trình Trưởng Ban

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

03 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hsơ đã thẩm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Trưởng Ban xem xét

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo; ký kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư đóng du

Trưởng Ban DTTG

03 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được Lãnh đạo Ban ký; chuyển bộ phận văn thư của Ban

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư BDTTG

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm Hthống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của Trung tâm phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tng thi gian giải quyết TTHC: Trong 30 ngày làm việc

7. Quy trình: BLI-289305

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH HOẶC Ở NHIỀU TỈNH

Trình tcác bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyên hsơ đến Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 ngày m việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo phòng

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

21 ngày làm việc

Dự thảo kết qugiải quyết TTHC (kèm h sơ đã thm định) được chuyển đến Trưởng phòng

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ, trình Trưng Ban

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

03 ngày làm việc

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thm định) sau khi kiểm tra, được chuyển đến Trưởng Ban xem xét

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo; ký kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư đóng dấu

Trưởng Ban DTTG

03 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đưc Lãnh đạo Ban ký; chuyển bộ phận văn thư của Ban

Bước 7

Cập nhật, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết qugiải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư BDTTG

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hsơ kèm kết qugiải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 8

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh;

- Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử ca Trung tâm phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thi gian giải quyết TTHC: Trong 30 ngày làm việc

8. Quy trình: BLI-289280

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Trình tự các bước thc hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/Sn phẩm

Bước 1

ớng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cu bsung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung m phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

9. Quy trình: BLI-289287

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO NGƯỜI ĐƯỢC PHONG PHẨM HOẶC SUY CỬ LÀM CHỨC SẮC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 33 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu tchối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện t, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đền Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tổng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

10. Quy trình: BLI-289288

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO HỦY KẾT QUẢ PHONG PHẨM HOẶC SUY CỬ CHỨC SẮC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 33 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hsơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình gii quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu tr.

Tổng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

11. Quy trình: BLI-289291

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện lử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tổng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

12. Quy trình: BLI-289292

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

Trình tự các bước thc hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

ng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện t, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

X lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

H sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tổng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

13. Quy trình: BLI-289293

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Trình tự các bước thc hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thc hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

04 giờ làm vic

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

X lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 gi làm vic

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

14. Quy trình: BLI-289294

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện t, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tng thời gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

15. Quy trình: BLI-289295

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn đlưu trữ.

Tng thời gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

16. Quy trình: BLI-289296

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết quả/Sn phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cầu bsung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tổng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

17. Quy trình: BLI-289297

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 33 VÀ KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thc hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

H sơ được chuyn đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tổng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhn Thông báo

18. Quy trình: BLI-289298

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

04 giờ m vic

Phiếu yêu cầu bsung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận gii quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

19. Quy trình: BLI-289300

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn đlưu trữ.

Tng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

20. Quy trình: BLI-289301

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH

Trình tự các bước thc hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tnh

04 giờ làm việc

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghip vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tổng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

21. Quy trình: BLI-289302

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết quả/Sn phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ làm vic

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hsơ trên phần mềm điện tử (kèm hồ sơ), chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên lưu hồ sơ; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban

Trưng Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn để lưu trữ.

Tổng thi gian giải quyết TTHC: Ngay khi tiếp nhận Thông báo

Tng s: 21 quy trình nội bộ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


838

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116