Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1575/QĐ-UBND 2017 bổ sung Danh mục dự kiến Quyết định quy phạm Bình Phước

Số hiệu: 1575/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 28/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH QPPL CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM ĐƯỢC GIAO TRONG VĂN BẢN QPPL CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN BAN HÀNH TRONG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Danh mục dự kiến các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước ban hành năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 76/TTr-STP ngày 09/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 03 Quyết định vào Danh mục dự kiến các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành trong năm 2017 (có danh mục đính kèm).

Điều 2.

1. Thủ trưởng các cơ quan soạn thảo, trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có Kế hoạch tổ chức thực hiện để đảm bảo các dự thảo trình đúng tiến độ, có chất lượng và bảo đảm ban hành kịp thời.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện Danh mục dự kiến các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước ban hành trong năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Công Thương, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.T
U, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, các Phòng, TTTH-CB;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

BỔ SUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH QPPL CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM ĐƯỢC GIAO TRONG VĂN BẢN QPPL CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN DỰ KIẾN BAN HÀNH TRONG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Tên gọi văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Dự kiến thời điểm ban hành

Chi tiết điều, khoản, điểm trong văn bản QPPL cấp trên

1

Quyết định

Ban hành quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý

III/2017

Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP

2

Quyết định

Ban hành quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý

III/2017

Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP

3

Quyết định

Quy định về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp do Nhà nước nm giữ trên 50% vốn điều lệ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị xã

Quý

III/2017

Khoản 3 Điều 44 Nghị định số 106/2015/NĐ-CP

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1575/QĐ-UBND ngày 28/06/2017 bổ sung Danh mục dự kiến các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành trong năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


713

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32