Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1573/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính về kiến trúc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số hiệu: 1573/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 11/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1573/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KIẾN TRÚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 613/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một số quy định của Nghị định số 613/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bdanh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 59/TTr-SXD ngày 25/5/2021 về việc đề nghị phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 06 Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: http://www.baria-vungtau.gov.vn.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KIẾN TRÚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, mã thủ tục 1.008891.000 00.00.H06

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Quy định tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT khi cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp qua mạng internet thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc:

- Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định của thủ tục hành chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 05, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), vào sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 06, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP của Văn phòng Chính phủ).

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu một số, giấy tờ, tài liệu trong thành phần hồ sơ theo quy định có khả năng khắc phục, bổ sung được thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ các điều kiện theo quy định thì lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 03, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng;

- Hồ sơ đã được tiếp nhận kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ bàn giao cho Phòng Quản lý xây dựng.

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân; Sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

Trưởng phòng Quản lý xây dựng kiểm tra hồ sơ, ký nhận bàn giao hồ sơ tại Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phân công và bàn giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý, đề xuất giải quyết.

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, phân công công chức thụ lý giải quyết.

Bước 3

Chuyên viên được giao thụ lý, đề xuất giải quyết nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật, đề xuất giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ hội đủ điều kiện theo quy định thì đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc trình Trưởng phòng xem xét, giải quyết;

- Trường hợp hồ sơ thiếu một số giấy tờ, tài liệu hoặc giấy tờ, tài liệu chưa đạt yêu cầu theo quy định có khả năng bổ túc trong vòng 03 ngày làm việc thì đề xuất lập phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ điều kiện giải quyết thì trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ lập thủ tục trả lại hồ sơ theo quy định.

9 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Phiếu đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 4

Trưởng phòng Quản lý xây dựng xem xét, giải quyết:

- Trường hợp thống nhất đề xuất của chuyên viên thì ký nháy dự thảo trình lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định;

- Trường hợp chưa thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo để chuyên viên đề xuất thụ lý, giải quyết hoàn thiện và trình lại.

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, ý kiến đối với đề xuất giải quyết hồ sơ, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 5

Lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định:

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực duyệt kết quả đề xuất giải quyết thì ký, ban hành kết quả giải quyết; chuyển trả kết quả trên phần mềm cho Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thì chuyển lại Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết hoàn chỉnh và trình lại;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực không duyệt thì Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết lập thủ tục trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

03 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 6

- Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng, kết thúc giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh.

- Trường hợp đến ngày hẹn trả kết quả nhưng chưa có kết quả giải quyết trả cho khách hàng thì Phòng Quản lý xây dựng lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (theo mẫu số 04, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Tổng cộng:

15 ngày

 

2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc), mã thủ tục 1.008989.000.00.00.H06

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Quy định tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT khi cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc:

- Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định của thủ tục hành chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 05, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), vào sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 06, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP của Văn phòng Chính phủ).

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu một số, giấy tờ, tài liệu trong thành phần hồ sơ theo quy định có khả năng khắc phục, bổ sung được thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ các điều kiện theo quy định thì lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 03, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng;

- Hồ sơ đã được tiếp nhận kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ bàn giao cho Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân; sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

Trưởng phòng Quản lý xây dựng kiểm tra hồ sơ, ký nhận bàn giao hồ sơ tại Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phân công và bàn giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý, đề xuất giải quyết.

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, phân công công chức thụ lý giải quyết.

Bước 3

Chuyên viên được giao thụ lý, đề xuất giải quyết nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật, đề xuất giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ hội đủ điều kiện theo quy định thì đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc; trình trưởng phòng xem xét, quyết định

- Trường hợp hồ sơ thiếu một số giấy tờ, tài liệu hoặc giấy tờ, tài liệu chưa đạt yêu cầu theo quy định có khả năng bổ túc trong vòng 01 ngày làm việc thì đề xuất lập phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ điều kiện giải quyết thì trong vòng 02 ngày, kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ lập thủ tục trả lại hồ sơ theo quy định.

02 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Phiếu đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 4

Trưởng phòng Quản lý xây dựng xem xét, giải quyết:

- Trường hợp thống nhất đề xuất của chuyên viên thì ký nháy dự thảo trình lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định;

- Trường hợp chưa thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo để chuyên viên đề xuất thụ lý, giải quyết hoàn thiện và trình lại.

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, ý kiến đối với đề xuất giải quyết hồ sơ, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 5

Lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định:

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực duyệt kết quả đề xuất giải quyết thì ký, ban hành kết quả giải quyết; chuyển trả kết quả trên phần mềm cho Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thì chuyển lại Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết hoàn chỉnh và trình lại;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực không duyệt thì Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết lập thủ tục trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 6

- Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng, kết thúc giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh.

- Trường hợp đến ngày hẹn trả kết quả nhưng chưa có kết quả giải quyết trả cho khách hàng thì Phòng Quản lý xây dựng lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (theo mẫu số 04, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Tổng cộng:

05 ngày

 

3. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề, mã thủ tục 1.008990.000.00.00.H06

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Quy định tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT khi cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc:

- Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định của thủ tục hành chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 05, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), vào sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 06, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP của Văn phòng Chính phủ).

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu một số, giấy tờ, tài liệu trong thành phần hồ sơ theo quy định có khả năng khắc phục, bổ sung được thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ các điều kiện theo quy định thì lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 03, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng;

- Hồ sơ đã được tiếp nhận kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ bàn giao cho Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân; sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

Trưởng phòng Quản lý xây dựng kiểm tra hồ sơ, ký nhận bàn giao hồ sơ tại Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phân công và bàn giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý, đề xuất giải quyết.

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, phân công công chức thụ lý giải quyết.

Bước 3

Chuyên viên được giao thụ lý, đề xuất giải quyết nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật, đề xuất giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ hội đủ điều kiện theo quy định thì đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc; trình trưởng phòng xem xét, quyết định;

- Trường hợp hồ sơ thiếu một số giấy tờ, tài liệu hoặc giấy tờ, tài liệu chưa đạt yêu cầu theo quy định có khả năng bổ túc trong vòng 03 ngày làm việc thì đề xuất lập phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ điều kiện giải quyết thì trong vòng 04 ngày, kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ lập thủ tục trả lại hồ sơ theo quy định.

04 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Phiếu đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 4

Trưởng phòng Quản lý xây dựng:

- Trường hợp thống nhất đề xuất của chuyên viên thì ký nháy dự thảo trình lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định;

- Trường hợp chưa thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo để chuyên viên đề xuất thụ lý, giải quyết hoàn thiện và trình lại.

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, ý kiến đối với đề xuất giải quyết hồ sơ, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 5

Lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định:

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực duyệt kết quả đề xuất giải quyết thì ký, ban hành kết quả giải quyết; chuyển trả kết quả trên phần mềm cho Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thì chuyển lại Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết hoàn chỉnh và trình lại;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực không duyệt thì Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết lập thủ tục trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

03 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 6

- Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng, kết thúc giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh.

- Trường hợp đến ngày hẹn trả kết quả nhưng chưa có kết quả giải quyết trả cho khách hàng thì Phòng Quản lý xây dựng lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả(theo mẫu số 04, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Tổng cộng:

10 ngày

 

4. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc, mã thủ tục 1.008991.000.00.00.H06

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Quy định tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT khi cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc:

- Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định của thủ tục hành chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP của Văn phòng Chính phủ), Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 05, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), vào sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 06, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu một số, giấy tờ, tài liệu trong thành phần hồ sơ theo quy định có khả năng khắc phục, bổ sung được thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ các điều kiện theo quy định thì lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 03, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng;

- Hồ sơ đã được tiếp nhận kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ bàn giao cho Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân; sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

Trưởng phòng Quản lý xây dựng kiểm tra hồ sơ, ký nhận bàn giao hồ sơ tại Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phân công và bàn giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý, đề xuất giải quyết.

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, phân công công chức thụ lý giải quyết.

Bước 3

Chuyên viên được giao thụ lý, đề xuất giải quyết nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật, đề xuất giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ hội đủ điều kiện theo quy định thì đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc; trình trưởng phòng xem xét, quyết định;

- Trường hợp hồ sơ thiếu một số giấy tờ, tài liệu hoặc giấy tờ, tài liệu chưa đạt yêu cầu theo quy định có khả năng bổ túc trong vòng 03 ngày làm việc thì đề xuất lập phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ điều kiện giải quyết thì trong vòng 04 ngày, kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ lập thủ tục trả lại hồ sơ theo quy định.

04 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Phiếu đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 4

Trưởng phòng Quản lý xây dựng:

- Trường hợp thống nhất đề xuất của chuyên viên thì ký nháy dự thảo trình lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định;

- Trường hợp chưa thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo để chuyên viên đề xuất thụ lý, giải quyết hoàn thiện và trình lại.

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, ý kiến đối với đề xuất giải quyết hồ sơ, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 5

Lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định:

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực duyệt kết quả đề xuất giải quyết thì ký, ban hành kết quả giải quyết; chuyển trả kết quả trên phần mềm cho Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thì chuyển lại Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết hoàn chỉnh và trình lại;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực không duyệt thì Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết lập thủ tục trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

03 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 6

- Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng, kết thúc giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh.

- Trường hợp đến ngày hẹn trả kết quả nhưng chưa có kết quả giải quyết trả cho khách hàng thì Phòng Quản lý xây dựng lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả(theo mẫu số 04, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Tổng cộng:

10 ngày

 

5. Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam, mã thủ tục 1.008992.000.00.00.H06

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Quy định tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT khi cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc:

- Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định của thủ tục hành chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 05, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), vào sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 06, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu một số, giấy tờ, tài liệu trong thành phần hồ sơ theo quy định có khả năng khắc phục, bổ sung được thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ các điều kiện theo quy định thì lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 03, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng;

- Hồ sơ đã được tiếp nhận kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ bàn giao cho Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân; Sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

Trưởng phòng Quản lý xây dựng kiểm tra hồ sơ, ký nhận bàn giao hồ sơ tại Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phân công và bàn giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý, đề xuất giải quyết.

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, phân công công chức thụ lý giải quyết.

Bước 3

Chuyên viên được giao thụ lý, đề xuất giải quyết nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật, đề xuất giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ hội đủ điều kiện theo quy định thì đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

- Trường hợp hồ sơ thiếu một số giấy tờ, tài liệu hoặc giấy tờ, tài liệu chưa đạt yêu cầu theo quy định có khả năng btúc trong vòng 03 ngày làm việc thì đề xuất lập phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ điều kiện giải quyết thì trong vòng 04 ngày, kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ lập thủ tục trả lại hồ sơ theo quy định.

04 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Phiếu đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 4

Trưởng phòng Quản lý xây dựng:

- Trường hợp thống nhất đề xuất của chuyên viên thì ký nháy dự thảo trình lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định;

- Trường hợp chưa thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo để chuyên viên đề xuất thụ lý, giải quyết hoàn thiện và trình lại.

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, ý kiến đối với đề xuất giải quyết hồ sơ, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 5

Lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định:

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực duyệt kết quả đề xuất giải quyết thì ký, ban hành kết quả giải quyết; chuyển trả kết quả trên phần mềm cho Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thì chuyển lại Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết hoàn chỉnh và trình lại;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực không duyệt thì Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết lập thủ tục trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

03 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 6

- Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng, kết thúc giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh.

- Trường hợp đến ngày hẹn trả kết quả nhưng chưa có kết quả giải quyết trả cho khách hàng thì Phòng Quản lý xây dựng lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (theo mẫu số 04, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Tổng cộng:

10 ngày

 

6. Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam, mã thủ tục 1.008993.000.00.00.H06

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Quy định tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT khi cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc:

- Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định của thủ tục hành chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 05, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ), vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 06, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu một số, giấy tờ, tài liệu trong thành phần hồ sơ theo quy định có khả năng khắc phục, bổ sung được thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ các điều kiện theo quy định thì lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 03, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) để lưu và giao cho khách hàng;

- Hồ sơ đã được tiếp nhận kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ bàn giao cho Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân; Sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

Trưởng Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra hồ sơ, ký nhận bàn giao hồ sơ tại Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phân công và bàn giao hồ sơ cho chuyên viên thụ lý, đề xuất giải quyết.

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, phân công công chức thụ lý giải quyết.

Bước 3

Chuyên viên được giao thụ lý, đề xuất giải quyết nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật, đề xuất giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ hội đủ điều kiện theo quy định thì đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc; trình trưởng phòng xem xét, quyết định;

- Trường hợp hồ sơ thiếu một số giấy tờ, tài liệu hoặc giấy tờ, tài liệu chưa đạt yêu cầu theo quy định có khả năng bổ túc trong vòng 03 ngày làm việc thì đề xuất lập phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ không hội đủ điều kiện giải quyết thì trong vòng 04 ngày, kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ lập thủ tục trả lại hồ sơ theo quy định.

04 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Phiếu đề xuất, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 4

Trình hồ sơ đã đề xuất giải quyết lên Trưởng phòng Quản lý xây dựng:

- Trường hợp thống nhất đề xuất của chuyên viên thì ký nháy dự thảo trình lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định;

- Trường hợp chưa thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo để chuyên viên đề xuất thụ lý, giải quyết hoàn thiện và trình lại.

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, ý kiến đối với đề xuất giải quyết hồ sơ, dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và dự thảo Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 5

Lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định:

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực duyệt kết quả đề xuất giải quyết thì ký, ban hành kết quả giải quyết; chuyển trả kết quả trên phần mềm cho Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thì chuyển lại Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết hoàn chỉnh và trình lại;

- Trường hợp lãnh đạo sở phụ trách lĩnh vực không duyệt thì Phòng được giao đề xuất thụ lý giải quyết lập thủ tục trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

03 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bước 6

- Công chức Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng, kết thúc giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh.

- Trường hợp đến ngày hẹn trả kết quả nhưng chưa có kết quả giải quyết trả cho khách hàng thì Phòng Quản lý xây dựng lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (theo mẫu số 04, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Tổng cộng:

10 ngày

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1573/QĐ-UBND ngày 11/06/2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


602

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!