Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 157/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 157/2005/QĐ-UBND

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP THỰC HIỆN MỞ RỘNG KHOÁN ĐỊNH BIÊN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư số 52/2004/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ ;
Căn cứ Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Nội vụ tại Tờ trình số 5281/TTLS:TC-NV ngày 25 tháng 7 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Nay cho phép thực hiện mở rộng khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với phường-xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1.1- Về định biên : Bao gồm cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn và cán bộ không chuyên trách (không bao gồm cán bộ không chuyên trách ấp, khu phố, tổ dân phố và tổ nhân dân) theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Quyết định số 339/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân

thành phố.

1.2- Về định mức khoán kinh phí hoạt động : 19 (mười chín)

triệu đồng/người/năm từ nguồn kinh phí do quận-huyện cân đối trong dự toán

ngân sách hàng năm.

1.3- Thời gian áp dụng định mức khoán nêu trên từ ngày 01 tháng 7

năm 2005.

Điều 2.Giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện phê duyệt đề án và chỉ đạo thực hiện mở rộng khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với phường-xã, thị trấn.

Điều 4.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tài chính
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp)
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chánh thành phố
- Sở Tư pháp
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 157/2005/QĐ-UBND ngày 23/08/2005 về cho phép thực hiện mở rộng khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với phường-xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.858

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!