Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 1567/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 10/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1567/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 10 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HNG III LÊN HẠNG II ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Văn bản số 4665/BNV-CCVC ngày 19/9/2018 của Bộ Nội vụ về việc xét thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thái Bình năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản s 400/SGDĐT-TCCB ngày 21/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phthông công lập tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đng Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phthông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Báo Thái B
ình;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- L
ưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

QUY CHẾ

XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH THÁI BÌNH.
(Ban hành theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 1. Hội đng Xét thăng hạng

1. Hội đng Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thái Bình (Sau đây gọi chung là Hội đng) có 05 hoặc 07 thành viên, gồm Chủ tịch Hội đng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 02 Phó Chủ tịch (01 là lãnh đạo Sở Nội vụ, 01 là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo), trong đó có 01 Phó Chủ tịch Thường trực.

2. Hội đng được sử dụng con dấu, tài khoản của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng trong các hoạt động của Hội đồng.

3. Hội đồng thành lập các Ban Giúp việc cho Hội đồng gồm: Ban Xét hồ sơ, Ban Phúc khảo, số lượng, thành phần của mỗi ban do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

4. Những người có con, vợ, chng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột (của vợ hoặc chng) của giáo viên được cử tham dự xét thăng hạng hoặc người đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật hoặc bị xem xét kỷ luật không được tham gia Hội đồng và các Ban chuyên môn của Hội đồng.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hi đng:

a) Thông báo kế hoạch, nội quy, nội dung, thời gian và địa điểm xét;

b) Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn dự xét;

c) Thành lập bộ phận giúp việc gồm: Ban Xét hồ sơ, Ban Phúc khảo;

d) Tổ chức thu lệ phí dự xét và sử dụng theo quy định;

đ) Tổ chức xét và phúc khảo theo quy chế;

e) Tổng hợp, báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả;

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét theo quy định của pháp luật.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng

a) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định và chỉ đạo việc xét thăng hạng đúng quy chế xét thăng hạng;

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Hội đồng;

- Tổ chức thu nhận, bảo quản hsơ, tổ chức xét và tổng hợp kết quả xét thăng hạng theo quy định;

- Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng viên chức xem xét, quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công và thay mặt Chủ tịch Hội đồng giải quyết công việc khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyn;

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng: Chuẩn bị danh sách giáo viên tham dự xét thăng hạng; các văn bản, tài liệu, phiếu chấm điểm hồ sơ, biểu tổng hợp điểm, biểu tổng hợp kết quả của Hội đồng và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng; tổng hợp, báo cáo kết quả xét thăng hạng với Hội đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công;

d) Các ủy viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công;

7. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Thông báo xét thăng hạng

1. Trước 30 ngày nhận hồ sơ xét thăng hạng phải thông báo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ít nhất một (01) lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) nơi đặt trụ sở làm việc chính của cơ quan, đơn vị; đăng trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên và tại các cơ sở giáo dục.

2. Nội dung thông báo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên bao gồm:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng;

b) Đối tượng giáo viên được xét theo từng hạng chức danh nghề nghiệp;

c) Hồ sơ đăng ký dự xét, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự xét, số điện thoại liên hệ;

d) Hình thức và nội dung xét thăng hạng; thời gian xét thăng hạng; lệ phí xét thăng hạng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức xét thăng hạng

1. Chuẩn bị tổ chức xét thăng hạng

a) Trước ngày tổ chức xét thăng hạng ít nhất 15 ngày làm việc, Hội đồng gửi thông báo danh sách các giáo viên có đủ điều kiện dự xét thăng hạng;

b) Trước ngày tổ chức xét thăng hạng ít nhất 01 ngày, Thư ký Hội đồng phải hoàn thành công tác chuẩn bị cho kỳ xét thăng hạng; chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức xét thăng hạng, như: Danh sách giáo viên tham dự xét có đủ hồ sơ theo quy định; phiếu chấm điểm; mẫu biên bản bàn giao hồ sơ; mẫu biên bản bàn giao kết quả chấm; biểu tổng hợp kết quả chấm; thẻ cho các thành viên Hội đồng, bộ phận phục vụ kỳ xét thăng hạng. Thẻ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng in đầy đủ họ tên và chức danh; thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh.

2. Tổ chức xét hồ sơ

a) Chủ tịch Hội đồng hướng dẫn quy chế xét và các nội dung liên quan; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

b) Các thành viên trong Hội đồng tổ chức xét và chấm điểm chung đối với từng hồ sơ và ghi điểm (điểm thành phần và tổng điểm) vào phiếu chấm điểm của mỗi hồ sơ trong đó có cả điểm cộng thêm; từng thành viên ký tên dưới tờ phiếu chấm;

c) Khi chấm điểm hồ sơ, nếu các thành viên xét không thống nhất thì Thư ký báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định;

d) Kết quả xét, chấm điểm hồ sơ của từng cá nhân phải được tổng hợp vào bảng tổng hợp kết quả chung có chữ ký của các thành viên xét và bàn giao cho Thư ký Hội đồng.

3. Tổng hợp kết quả xét thăng hạng

a) y viên kiêm Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp kết quả xét thăng hạng của các giáo viên để báo cáo Hội đồng;

b) Chủ tịch Hội đồng báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng.

Điều 4. Giám sát kỳ xét thăng hạng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành phần đoàn giám sát gồm: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn; lãnh đạo, chuyên viên Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ và đại diện Thanh tra tỉnh.

2. Nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện các quy định về tổ chức kỳ xét thăng hạng; hồ sơ; tiêu chuẩn và điều kiện của người dự xét thăng hạng; thực hiện quy chế và các hoạt động của kỳ xét thăng hạng.

3. Địa điểm giám sát: Nơi làm việc của Hội đồng.

4. Khi phát hiện có sai phạm đến mức phải lập biên bản thì Giám sát viên có quyền lập biên bản về sai phạm của thành viên Hội đồng.

5. Giám sát kỳ xét thăng hạng khi làm nhiệm vụ phải đeo thẻ và tuân thủ nội quy, quy chế.

Điều 5. Phúc khảo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Phúc khảo

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng công bố công khai và gi kết quả xét thăng hạng đến giáo viên, giáo viên có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng;

b) Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng;

c) Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm tổ chức phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị phúc khảo;

d) Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì nếu đơn được gửi theo đường bưu điện);

đ) Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Ban Phúc khảo, không bao gồm những thành viên đã tham gia vào Ban Xét hồ sơ. Ban Phúc khảo thực hiện nhiệm vụ chấm phúc khảo hồ sơ theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này. Trường hợp kết quả phúc khảo có sự chênh lệch so với điểm lần đầu, Chủ tịch Hội đồng cho đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm lần đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) để xem xét, quyết định kết quả phúc khảo;

e) Kết quả phúc khảo được tổng hp vào kết quả xét thăng hạng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét và báo cáo người có thẩm quyền công nhận kết quả xét. Chủ tịch Hội đồng thông báo kết quả cho người có đơn xin phúc khảo.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau kỳ xét thăng hạng (nếu có) do cấp có thẩm quyền tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 6. Lưu trữ tài liệu

1. Tài liệu về kỳ xét thăng hạng bao gồm: Các văn bản về tổ chức kỳ xét thăng hạng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, văn bản của Hội đồng, biên bản các cuộc họp Hội đồng, danh sách tổng hợp giáo viên tham dự kỳ xét thăng hạng, các biên bản giao nhận hồ sơ, biên bản lập về các vi phạm quy chế, nội quy xét thăng hạng, bảng tổng hợp kết quả xét thăng hạng, quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng, biên bản phúc khảo, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ xét thăng hạng, Hội đồng chịu trách nhiệm sao toàn bộ tài liệu theo quy định của Khoản 1 Điều này thành 02 bản:

a) 01 bản do Sở Nội vụ lưu trữ;

b) Bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với đơn vị trực thuộc sở); Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo) để lưu trữ, quản lý;

c) Bàn giao cho cơ sở giáo dục cử giáo viên tham dự kỳ xét thăng hạng toàn bộ hồ sơ cá nhân của người dự xét thăng hạng.

3. Việc lưu trữ tài liệu phải bảo đảm đúng các quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo quản tài liệu chun môn nghiệp vụ của ngành giáo dục./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


459
DMCA.com Protection Status

IP: 35.171.146.16