Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1551/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 19/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1551/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 19 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thử tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 03/2011/TT- BXD ngày 06 tháng 4 năm 2011 Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-BXD ngày 22/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ- BXD ngày 21/7/2011 của Bộ xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-BXD ngày 20/7/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Yên Bái)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI

STT

Tên thủ tục hành chính

A. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung:

I. Lĩnh vực xây dựng:

1

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1

(trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

2

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1

(trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

3

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

4

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

5

Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng

6

Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

B. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

1.

Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chựu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

C. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

I.

Lĩnh vực Nhà ở và công sở

1

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

3

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

4

Xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

5

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận đối với tổ chức

6

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

7

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

8

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

9

Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

 

PHẦN II: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

Danh mục thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ

I.

Lĩnh vực Nhà ở và công sở

1

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

3

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

4

Xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

5

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận đối với cá nhân

6

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

7

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

8

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

9

Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1551/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ, mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.522

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!