Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1548/QĐ-BTP 2020 Tình hình thi hành pháp luật đăng ký biện pháp bảo đảm

Số hiệu: 1548/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1548/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõì tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-BTP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- Bộ Giao thông vận tải (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Lưu: VT, CĐKQGGDBĐ.

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-BTP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành là lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

b) Phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tàu bay, tàu biển; tài sản là động sản khác. Trên co sở đó, kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao, bảo đảm tính khách quan, thực chất và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật là về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bao gồm thi hành pháp luật về thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tàu bay, tàu biển; tài sản là động sản khác. Cụ thể:

a) Việc thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ;

b) Thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin theo quy định;

c) Quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký biện pháp bảo đảm;

d) Niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan;

đ) Việc thu phí đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm;

e) Đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm do Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) thực hiện

2.1. Thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

a) Nội dung hoạt động:

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm thông qua báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trong năm 2020 (kết quả đăng ký và số liệu đăng ký biện pháp bảo đảm);

- Thu thập thông tin qua việc kiểm tra trực tiếp tại một số Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh (sau đây gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai) tại địa phương;

- Thu thập thông tin thông qua việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đối với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản;

- Thu thập thông tin được phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

c) Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL), Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin kể từ khi Kế hoạch này được ban hành, hoàn thành trước 30/10/2020.

2.2. Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm (Hoạt động này được kết hợp, triển khai đồng thời với hoạt động kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương trong năm 2020)

2.2.1. Địa bàn kiểm tra: 04 tỉnh (dự kiến 04 tỉnh là Điện Biên, Lai Châu, Tây Ninh, Bình Dương).

2.2.2. Nội dung kiểm tra:

Công tác tổ chức thực hiện đăng ký thế chấp tại các Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong 3 năm (2017, 2018, 2019) và năm 2020 (ước tính đến thời điểm kiểm tra), bao gồm:

- Trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; việc chấp hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác đăng ký;

- Việc thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin theo quy định; việc từ chối đăng ký; quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp; niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan;

- Việc thu phí đăng ký, phí cung cấp thông tin và thực hiện miễn phí đăng ký; số liệu về miễn phí đăng ký;

- Đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương;

- Tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của Văn phòng đăng ký đất đai về nhu cầu hoàn thiện pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; những quy định nào chưa phù hợp cần sửa đổi hoặc bãi bỏ; những vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà chưa được pháp luật điều chỉnh cần quy định mới.

2.2.3. Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra.

2.2.4. Thành phần đoàn kiểm tra: Đoàn kiểm tra liên ngành do 01 Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện các đơn vị: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp địa phương.

2.2.5. Thời gian kiểm tra: Tháng 6-9/2020 hoặc tháng 11/2020 (Theo Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2020 tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Tây Ninh, Bình Dương được Lãnh đạo Bộ phê duyệt).

3. Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương; trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

3.1. Đối với hoạt đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các địa phương

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua việc thu thập thông tin từ hoạt động kiểm tra định kỳ một số Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh theo kế hoạch năm và qua thu thập thông tin được phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

3.2. Đối với hoạt đăng ký biện pháp bảo đảm bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển thông qua việc tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác đăng ký thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý cũng như qua phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

4. Hội thảo về tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

4.1. Hoạt động Hội thảo: Địa điểm tổ chức dự kiến tại 04 tỉnh nơi tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2020 tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Tây Ninh, Bình Dương.

4.2. Nội dung Hội thảo: Tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

a) Sở Tư pháp, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức tín dụng, các tổ chức hành nghề công chứng trình bày báo cáo tham luận về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Hội thảo;

b) Đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan trao đổi, thảo luận về thực tiễn áp dụng pháp luật hiện hành, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật;

c) Ban tổ chức trao đổi, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4.3. Thành phần tham dự:

a) Ban tổ chức: Đại diện Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; các thành viên đoàn kiểm tra.

c) Đại biểu tham dự: Đại diện Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh địa phương, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai; các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư trên địa bàn tỉnh...;

d) Thời gian dự kiến: Hội thảo diễn ra trong 01 buổi trong tháng 6-9/2020 hoặc tháng 11/2020 (mỗi tỉnh 01 buổi);

đ) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả Hội thảo.

5. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

5.1. Nội dung hoạt động:

- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm sau khi có sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

5.2. Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

5.3. Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

5.4. Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý, kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

5.5. Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 30/12/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

1.1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục QLXLVPHC&TDTHPL và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch này sau khi được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt;

b) Tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi được giao quản lý;

c) Chỉ đạo Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển), báo cáo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm kết quả thực hiện.

d) Phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính trong việc sử dụng, quản lý nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo đúng quy định;

đ) Xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, gửi Cục QLXLVPHC&TDTHPL để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước ngày 10/12/2020.

1.2. Cục QLXLVPHC&TDTHPL có trách nhiệm:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này;

b) Phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành và Kế hoạch Hội thảo về thi hành pháp luật về lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

1.3. Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính theo thẩm quyền được giao có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Trách nhiệm phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm theo Kế hoạch này (cử người tham gia đoàn kiểm tra, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý...);

- Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, chỉ đạo cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực nêu tại khoản 3.2 Mục II của Kế hoạch này, chỉ đạo các cơ quan này gửi kết quả về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2020.

- Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, chỉ đạo cơ quan tư pháp địa phương thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực nêu tại khoản 3.1 Mục II của Kế hoạch này, chỉ đạo cơ quan tư pháp địa phương gửi kết quả về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2020.

3. Kinh phí

Kinh phí triển khai hoạt động được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1548/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm ngày 08/07/2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.812

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!