Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính

Số hiệu: 1543/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lâm Thị Sang
Ngày ban hành: 20/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1543/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 102/TTr-STP ngày 25 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 08 (tám) quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chứng; Giám định tư pháp; Phổ biến, giáo dục pháp luật (gồm 03 phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tư pháp:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết Thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các PCVP
UBND tnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (ph/hợp thực hiện)
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Lưu: VT, KSTT-75(TT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

STT

SHỒ SƠ TTHC (Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1

BTP-BLI-276954

Thủ tục hợp nhất văn phòng công chứng*

35 ngày

Trong 25 ngày làm việc

2

BTP-BLI-276956

Thủ tục sáp nhập văn phòng công chứng*

35 ngày

Trong 25 ngày làm việc

3

BTP-BLI-276958

Thủ tục chuyển nhượng văn phòng công chứng*

35 ngày

Trong 25 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ:

1. Quy trình: BTP-BLI-276954

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HỢP NHẤT VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Trình tự các bưc thc hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trkết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

c 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hsơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyn đến Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

08 ngày

Dự thảo Tờ trình của S, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp

02 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình UBND tnh.

Giám đốc S Tư pháp

02 ngày

Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật Tờ trình của Sở, trình UBND tnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình ca Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ STư pháp và chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng HC-TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của STư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Nội chính

Bước 10

Thẩm tra, xử lý hồ sơ; xin ý kiến các thành viên UBND tnh; tổng hợp, chnh sửa, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Trưởng Phòng Nội chính

06 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tnh (kèm hồ sơ đã thm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt

Phòng HC-TC, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 13

Thay mặt UBND tỉnh, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; chuyển đến Văn thư

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thi gian thực hiện: Trong 25 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thm định hsơ và trả kết quả: Trong 14 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, xin ý kiến thành viên UBND tỉnh và trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 11 ngày làm việc

2. Quy trình: BTP-BLI-276956

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC SÁP NHẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Trình tự các bưc thc hin

Nội dung công việc

Trách nhim thc hin

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trkết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

c 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hsơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyn đến Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

08 ngày

Dự thảo Tờ trình của S, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp

02 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình UBND tnh.

Giám đốc S Tư pháp

02 ngày

Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật Tờ trình của Sở, trình UBND tnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình ca Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ STư pháp và chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng HC-TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của STư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Nội chính

Bước 10

Thẩm tra, xử lý hồ sơ; xin ý kiến các thành viên UBND tnh; tổng hợp, chnh sửa, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Trưởng Phòng Nội chính

06 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tnh (kèm hồ sơ đã thm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 13

Thay mặt UBND tỉnh, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; chuyển đến Văn thư

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thi gian thực hiện: Trong 25 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 14 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, xin ý kiến thành viên UBND tỉnh và trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 11 ngày làm việc

3. Quy trình: BTP-BLI-276958

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Trình tự các bưc thc hin

Nội dung công việc

Trách nhim thc hin

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trkết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

c 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hsơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyn đến Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

08 ngày

Dự thảo Tờ trình của S, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp

02 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình UBND tnh.

Giám đốc S Tư pháp

02 ngày

Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật Tờ trình của Sở, trình UBND tnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình ca Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ STư pháp và chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của STư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Nội chính

Bước 10

Thẩm tra, xử lý hồ sơ; xin ý kiến các thành viên UBND tnh; tổng hợp, chnh sửa, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Trưởng Phòng Nội chính

06 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tnh (kèm hồ sơ đã thm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 13

Thay mặt UBND tỉnh, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; chuyển đến Văn thư

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 25 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 14 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tnh thẩm tra, xin ý kiến thành viên UBND tỉnh và trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 11 ngày làm việc

Tng số: 03 quy trình ni bộ./.

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC (Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1

BTP-BLI-277022

Thủ tục cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

45 ngày

Trong 33 ngày làm việc

2

BTP-BLI-277081

Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của văn phòng giám định tư pháp

45 ngày

Trong 33 ngày làm việc

3

BTP-BLI-277078

Thủ tục chuyển đổi loại hình văn phòng giám định tư pháp

17 ngày làm việc

Trong 17 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ:

1. Quy trình: BTP-BLI-277022

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhim thc hin

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tđược chuyển đến Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

c 4

Nghiên cứu, tham mưu, đxuất việc tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan; tổng hợp các ý kiến; thẩm định, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

18 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc S

Trưng phòng Btrợ tư pháp

01 ngày

Dự thảo Tờ trình của S, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) sau khi đã ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở Tư pháp

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp

01 ngày

Tờ trình của Sở, trình Chủ tịch UBND tnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký; chuyn đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật Tờ trình của S, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình của STư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ STư pháp; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hsơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên Phòng Nội chính

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử hồ sơ; trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

05 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chtịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 13

Ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tnh

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; chuyển đến Văn thư

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp .

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 33 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 22 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra và trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 11 ngày làm việc

2. Quy trình: BTP-BLI-277081

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THAY ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH CỦA VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhim thc hin

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tđược chuyển đến Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đxuất việc tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan; tổng hợp các ý kiến; thẩm định, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

18 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc S

Trưng phòng Btrợ tư pháp

01 ngày

Dự thảo Tờ trình của S, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) sau khi đã ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở Tư pháp

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp

01 ngày

Tờ trình của Sở, trình Chủ tịch UBND tnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký; chuyn đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật Tờ trình của S, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình của STư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ STư pháp; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hsơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên Phòng Nội chính

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử hồ sơ; trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

05 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chtịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 13

Ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tnh

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; chuyển đến Văn thư

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 33 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 22 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra và trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 11 ngày làm việc

3. Quy trình: BTP-BLI-277078

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhim thc hin

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tđược chuyển đến Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưng Phòng Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đxuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

04 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc S

Trưng phòng Btrợ tư pháp

0,5 ngày

Dự thảo Tờ trình của S, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) sau khi đã ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở Tư pháp

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình của Sở, trình Chủ tịch UBND tnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký; chuyn đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật Tờ trình của S, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình của STư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ STư pháp; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hsơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên Phòng Nội chính

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử hồ sơ; trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

04 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chtịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 13

Ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tnh

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; chuyển đến Văn thư

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 17 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 07 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra và trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 10 ngày làm việc

Tổng số: 03 quy trình ni bộ./.

 

PHỤ LỤC 3

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

STT

SHỒ SƠ TTHC (Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1

BTP-BLI-277368

Thủ tục đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh

05 ngày làm việc

Trong 05 ngày làm việc

2

BTP-BLI-277369

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

05 ngày làm việc

Trong 05 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ:

1. Quy trình: BTP-BLI-277368

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhim thc hin

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tđược chuyển đến Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

01 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đxuất, xử lý hồ sơ.

Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

06 giờ

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc S

Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

04 giờ

Dự thảo Tờ trình của S, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) sau khi đã ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở Tư pháp

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp (phụ trách lĩnh vực)

02 giờ

Tờ trình của Sở, trình Chủ tịch UBND tnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký; chuyn đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật Tờ trình của S, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

01 giờ

Tờ trình của STư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ STư pháp; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hsơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên Phòng Nội chính

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử hồ sơ; trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

08 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Phiếu trình Phó Chtịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 13

Ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tnh

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; chuyển đến Văn thư

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

01 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 05 ngày làm việc (Trong 40 giờ/ngày làm việc), trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 02 ngày làm việc (Trong 16 giờ/ngày làm việc)

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra và trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 03 ngày làm việc (Trong 24 giờ/ngày làm việc)

2. Quy trình: BTP-BLI-277369

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhim thc hin

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tđược chuyển đến Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

01 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đxuất, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

06 giờ

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc S

Trưng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

04 giờ

Dự thảo Tờ trình của S, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) sau khi đã ký duyệt, được chuyển đến Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp (phụ trách lĩnh vực)

02 giờ

Tờ trình của Sở, trình Chủ tịch UBND tnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được Phó Giám đốc Sở ký; chuyn đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật Tờ trình của S, trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

01 giờ

Tờ trình của STư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ STư pháp; chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hsơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên Phòng Nội chính

Bước 10

Nghiên cứu, thẩm tra, xử hồ sơ; trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

08 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Phiếu trình Phó Chtịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 13

Ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tnh

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; chuyển đến Văn thư

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng HC - TC, Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

01 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 05 ngày làm việc (Trong 40 giờ/ngày làm việc), trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 02 ngày làm việc (Trong 16 giờ/ngày làm việc)

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra và trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 03 ngày làm việc (Trong 24 giờ/ngày làm việc)

Tổng s: 02 quy trình ni b./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116