Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 154/2001/QĐ-UB giao đơn vị chủ trì thẩm định các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 154/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Hoàng Long
Ngày ban hành: 04/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2001/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

 - Căn cứ Quyết định số 64/2001/TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

 - Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

 - Căn cứ Quyết định số 47/1999/QĐ-UB ngày 07 tháng 4 năm 1999 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quyđịnh trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

 - Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ thành phố tại Công văn số 649/NV ngày 03l8/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Sở Ngoại vụ thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá và các ngành có liên quan thẩm định các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố được quy định tại Điều 6, khoản 2, mục a của Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 64/2001/TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá và các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính
- LH các tlc Hữu nghị VN
- CT và các PCT (để b/c)
- Ban TCCQ,
- CPVP,
- CV: a. Hùng, c.Hải, a. Nam
- Lưu VT, VX.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 154/2001/QĐ-UB giao đơn vị chủ trì thẩm định các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.812

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101