Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1529/2006/QĐ-BNN-VP về việc văn bản hành chính của Bộ phát hành trên website http://www.mard.gov.vn/ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1529/2006/QĐ-BNN-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1529/2006/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V.V VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA BỘ PHÁT HÀNH TRÊN WEBSITE HTTP://WWW.MARD.GOV.VN/

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg, ngày 29/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Những loại văn bản hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc danh mục kèm theo Quyết định này được phát hành trên website http://www.mard.gov.vn/ (website) phục vụ việc tra cứu, tổ chức triển khai kịp thời của các đơn vị, cá nhân có liên quan, tiến tới giảm dần việc phát hành văn bản bằng bản giấy.

Điều 2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị thuộc Bộ, giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị):

- Chủ động khai thác và tổ chức triển khai những nội dung của các văn bản của Bộ trên website có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Những văn bản hành chính của Bộ thuộc danh mục này do đơn vị soạn thảo, trình Bộ ban hành, phải gửi Văn phòng Bộ (phòng Tổng hợp) bản mềm của văn bản được phát hành để cập nhật kịp thời lên website.

- Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức việc cập nhật văn bản lên website; duy trì hoạt động của website và bảo đảm tính chuẩn xác của văn bản trên website so với văn bản gốc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận :
- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Bộ trưởng, Thứ trưởng (để b/c)
- Lưu VP (HC, TH),

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Diệp Kỉnh Tần

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÁT HÀNH TRÊN WEBSITE: HTTP://WWW.MARD.GOV.VN/
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1529 ngày 26 tháng 5 năm 2006)

1. Văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

2. Các Qui chế của Bộ

3. Văn bản hành chính khác, gồm:

- Các đề án, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;

- Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Bộ hàng tháng, 6 tháng, năm;

- Chương trình công tác của Bộ hàng tháng, quí, 6 tháng, năm;

- Nhiệm vụ Bộ trưởng giao cho các đơn vị tại giao ban công tác hàng tuần, hàng tháng của Bộ;

- Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Thứ trưởng tại các hội nghị, cuộc họp, làm việc với các địa phương, đơn vị;

- Văn bản mời thầu các dự án;

- Những văn bản khác theo yêu cầu của Bộ trưởng.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1529/2006/QĐ-BNN-VP về việc văn bản hành chính của Bộ phát hành trên website http://www.mard.gov.vn/ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.692

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211