Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1512/QĐ-BTC năm 2011 về Quy chế quy hoạch lãnh đạo của đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1512/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 22/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
----------------

Số: 1512/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

 

QUYT ĐNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cNghquyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính tr v ng tác quy hoch cán b lãnh đạo, qun thi k đẩy mnh công nghip hoá, hin đi hoá đt nưc;

Căn c Hưng dẫn s 22-HD/BTCTW ngày 21 tháng 10 năm 2008 ca Ban T chức Trung ương hưng dn Ngh quyết s 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 ca B Chính tr v công tác quy hoch cán b lãnh đo, qun lý thi k đẩy mnh công nghip hoá, hin đi hoá đt nưc;

Căn c Nghị định s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 ca Chính ph quy định chc năng, nhim vụ, quyn hn cơ cu t chc ca Bộ Tài chính;

Xét đ ngh của V trưng V T chc cán b,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưng VTổ chức cán b, Chánh Văn phòng BTài chính, Thủ trưng các đơn v thuc và trc thuc B Tài chính chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhn:
- Lãnh đo B;
- Các đơn v thuộc và trực thuc BTC;
- Cc Thuế, Cc Hải quan, Cc DTNN, KBNN
các tnh, TP trc thuc TW;
- VP Đảng u, Công đoàn BTC;
- u: VT, VTCCB.

B TRƯNG
Vũ n Ninh

 

QUY CHẾ

QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 1512/-BTC ngày 22/6/2011 ca B trưng B Tài chính)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tc, tiêu chun, quy trình, th tục quy hoch; công tác rà soát quy hoạch và các vn đ khác có liên quan đến vic quy hoch lãnh đo của các đơn v thuc trc thuc B Tài chính, bao gm:

1. Quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính (Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; các chức danh lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục và tương đương).

2. Quy hoạch lãnh đạo các cấp của các Tổng cục và tương đương (bao gồm: Chức danh lãnh đạo do Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý; chức danh lãnh đạo phân cấp cho Tổng cục trưởng quản lý; chức danh lãnh đạo phân cấp cho Cục trưởng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

3. Cấp Trưởng, cấp Phó và các chức danh lãnh đạo khác của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Nguyên tắc quy hoạch

1. Công tác quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, khách quan và đúng quy trình.

2. Cán bộ quy hoạch phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định, có triển vọng phát triển.

3. Quy hoạch cán bộ là công tác thường xuyên; định kỳ hàng năm phải xem xét, đánh giá để bổ sung, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch các trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn quy định.

4. Ngoài việc quy hoạch theo từng đơn vị, việc quy hoạch cán bộ còn được thực hiện giữa các đơn vị của Bộ Tài chính ở Trung ương và địa phương với nhau (quy hoạch chéo).

Điều 3. Số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch

1. Việc quy hoạch được tính cho từng chức danh lãnh đạo, trong đó:

a) Cấp Trưởng của mỗi đơn vị được quy định là một chức danh lãnh đạo;

b) Cấp Phó của mỗi đơn vị được quy định là một chức danh lãnh đạo (ví dụ: Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố là một chức danh lãnh đạo).

2. Số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch từ 2-3 người cho một chức danh lãnh đạo. Đối với cấp P ca đơn vị, trưng hp cần thiết, có th quy hoch nhiu hơn nhưng ti đa bng s lưng cấp P hiện có ca đơn vị.

3. Đi vi các cán bcó ng lc và trin vọng phát trin, có thquy hoch mt ni cho t1-3 chức danh.

Điều 4. Tổ chức công tác rà soát quy hoạch

1. Đnh k hàng năm, khi kết thúc m, tp th lãnh đo đơn v t chc trin khai ng tác soát quy hoch. Vic rà soát quy hoch bao gồm các ni dung:

a) Nhận xét, đánh giá đi vi cán b quy hoch;

b) Xem t việc duy trì cán b trong quy hoch, đưa cán b ra khi danh sách quy hoch và đ xut ch trương b sung thêm cán b quy hoch theo quy trình, quy định ti Chương III Quy chế này.

2. Vic soát quy hoch phải hoàn thành trưc ngày 28/02 hàng năm.

3. Căn c kết qu rà st, chm nht là hết tháng 3 hàng năm, cp có thm quyn quyết đnh quy hoch phi hoàn thành vic c nhn đối vi các trưng hp tiếp tc duy trì quy hoch.

4. Vic trin khai quy trình, th tc và quyết định b sung mi quy hoch phi hn thành chm nht là hết tháng 6 hàng m.

Chương II

TIÊU CHUẨN CÁN BỘ QUY HOẠCH, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUY HOẠCH

Điều 5. Tiêu chuẩn quy hoạch

1. Cán bộ quy hoạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đối với các cấp đơn vị của Bộ Tài chính, cán bộ quy hoạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng; không tiêu cực, sách nhiễu, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí;

b) Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh;

c) Đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước;

d) Ham học hỏi, cầu thị tiến bộ; trung thực trong thực thi nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

1.2. Năng lực thực tiễn:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn công tác được giao;

b) Triển khai có hiệu quả công việc được giao; chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ;

c) Có năng lực lãnh đạo, điều hành;

d) Có khả năng tập hợp quần chúng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.3. Trình độ chuyên môn đào tạo:

a) Tiêu chuẩn chung:

Cán bộ quy hoạch lãnh đạo ở các cấp đơn vị của Bộ Tài chính phải có bằng tốt nghiệp đại học; đối với cán bộ dưới 45 tuổi, phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ, tiến sỹ phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí quy hoạch.

b) Tiêu chuẩn cụ thể đối với một số loại chức danh và địa bàn:

- Các vị trí sau đây, khi quy hoạch, cán bộ phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ, tiến sỹ phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí quy hoạch (không phân biệt về độ tuổi):

+ Lãnh đạo từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên của Vụ, Cục và tương đương thuộc cơ quan Bộ Tài chính (bao gồm cả cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục và tương đương).

+ Lãnh đạo từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên của các Vụ, Cục và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục (bao gồm cả cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục).

+ Cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính.

+ Cục trưởng, Phó Cục trưởng của các Tổng cục tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Ở các địa phương miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể xem xét từng trường hợp cụ thể để quy hoạch đối với cán bộ tốt nghiệp đại học.

- Đối với cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, trường hợp không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo nhưng có năng lực nổi trội trong chỉ đạo thực tiễn, được cán bộ trong đơn vị tín nhiệm thì có thể xem xét từng trường hợp cụ thể để quy hoạch.

- Đối với quy hoạch chức danh Đội trưởng, Tổ trưởng thuộc các Chi cục và tương đương, Tổng cục trưởng, căn cứ điều kiện thực tế để quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo phù hp vi từng địa bàn theo nguyên tắc ưu tiên cán bộ tốt nghiệp đại học và đảm bảo chất lượng của cán bộ quy hoạch.

c) Ngoài các trường hợp quy định tại tiết b nêu trên, các trường hợp còn lại, cán bộ quy hoạch phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại tiết a, điểm 1.3, khoản 1, Điều này.

1.4. Độ tuổi quy hoạch: Cán bộ quy hoạch phải đảm bảo yêu cầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

2. Căn cứ các tiêu chuẩn nêu trên, Tổng cục trưởng, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ có thể quy định chi tiết thêm tiêu chuẩn đối với từng vị trí quy hoạch.

Điều 6. Đánh giá cán bộ quy hoạch

1. Đánh giá trưc khi quy hoạch:

a) Vic đánh giá cán b trưc khi quy hoch đưc thực hin theo các tu chun quy định ti Điều 5 Quy chế này; ngoài ra, thc hin đánh giá v chiu hưng và trin vọng phát trin (kh năng đáp ng yêu cu nhiệm v khi đưc bố trí vào v trí quy hoch) của cán b quy hoch.

b) Quy trình đánh g cán bộ trưc khi quy hoch đưc thc hiện đồng thi vi quy trình trin khai quy hoch theo quy đnh tại Chương III Quy chế này.

2. Đánh giá định k hàng năm:

Vic đánh giá cán b quy hoch định k hàng m đưc thc hin theo các quy định hiện hành của Đng, Nhà nưc và hưng dn ca B Tài chính vđánh giá, phân loi cán b, công chc hàng năm.

Chương III

QUY TRÌNH, THỦ TỤC QUY HOẠCH CÁN BỘ

Mục I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CHUNG

Điều 7. Quy trình chung

Vic quy hoch cán b các cp đơn v ca B Tài cnh đưc thc hin theo 4 bưc:

Bước 1: Đ xuất ch trương quy hoạch (thc hin đng thi vi vic rà soát quy hoch hàng năm).

Bước 2: T chc Hi ngh toàn th cán bộ, ng chc hoặc hi ngh cán b ch cht đ nhận xét, đánh giá và lấy phiếu gii thiệu quy hoch.

Bước 3: Thông qua danh sách quy hoch cp đơn vị.

Bước 4: Phê duyệt quy hoạch (bao gồm cả nội dung lấy ý kiến hiệp y của cấp uỷ đảng có thẩm quyền - nếu có).

Trình tự, thủ tục tiến hành các bước quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Mục II, Mục III, Mục IV Chương này.

Điều 8. Quy định về tổ chức các Hội nghị quy hoạch

1. Hi nghị chđưc tiến hành khi có tối thiu 2/3 cán bộ thuc thành phn tham gia d hp có mt. Trưng hp cán b thuc thành phn tham gia dhọp vắng mt thì không đưc phép u quyn cho ngưi khác dự thay.

2. Đi vi các Hi ngh có cùng thành phn tham d thì trong cùng Hi nghcó thể trin khai ni dung, thtục quy hoch cho nhiu chức danh quy hoch.

3. Trưc khi vào Hi nghị, chủ trì Hi nghchđịnh mt trong số các thành viên tham gia d hp làm Thư ký ca Hi nghị.

4. Ni dung, kết qu Hi ngh phi đưc lập thành biên bn.

Điều 9. Quy định về tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch

1. Khi trin khai lấy phiếu gii thiu quy hoch, các trưng hp sau đây không thuc thành phn tham gia b phiếu:

a) Công chức, viên chc tp s;

b) Cán b hp đng thi gian ng tác thc tế tại đơn v dưi 12 tháng (đối vi các đơn v đưc phép hp đồng lao đng theo Nghị định s68/2000/-CP ngày 17/11/2000 của Chính ph v vic thc hin chế đ hp đng mt số loi công việc trong cơ quan hành chính Nnưc, đơn vsự nghip).

2. Trưng hp mt ngưi tham gia nhiu v trí thuc thành phần tham gia dhp thì khi b phiếu gii thiu quy hoạch ch b mt phiếu.

3. Khi thc hin lấy phiếu gii thiu quy hoch theo phương thc bphiếu n, phải thành lp Ban Kim phiếu. Ban Kim phiếu do ni ch trì đxut và phi đưc Hi ngh thông qua (theo phương thc giơ tay).

4. Kết qu lấy phiếu gii thiu quy hoch đưc công b công khai tại các Hi nghị.

Điều 10. Quy định về thời gian hiệp y

1. Đi vi các chc danh quy hoch cn hiệp y ca cp uđảng địa phương, đơn v phi xác định rõ thời gian đề nghị hiệp y trong công văn lấy ý kiến hiệp y. Thời gian đề nghị hiệp y tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày có công văn hiệp y.

2. Nếu quá thời hạn hiệp y nhưng cấp uỷ đảng địa phương vẫn chưa có ý kiến trả lời thì xử lý như sau:

a) Quá thời hạn hiệp y 15 ngày, đơn vị có công văn nhắc lại việc hiệp y lần thứ 2;

b) Sau 15 ngày, kể từ khi có công văn lần thứ 2, đơn vị có công văn nhắc lần thứ 3. Trong công văn lần thứ 3, đơn vị nêu rõ: Sau 15 ngày, kể từ ngày có công văn lần thứ 3, nếu cấp uỷ đảng địa phương vẫn không có ý kiến trả lời thì coi như cấp uỷ đảng địa phương thống nhất với phương án quy hoạch của đơn vị.

c) Quá thời hạn tại công văn lần thứ 3 thì đơn vị thực hiện việc phê duyệt quy hoạch hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Quyết định phê duyệt quy hoch đưc gi cho cp u đảng địa phương để theo dõi.

Điều 11. Mẫu các văn bản áp dụng thống nhất trong công tác quy hoạch

1. Tờ trình rà soát và đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch (Mẫu số 01/QHCB).

2. Biên bản Hội nghị (Mẫu số 02/QHCB).

3. Phiếu lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch (Mẫu số 03/QHCB).

4. Biểu tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch (Mẫu số 04/QHCB).

5. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch (Mẫu số 05/QHCB).

6. Sơ yếu lý lịch cán bộ: Hiện tại thực hiện theo mẫu số 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ, cán bộ công chức (Mẫu số 06/QHCB đính kèm).

7. Văn bản lấy ý kiến hiệp y của cấp uỷ đảng (Mẫu số 07/QHCB).

8. Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch (Mẫu số 08/QHCB).

9. Quyết định phê duyệt quy hoạch (Mẫu số 09/QHCB).

Mục II. QUY HOẠCH TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

Điều 12. Quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

1. Bước 1: Đ xut ch trương quy hoch

1.1. Th trưng đơn v t chức hi ngh tp th lãnh đo đơn v (tp thlãnh đo V, Cc và tương đương) đ đ xuất slưng, danh sách cán b dự kiến b sung quy hoạch.

Ni dung hi nghị:

- Rà soát, đánh giá tình hình cán bquy hoch hin có và dự kiến slưng cán b quy hoch cn b sung thêm.

- Thảo lun, đ xuất danh sách cán b đ ngh b sung quy hoch (cán bđ xuất ch trương b sung quy hoch phi đưc trên 50% tng s lãnh đo đơn v tham gia d họp đồng ý).

1.2. Căn c kết qu hp, đơn v văn bn báo cáo B (qua V T chc cán b) đ xuất ch trương quy hoch. H sơ đ xut ch trương bao gm:

- T trình rà soát và đ xut ch trương b sung quy hoch.

- Biên bản họp tập th lãnh đo đơn vị.

1.3. Căn c T trình ca đơn vị, V T chc cán b trình Lãnh đo Bộ (Th trưng ph trách khi, Th trưng ph trách t chức cán b, B trưng) đxin ý kiến v s lưng và danh sách đ ngh quy hoch. Căn c ý kiến phê duyệt của Lãnh đo B, V Tổ chc cán b thông báo cho đơn v biết đ trin khai thc hiện.

2. Bưc 2: T chc Hi ngh toàn th hoc cán b, công chc ch cht của đơn vị.

2.1. Ch trì Hi nghị: Đi din lãnh đo V T chc cán b hoc đại din lãnh đo đơn v có cán b quy hoạch.

2.2. Thành phn tham gia:

- Đi vi các đơn v dưi 100 công chc thuc thành phn tham gia bphiếu thì tnh phn tham gia là toàn th cán b, công chc ca đơn vị.

Riêng đi vi các Cc có đơn v s nghip trc thuc: Thành phần tham gia gm: Toàn th cán b,ng chc của các Phòng thuc Cc; cp Trưng, cp Pca các đơn v s nghip trc thuc Cục.

- Đi vi các đơn v có t 100 công chc thuc thành phần tham gia bphiếu tr lên thì thành phần tham gia gồm: Lãnh đo các Phòng tương đương tr lên, chuyên viên chính tương đương tr lên, Ch tịch ng đoàn, Bí thư đn thành niên.

2.3. Ni dung Hi nghị:

- Quán trit mc đích, yêu cu, s lưng, tiêu chun đối vi cán b quy hoch.

- Thông báo ý kiến nhn t, đánh giá ca Tập th lãnh đo đơn v v cán b gii thiu quy hoạch.

- Tnh viên tham gia d hp nhận xét, đánh giá v cán b d kiến quy hoch.

- Thc hiện ly phiếu gii thiu quy hoch theo phương thức bphiếu kín. Ngoài danh sách đã chun bị, các thành viên tham gia d hp th gii thiu thêm ngun cán bquy hoch (nếu có) ghi trc tiếp vào phiếu lấy ý kiến.

Các trưng hp t l phiếu gii thiệu trên 50% tng s cán b tham gia d hp đưc đưa ra tho lun ti Hi ngh ca Tập th lãnh đo cp u đơn vtại bưc 3.

3. Bước 3: Thông qua danh ch đ ngh quy hoch ở cấp đơn vị.

3.1. Th trưng đơn v tchc Hi ngh liên tịch gia tập th lãnh đo đơn v cấp u đ trin khai các công việc:

- Phân tích kết qu tng hp phiếu lấy ý kiến gii thiu quy hoạch ca Hi ngh tại bưc 2.

- Nhn t, đánh giá v cán b đ ngh quy hoch theo nội dung quy định tại Điều 5 Chương II Quy chế này.

- Lấy phiếu gii thiu quy hoch theo phương thc b phiếu kín.

3.2. Các trưng hp t l phiếu gii thiu quy hoch trên 50% tng số lãnh đo đơn v cấp u tham gia d hp s đưc la chn đ đ ngh đưa vào quy hoạch.

4. Bước 4: P duyt quy hoch

4.1. Đơn v tng hp, hoàn chnh h sơ quy hoch đ báo cáo B (qua VT chức cán b).

H sơ đ ngh quy hoch gm:

- T trình đ ngh phê duyệt quy hoch.

- Biên bản họp và biên bản kim phiếu Hi ngh tại bưc 2 và bưc 3.

- Sơ yếu lịch cán b (có nh).

4.2. Căn c đ ngh ca đơn vị, V T chc cán b (B Tài chính) trin khai các công việc:

- Trình nh đo B (Th trưng ph trách khi, Th trưng ph tch tổ chc cán b, B trưng) đ xin ý kiến v cán b d kiến quy hoch và phê duyệt công văn ly ý kiến hip y ca Thưng v Đng u B Tài chính.

- Căn c kết qu hip y, V T chc cán b lp T trình lấy ý kiến biu quyết ca các thành viên Ban Cán s theo phương thc b phiếu kín.

VTổ chức cán bộ ch trì, phi hp vi Thưng trc Đng u BTài chính lp biên bản kiểm phiếu.

- V T chc cán b trình Ban Cán s Đng B Tài chính, B trưng Bộ Tài chính p duyệt quy hoch đi vi các trưng hp đt t l phiếu gii thiu quy hoạch trên 50% tng s thành viên Ban Cán s.

Điều 13. Quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

1. Bước 1: Đ xut ch trương quy hoch

1.1. Vic đ xuất ch trương b sung quy hoch đưc thực hin như quy định tại Điểm 1.1, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 12 Quy chế này.

1.2. Căn cđnghca đơn vị, VTổ chức cán bbáo cáo Bộ (Thứ trưng ph trách khi, Th trưng ph trách t chc cán b) đ xin ý kiến v slưng và danh ch đ ngh quy hoch. n c ý kiến phê duyt của Lãnh đo B, V T chức cán b thông báo cho đơn v biết đ trin khai thực hin.

2. Bưc 2: Tchc Hi ngh toàn thể cán b, công chức ca Phòng có cán b đ ngh quy hoch.

2.1. Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo đơn vị.

2.2. Thành phần tham gia: Toàn thể công chức của Phòng.

2.3. Nội dung Hội nghị: Thực hiện theo quy định tại điểm 2.3, Khoản 2, Điều 12 Quy chế này.

3. Bước 3: Thông qua danh ch đ ngh quy hoch ở cấp đơn vị.

Th trưng đơn v t chức Hi ngh liên tịch gia tp th lãnh đo đơn vvà cp u đơn v đ nhn xét, đánh giá và lấy phiếu gii thiu quy hoch theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Quy chế này.

4. Bước 4: P duyt quy hoch

4.1. Đơn v tng hp, hoàn chnh h sơ quy hoch đ báo cáo B (qua VT chức cán b). H sơ đ ngh quy hoch thc hin theo quy định tại Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 12 Quy chế này.

4.2. Căn cđề nghca đơn vị, VTổ chc cán bộ trình lãnh đo Bộ (Th trưng ph trách khi, Th trưng ph trách t chức cán b, B trưng) đxin ý kiến. Trên cơ s ý kiến phê duyt ca B, V trưng V T chc cán bộ tha u quyn B trưng ký quyết định phê duyt quy hoạch.

Điều 14. Quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục và tương đương

1. Vic quy hoạch đưc thực hin qua các bưc:

- Bước 1: Th trưng đơn v t chc hi ngh tp th lãnh đo đơn v (tập thlãnh đo Cc và tương đương) để thng nht chủ trương, slưng, danh sách d kiến b sung quy hoch và thông báo cho đơn v có cán b quy hoch tổ chc thc hin.

- Bước 2: T chc hi ngh toàn th công chc, viên chc ca Phòng hoc b phn có cán b dự kiến quy hoch đ nhn t, đánh g và ly phiếu gii thiu quy hoch (theo phương thc b phiếu kín).

- Bước 3: Th trưng đơn v t chức hi ngh liên tịch gia tp th lãnh đo đơn v cp u đ nhận xét, đánh giá và lấy phiếu gii thiu quy hoch đối vi cán b.

- Bước 4: Căn cđ ngh ca đơn vị, V T chc cán b báo cáo B (Thứ trưng ph trách khi, Th trưng ph trách t chc cán b) đ xin ý kiến. Trên cơ s ý kiến phê duyt ca Bộ, V trưng V T chc cán b tha u quyn Bộ trưng quyết định phê duyt quy hoch.

2. Ni dung các Hi nghị, t l phiếu gii thiu quy hoch cn phi đt đưc ca tng hi nghị, hsơ đề nghquy hoch thc hin như đối vi quy hoạch cán b lãnh đo cp Phòng ca V thuộc Bộ.

Mục III. QUY HOẠCH TẠI CÁC TỔNG CỤC

Điều 15. Quy hoạch Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương

1. Bước 1: Đ xut ch trương quy hoch

1.1. Tổng cục trưởng tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để đề xuất số lượng, danh sách cán bộ dự kiến bổ sung quy hoạch.

Nội dung Hội nghị:

- Rà soát, đánh giá tình hình cán bộ quy hoạch hiện có và dự kiến số lượng cán bộ quy hoạch cần bổ sung thêm.

- Thảo luận, đề xuất danh sách cán bộ quy hoạch (cán bộ đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Tổng cục tham gia dự họp đồng ý).

1.2. Căn cứ kết quả họp, Tổng cục có văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đề xuất chủ trương quy hoạch.

Hồ sơ đề xuất chủ trương bao gồm:

- Tờ trình rà soát và đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch.

- Biên bản họp tập thể lãnh đạo Tổng cục.

- Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

1.3. Căn cứ Tờ trình của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Bộ (Thứ trưởng phụ trách khối, Thứ trưởng phụ trách tổ chức cán bộ, Bộ trưởng) để xin ý kiến về số lượng, danh sách đề nghị quy hoạch và phê duyệt công văn thông báo cho các Tổng cục biết để tổ chức thực hiện.

2. Bước 2: T chc Hi ngh cán b ch cht ca Tng cục đ nhận xét, đánh giá lấy phiếu gii thiu quy hoch đối vi cán bộ.

2.1. Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc uỷ quyền cho Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) hoặc lãnh đạo Tổng cục chủ trì.

2.2. Thành phần tham gia:

- Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục; cấp Trưởng, cấp Phó của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục. Riêng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thành phần giam gia còn bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Sở GDCK TP HCM, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Cục trưởng của Tổng cục tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Ch tch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên.

2.3. Trình tự, nội dung Hội nghị:

a) Trước khi vào Hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục phát danh sách kèm thông tin về cán bộ dự kiến quy hoạch để các thành viên tham dự hội nghị nghiên cứu.

b) Nội dung hội nghị:

- Quán triệt mục đích, yêu cầu, số lượng, tiêu chuẩn đối với cán bộ quy hoạch.

- Thông báo ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo Tổng cục về cán bộ giới thiệu quy hoạch.

- Thành viên tham gia dự họp nhận xét, đánh giá về cán bộ dự kiến quy hoạch.

- Thực hiện lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín. Ngoài danh sách đã chuẩn bị, các thành viên tham gia dự họp có thể giới thiệu thêm nguồn cán bộ quy hoạch (nếu có) và ghi trực tiếp vào phiếu giới thiệu.

Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch đạt trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự họp đưc đưa ra tho lun tại Hi ngh ca tp th lãnh đo Tng cc tại bưc 3.

3. Bước 3: Thông qua danh ch đ ngh quy hoch cấp Tng cục

3.1. Tng cc trưng t chc Hi ngh tập th lãnh đo Tng cc. Ni dung Hi nghị:

- Phân tích kết qu tng hp phiếu lấy ý kiến gii thiu quy hoạch ca Hi ngh tại bưc 2.

- Nhn t, đánh giá v cán b đ ngh quy hoch theo nội dung quy định tại Điều 5 Chương II Quy chế này.

- Lấy phiếu gii thiu quy hoch theo phương thc b phiếu kín.

3.2. Các trưng hp t l phiếu gii thiu quy hoạch đt trên 50% tng s lãnh đo Tng cc tham gia d họp s đưc la chn để đ ngh đưa vào quy hoch.

3.3. Đi vi các cán b sinh hot đng tại các V tương đương thuc cơ quan Tng cục, trưc khi trình B, Tổng cc phi ly ý kiến hip y ca Thưng v Đng u Tng cục.

4. Bước 4: P duyt quy hoch

4.1. Tng cc tổng hp, hoàn chnh h sơ quy hoch để o cáo B (qua V T chức cán b ca B).

H sơ đ ngh quy hoch gm:

- T trình đ ngh phê duyệt quy hoch.

- Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu Hội nghị tại bước 2 và bước 3.

- Ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục (đối với cán bộ sinh hoạt đảng tại cơ quan Tổng cục).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (nếu có).

4.2. Căn cứ đề nghị của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) triển khai các công việc:

- Trình lãnh đạo Bộ (Thứ trưởng phụ trách khối, Thứ trưởng phụ trách tổ chức cán bộ, Bộ trưởng) để xin ý kiến về cán bộ dự kiến quy hoạch và phê duyệt công văn lấy ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính (đối với trường hợp sinh hoạt đảng ở cơ quan Tổng cục) hoặc Thường trực Tỉnh uỷ, Thành uỷ (đối với các trường hợp sinh hoạt đảng ở tỉnh, thành phố).

- Căn cứ kết quả hiệp y, Vụ Tổ chức cán bộ lập Tờ trình lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Ban Cán sự theo phương thức bỏ phiếu kín.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính lập biên bản kiểm phiếu.

- Vụ Tổ chức cán bộ trình Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quy hoạch đối với các trường hợp đạt tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch trên 50% tổng số thành viên Ban Cán sự.

Điều 16. Quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp của Tổng cục

1. Bước 1: Đ xut ch trương quy hoch

1.1. Th trưng đơn v t chc Hi ngh tp th lãnh đo đơn v (tp thlãnh đạo V, Cc, Thanh tra, Văn phòng, đơn v s nghiệp) đ đ xuất s lưng, danh ch cán b d kiến b sung quy hoch.

Ni dung Hi nghị:

- Rà soát, đánh giá v tình hình cán b quy hoch hin có và d kiến slưng cán b quy hoch cn b sung thêm.

- Tho lun, đxut danh sách cán bquy hoch (cán bộ đề xut chủ trương b sung quy hoch phi đưc trên 50% tng s lãnh đo đơn v tham gia dhp đng ý).

1.2. Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục) đề xuất chủ trương quy hoạch.

Hồ sơ đề xuất chủ trương bao gồm:

- Tờ trình rà soát và đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch.

- Biên bản họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

1.3. Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục trình Lãnh đạo Tổng cục (Phó Tổng cục trưởng phụ trách khối, Phó Tổng cục trưởng phụ trách tổ chức cán bộ - nếu có, Tổng cục trưởng) để xin ý kiến về số lượng và danh sách đề nghị quy hoạch. Căn cứ ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

Đối với chức danh Vụ trưởng và tương đương, Tổng cục có văn bản báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xác nhận đối với các trường hợp tiếp tục duy trì trong danh sách quy hoạch và các trường hợp đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

2. Bước 2: T chức Hi ngh tn th cán bộ, công chc của đơn vị.

2.1. Ch trì Hi ngh: Đi din lãnh đo Tổng cục hoc u quyn cho lãnh đo V T chức cán b ca Tng cc ch trì.

2.2. Thành phn tham gia:

- Đi vi các đơn v có dưi 100 cán b thuc thành phn tham gia bphiếu thì thành phn tham gia là toàn b công chức, viên chức ca các Phòng; cp Trưng, cấp Phó của đơn v sự nghip trc thuc.

Đi vi các V, Cc có đơn v thuc, trc thuc xa địa bàn Hà Nội (Hi Phòng, Đà Nng, TP H Chí Minh,...) thì thành phần tham gia của các đơn vnày là cp Trưng, cp Phó ca đơn vị.

- Đi vi các đơn v t100 cán b thuc thành phn tham gia b phiếu trn thì tnh phn tham gia gm: Lãnh đo các Phòng và tương đương tr lên, chuyên viên chính và tương đương trlên, Chtịch ng đoàn, Bí thư đoàn thành niên.

2.3. Ni dung Hi nghị:

- Quán trit mc đích, yêu cu, s lưng, tiêu chun đối vi cán b quy hoch.

- Thông báo ý kiến nhận xét, đánh giá ca tp th lãnh đo đơn v v cán b gii thiu quy hoạch.

- Tnh viên tham gia d hp nhận xét, đánh giá v cán b d kiến quy hoch.

- Thc hiện ly phiếu gii thiu quy hoch theo phương thc bphiếu kín. Ngoài danh sách đã chun bị, các thành viên tham gia d hp th gii thiu thêm ngun cán b quy hoch (nếu có) và ghi trc tiếp vào phiếu gii thiu quy hoạch.

Các trưng hp có t l phiếu gii thiu quy hoch đạt trên 50% tng số cán b tham gia d hp đưc đưa ra tho luận tại Hi ngh ca Tập th lãnh đo và Cp u đơn v tại bưc 3.

3. Bước 3: Thông qua danh ch đ ngh quy hoch ở cấp đơn vị.

3.1. Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo và cấp uỷ đơn vị để triển khai các công việc:

- Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch của Hội nghị tại bước 2.

- Nhận xét, đánh giá về cán bộ đề nghị quy hoạch theo nội dung quy định tại Điều 5 Chương II Quy chế này.

- Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín.

3.2. Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch trên 50% tổng số lãnh đạo và cấp uỷ đơn vị tham gia dự họp sẽ được lựa chọn để đề nghị đưa vào quy hoạch.

4. Bước 4: P duyt quy hoch

4.1. Đơn v tổng hp, hoàn chỉnh h sơ quy hoch đ báo cáo Tng cc (qua V T chc cán b ca Tổng cc).

H sơ đ ngh quy hoch gm:

- T trình đ ngh phê duyệt quy hoch.

- Biên bản họp và biên bản kim phiếu Hi ngh tại bưc 2 và bưc 3.

- Sơ yếu lịch cán b (có nh).

4.2. Căn c đ ngh của đơn vị, V Tổ chc cán b của Tng cc trin khai các công việc:

- Trình lãnh đo Tng cc (PTng cc trưng phụ trách khi, Phó Tng cc trưng ph trách t chc cán b - nếu có, Tổng cục trưng) đ xin ý kiến v danh ch cán b quy hoch và pduyt ng n lấy ý kiến hip y ca Thưng vĐng uTng cc (đối vi trưng hp sinh hot đảng ở cơ quan Tng cc) hoc Thưng trc Tỉnh uỷ, Thành u (đối vi các trưng hp sinh hot đng tnh, thành ph).

- Căn c kết qu hip y, V T chc cán b của Tng cục trình ly ý kiến biu quyết ca các thành viên trong Tp th Lãnh đo Tổng cục theo phương thc b phiếu kín. V T chc cán b lp biên bn kiểm phiếu.

- Căn c kết qu lấy phiếu biu quyết, V T chc cán b của Tng cc trin khai các công việc:

+ Trình Tng cục trưng phê duyệt quy hoch đi vi chc danh Phó Vụ trưng và tương đương đi vi các trưng hp đt tlphiếu gii thiu quy hoch trên 50% tổng s thành viên Tập th lãnh đo Tng cục. Quyết định phê duyt quy hoch ca Tng cc đưc gi cho B Tài chính (qua V T chức cán b) đ theo dõi, qun lý.

+ Trình Tng cc trưng báo cáo B Tài chính phê duyt quy hoch đi vi chc danh V trưng và tương đương đi vi các trưng hp đt t l phiếu gii thiu quy hoch trên 50% tổng số thành viên ca Tập thlãnh đạo Tng cục. H sơ đ ngh quy hoch gm:

* T trình đ ngh phê duyt quy hoch.

* Các biên bản hp và biên bn kim phiếu.

* Ý kiến hiệp y của cấp uỷ đảng.

* Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

* Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (nếu có)

4.3. Căn cứ đề nghị của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) trình Thứ trưởng phụ trách khối, Thứ trưởng phụ trách tổ chức cán bộ, Bộ trưởng phê duyệt quy hoạch đối với chức danh Vụ trưởng và tương đương.

Điều 17. Quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp của Tổng cục

1. Bước 1: Đ xut ch trương quy hoch

1.1. Vic đ xuất ch trương b sung quy hoch đưc thực hin như quy định tại Điểm 1.1, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 16 Quy chế này.

1.2. Căn c T trình ca đơn vị, V T chc cán b của Tng cc trình Lãnh đo Tng cc (Phó Tng cc trưng ph trách khi, P Tng cc trưng ph trách t chức cán b - nếu có, Tng cc trưng) đ xin ý kiến v ch trương và danh ch đ ngh quy hoch. Căn c ý kiến phê duyt ca Lãnh đạo Tng cục, V T chc cán b của Tng cc thông báo cho đơn v biết đ trin khai thc hiện.

2. Bưc 2: Tchc Hi ngh toàn thể cán b, công chức ca Phòng có cán b đ ngh quy hoch.

2.1. Ch trì Hi nghị: Đi din lãnh đo đơn vị.

2.2. Thành phn tham gia: Toàn th công chc của Phòng.

2.3. Nội dung Hi nghị: Thực hin theo quy đnh ti Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 16 Quy chế này.

3. Bước 3: Thông qua danh ch đ ngh quy hoch ở cấp đơn vị.

Th trưng đơn v t chc Hi ngh liên tch gia Tập th lãnh đo và cp u đơn v đ nhận xét, đánh giá và ly phiếu gii thiu quy hoch đối vi cán bquy hoạch theo quy định ti Khoản 3, Điều 16 Quy chế này.

4. Bước 4: P duyt quy hoch

4.1. Đơn v tổng hp, hoàn chỉnh h sơ quy hoch đ báo cáo Tng cc (qua V T chc cán b của Tng cục). H sơ đ ngh quy hoạch thực hin theo quy định tại Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 16 Quy chế này.

4.2. Căn c đ ngh của đơn vị, V T chc cán bcủa Tng cc trình lãnh đo Tng cc (P Tổng cc trưng ph trách khi, P Tổng cục trưng ph trách t chc cán b - nếu có) đ xin ý kiến và trình Tổng cục trưng xem xét, quyết đnh pduyệt quy hoch.

Điều 18. Quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Cục và tương đương tại các tỉnh, thành phố

Bước 1: Đ xut ch trương quy hoch

1.1. Cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục để đề xuất số lượng, danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch.

Nội dung Hội nghị:

- Rà soát, đánh giá về tình hình cán bộ quy hoạch hiện có và dự kiến số lượng cán bộ quy hoạch cần bổ sung thêm.

- Thảo luận, đề xuất danh sách cán bộ quy hoạch (cán bộ đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch phải được trên 50% tổng số lãnh đạo Cục tham gia dự họp đồng ý).

1.2. Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đề xuất chủ trương quy hoch.

H sơ đ xuất ch trương bao gm:

- T trình rà soát và đ xut ch trương b sung quy hoch.

- Biên bản họp tập th lãnh đo Cc.

- Sơ yếu lý lịch cán b (có nh).

1.2. Căn c T trình ca đơn vị, V T chc cán b của Tng cc trình Lãnh đo Tng cc (Phó Tng cc trưng ph trách khi, P Tng cc trưng ph trách t chc cán b - nếu có, Tng cục trưng) đ xin ý kiến v s lưng, danh ch quy hoch và p duyt công văn thông báo cho các Cc biết đ trin khai thc hin.

Đi vi chức danh Cc trưng, P Cc trưng ti thành ph Hà Ni và thành ph H C Minh, Tng cục có văn bn báo cáo B (qua V T chức cán b) đ c nhn đi vi các trưng hp tiếp tục duy trì trong danh sách quy hoch và các trưng hp đưa ra khi danh sách quy hoạch.

2. Bước 2: T chc Hi ngh cán b ch cht ca Cc đ nhn xét, đánh giá ly phiếu gii thiu quy hoch cán bộ.

2.1. Chủ trì Hi nghị: Đi din lãnh đạo Tng cục hoc uquyn cho Lãnh đo V T chức cán b ca Tổng cc hoc Lãnh đo Cc ch trì.

2.2. Thành phn tham gia:

- Lãnh đo Cc.

- Trưng phòng, Phó Trưng phòng và tương đương thuc Cc.

- Chi cc trưng và tương đương.

- Ch tch công đoàn, Bí thư đn thanh niên cơ quan Cc.

2.3. Ni dung Hi nghị:

- Quán trit mc đích, yêu cu, s lưng, tiêu chun đối vi cán b quy hoch.

- Thông báo ý kiến nhn t, đánh giá ca tp th lãnh đo Cc v cán bộ gii thiu quy hoạch.

- Tnh viên tham gia d hp nhận xét, đánh giá v cán b d kiến quy hoch.

- Thc hiện ly phiếu gii thiu quy hoch theo phương thc bphiếu kín. Ngoài danh sách đã chun bị, các thành viên tham gia d hp th gii thiu thêm ngun cán bquy hoch (nếu có) và ghi trc tiếp vào phiếu gii thiu.

Các trưng hp t l phiếu gii thiu quy hoch trên 50% tng s cán b tham gia d hp đưc đưa ra tho lun ti Hi ngh ca tập th lãnh đạo Cc và cấp u ca Cc ti bưc 3.

3. Bước 3: Thông qua danh ch đ ngh quy hoch ở cấp Cc.

3.1. Cc trưng t chức Hi ngh liên tịch gia tập th lãnh đo Cc và cp u của Cc đ trin khai các công vic:

- Phân tích kết qu tng hp phiếu lấy ý kiến gii thiu quy hoạch ca Hi ngh tại bưc 2.

- Nhn t, đánh giá v cán b đ ngh quy hoch theo nội dung quy định tại Điều 5 Chương II Quy chế này.

- Lấy phiếu gii thiu quy hoch theo phương thc b phiếu kín.

3.2. Các trưng hp t l phiếu gii thiu quy hoch trên 50% tng số lãnh đo Cc cp u tham gia d hp s đưc la chn đ đ ngh đưa vào quy hoạch.

4. Bước 4: P duyt quy hoch

4.1. Đơn v tổng hp, hoàn chỉnh h sơ quy hoch đ báo cáo Tng cc (qua V T chc cán b ca Tổng cc).

H sơ đ ngh quy hoch gm:

- T trình đ ngh phê duyệt quy hoch.

- Biên bản họp và biên bản kim phiếu Hi ngh tại bưc 2 và bưc 3.

- Bn sao các văn bằng, chng ch đào to (nếu có).

4.2. Căn c đ ngh của đơn vị, V Tổ chc cán b của Tng cc trin khai các công việc:

- Trình lãnh đo Tng cc (Phó Tổng cục trưng ph trách đơn vị, PTng cc trưng ph trách t chc cán b - nếu có, Tổng cục trưng) đ xin ý kiến v cán b d kiến quy hoch và p duyt công n lấy ý kiến hip y ca Thưng trc Tnh uỷ, Thành u theo quy đnh.

- Căn c kết qu hip y, V T chc cán b của Tng cục trình ly ý kiến biu quyết ca các thành viên trong Tp th Lãnh đo Tổng cục theo phương thc b phiếu n. V T chc cán b lp biên bn kiểm phiếu.

- Căn c kết qu lấy phiếu biu quyết, V T chc cán b của Tng cc trin khai các công việc:

+ Trình Tổng cc trưng phê duyt quy hoch đối vi chc danh Phó Cc trưng (tr Phó Cc trưng tại thành ph Hà Nội và thành ph H Chí Minh) đi vi các trưng hp đạt t lphiếu gii thiu quy hoch trên 50% tng số thành vn Tp thlãnh đạo Tng cc. Quyết định phê duyt quy hoch ca Tng cc đưc gi cho B Tài chính (qua V T chc cán b) đ theo i, qun lý.

+ Trình Tng cc trưng báo cáo B Tài chính phê duyt quy hoch đi vi chc danh Cc trưng và Phó Cục trưng tại thành ph Hà Nội và thành phH Chí Minh đối vi các trưng hp đt t l phiếu gii thiu quy hoch trên 50% tng số thành viên ca Tập thlãnh đo Tổng cc. Hsơ đề nghquy hoch gm:

* T trình đ ngh phê duyt quy hoch.

* Các biên bản hp và biên bn kim phiếu.

* Ý kiến hip y ca cp u đng.

* Sơ yếu lý lịch cán b (có nh).

* Bn sao các n bng, chứng ch đào to (nếu ).

4.3. Căn cđ ngh của Tng cc, V T chc cán b (B Tài chính) trin khai các công việc

- Trình nh đo B (Th trưng ph trách khối, Th trưng ph tch tổ chc cán bộ, B trưng) đ xin ý kiến v cán b d kiến quy hoạch.

- Căn c ý kiến của lãnh đo B, V T chc cán b lp T trình lấy ý kiến biu quyết của các thành viên Ban Cán s theo phương thức b phiếu kín.

V T chc cán b ch trì phi hp vi thưng trc đảng u B Tài chính lập biên bản kiểm phiếu.

- V T chc cán b trình Ban Cán s Đng B Tài chính, B trưng Bộ Tài chính phê duyệt quy hoạch đi vi các trưng hp đạt t l phiếu trên 50% tng s thành viên Ban Cán s.

Điều 19. Quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Cục ở các tỉnh, thành phố

1. Bước 1: Thông qua ch trương quy hoch

Cc trưng t chc Hi ngh tp th lãnh đạo Cc đ thng nhất s lưng, danh sách cán bdkiến bổ sung quy hoch. Ni dung Hi nghị thc hin tương tquy định tại Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 18 Quy chế này.

2. Bước 2: T chức Hi ngh tn th cán bộ, công chc của Phòng.

2.1. Ch trì Hi nghị: Đi din nh đo Cc.

2.2. Thành phn tham gia: Toàn th công chc của Phòng.

2.3. Ni dung Hi nghị: Thc hin tương t quy đnh ti điểm 2.3, Khoản

2, Điều 18 Quy chế này.

3. Bước 3: Thông qua danh ch quy hoạch

3.1. Cc trưng t chc hi ngh liên tch gia tp th lãnh đo Cc và cp u Cc đ nhn xét, đánh g và ly phiếu gii thiu quy hoch tương t quy định tại Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 18 Quy chế này.

3.2. Các trưng hp t l phiếu gii thiu quy hoch trên 50% tng số lãnh đo Cc và cp u tham gia d hp đưc la chn đ đưa vào quy hoch.

4. Bước 4: P duyt quy hoch

Cc trưng phê duyệt quy hoch và o cáo Tng cc (qua V T chc cán b của Tng cục) đ theo i, quản lý.

Điều 20. Quy hoạch lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương

1. Bước 1: Thông qua ch trương quy hoch

1.1. Chi cc trưng t chc Hi ngh tập th lãnh đo Chi cc đ thng nht s lưng, danh sách d kiến b sung quy hoch.

Ni dung hi nghị thc hin tương tquy định ti Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 18 Quy chế này.

1.2. Chi cục trình Cc (qua bphn tổ chc cán b) xin ý kiến vslưng, danh sách d kiến quy hoch chức danh lãnh đo cp Chi cc. Sau khi đưc s đng ý ca Cc v s lưng, danh sách d kiến quy hoch, đơn v tổ chc trin khai thc hin bưc 2.

2. Bưc 2: T chc Hi ngh toàn th hoc cán b, công chc ch cht của Chi cục.

2.1. Ch trì Hi nghị: Đi din lãnh đo Cc hoc u quyền cho Lãnh đo b phận t chc ca Cc hoch Lãnh đo Chi cc ch trì.

2.2. Thành phn tham gia:

- Đi vi các Chi cc có dưi 100 cán b thuc thành phần tham gia bphiếu thì tnh phn tham gia là toàn b công chức ca Chi cục.

- Đi vi các Chi cc có từ 100 cán bthuc thành phn tham gia bphiếu trlên thì tnh phần tham gia gồm: Lãnh đạo Chi cc, Lãnh đo các Phòng (nếu có), t, đi, chuyên viên chính và tương đương trlên, Chtịch công đoàn, Bí thư đn thành niên.

2.3. Ni dung Hi nghị: Thc hin tương t quy định ti điểm 2.3, Khoản 2, Điều 18 Quy chế này.

3. Bước 3: Thông qua danh ch đ ngh quy hoch ở cấp Chi cc

3.1. Chi cc trưng t chc Hi ngh liên tch gia Tập th lãnh đo Chi cục vi cp u ca Chi cc đ đ nhn xét, đánh giá và ly phiếu gii thiu quy hoch tương t quy định ti Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 18 Quy chế này.

3.2. Các trưng hp t l phiếu gii thiu quy hoch trên 50% tng số lãnh đo Chi cc và cấp u tham gia d hp s đưc la chn đ đ ngh xem xét, đưa vào quy hoch.

4. Bước 4: P duyt quy hoch

4.1. Chi cc tng hp, hn chnh h sơ quy hoch đ báo cáo Cc (qua b phn ph trách v công tác t chức cán b). H sơ đ ngh quy hoch thc hin theo quy định tại Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 18 Quy chế này.

4.2. Căn c đ ngh ca các Chi cc, b phận t chức cán b ca Cc trin khai các công việc theo trình t:

- Trình lãnh đo Cc (Phó Cc trưng ph trách đơn vị, P Cục trưng ph trách t chc cán b - nếu có, Cc trưng) đ xin ý kiến v danh ch dự kiến quy hoch và p duyt công văn lấy ý kiến hiệp y ca cp u địa phương theo quy định (nếu có).

- Căn c kết qu hip y, b phn t chức cán b của Cc trình lấy ý kiến biu quyết ca các thành viên trong Tp th Lãnh đo Cc theo phương thc bphiếu n. B phn t chc cán b lp biên bản kiểm phiếu.

- B phận t chc cán b ca Cc trình Cục trưng phê duyt quy hoch đi vi các trưng hp đt t l phiếu gii thiệu trên 50% tng s thành viên ca Tập th lãnh đo Cc.

4.3. Quyết định phê duyt quy hoch của Cc trưng đưc gi cho Tng cục (qua V T chức cán b ca Tng cục) đ theo i, qun lý.

Điều 21. Quy hoạch các chức danh lãnh đạo còn lại của Chi cục và tương đương

Đi vi các chc danh lãnh đo còn li ca Chi cục và tương đương, căn c quy trình hưng dn nêu trên, Tng cc trưng hưng dẫn c th đ thng nht thc hin trong toàn h thng.

Mục IV. QUY HOẠCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

Điều 22. Quy hoạch người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp

1. Bước 1: Đ xut ch trương quy hoch

1.1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để đề xuất số lượng, danh sách cán bộ dự kiến bổ sung quy hoạch.

Nội dung Hội nghị:

- Rà soát, đánh giá tình hình cán bộ quy hoạch hiện có và dự kiến số lượng cán bộ quy hoạch cần bổ sung thêm.

- Thảo luận, đề xuất danh sách cán bộ đề nghị bổ sung quy hoạch (cán bộ đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch phải được trên 50% tổng số lãnh đạo tham gia dự họp đồng ý).

1.2. Căn cứ kết quả họp, đơn vị có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đề xuất chủ trương quy hoạch.

Hồ sơ đề xuất chủ trương bao gồm:

- Tờ trình rà soát và đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch.

- Biên bản họp tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh).

1.3. Căn cứ Tờ trình của đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Bộ (Thứ trưởng phụ trách khi, Thứ trưởng phụ trách tổ chức cán bộ, Bộ trưởng) để xin ý kiến về số lượng và danh sách đề nghị quy hoạch. Căn cứ ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo cho đơn vị biết để triển khai thực hiện.

2. Bước 2: T chức Hi ngh cán b ch cht ca đơn vị.

2.1. Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ hoặc lãnh đạo đơn vị chủ trì.

2.2. Thành phần tham gia:

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị.

- Lãnh đạo Ban và tương đương, Khoa, phòng và tương đương; tổ trưởng tổ bộ môn và tương đương.

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Viện, trung tâm,…).

- Chuyên viên chính, giảng viên chính và tương đương trở lên.

- Phó Giáo sư, Giáo sư, Tiến sỹ, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

- Ch tch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên.

- Hi đng khoa hc nhà trưng (nếu có).

2.3. Ni dung Hi nghị:

- Quán trit mc đích, yêu cu, s lưng, tiêu chun đối vi cán b quy hoch.

- Thông báo ý kiến nhn t, đánh giá ca Tập th lãnh đo đơn v v cán b gii thiu quy hoạch.

- Tnh viên tham gia d hp nhận xét, đánh giá v cán b d kiến quy hoch.

- Thc hiện ly phiếu gii thiu quy hoch theo phương thc bphiếu kín. Ngoài danh sách đã chun bị, các thành viên tham gia d hp th gii thiu thêm ngun cán b quy hoch (nếu có).

Các trưng hp t l phiếu gii thiu quy hoch trên 50% tng s cán b tham gia d hp đưc đưa ra tho lun ti Hi ngh ca tập th lãnh đo đơn v và cp u tại bưc 3.

3. Bước 3: Thông qua danh ch đ ngh quy hoch ở đơn vị.

3.1. Người đứng đầu đơn vị tổ chức Hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo và cấp uỷ của đơn vị để triển khai các công việc:

- Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch của Hội nghị tại bước 2.

- Nhận xét, đánh giá về cán bộ đề nghị quy hoạch theo nội dung quy định tại Điều 5 Chương II Quy chế này.

- Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín.

3.2. Các trường hợp có tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch trên 50% tổng số lãnh đạo và cấp uỷ tham gia dự họp sẽ được lựa chọn để đề nghị đưa vào quy hoạch.

4. Bước 4: P duyt quy hoch

4.1. Đơn v tng hp, hoàn chnh h sơ quy hoch đ báo cáo B (qua VT chức cán b).

H sơ đ ngh quy hoch gm:

- T trình đ ngh phê duyệt quy hoch.

- Biên bản họp và biên bản kim phiếu Hi ngh tại bưc 2 và bưc 3.

- Bn sao các văn bằng, chng ch đào tạo (nếu có).

4.2. Căn c đ ngh ca đơn vị, V T chc cán b (B Tài chính) trin khai các công việc:

- Trình nh đo B (Th trưng ph trách khi, Th trưng ph tch tổ chc cán b, B trưng) đ xin ý kiến v cán b d kiến quy hoch và phê duyệt công văn ly ý kiến hip y ca Thưng v Đng u B Tài chính.

- Đi vi ni đng đầu đơn v sự nghiệp:

+ Căn c kết qu hip y, V T chc cán b lp T trình lấy ý kiến biu quyết của các thành viên Ban Cán stheo phương thc bphiếu kín. VTổ chc cán b ch trì, phi hp vi Thưng trc Đng u B Tài chính lập biên bn kiểm phiếu.

+ V T chc cán b trình Ban Cán s Đng B Tài chính, B trưng Bộ Tài chính p duyt quyết đnh quy hoch đi vi các trưng hp đt t l phiếu gii thiu quy hoạch trên 50% tng s thành viên Ban Cán s.

- Đi vi cp P ca ngưi đng đầu: n c kết qu hip y, V T chc cán b trình Th trưng ph trách khi, Th trưng ph trách t chc cán b và B trưng đ xem xét, pduyt quyết định quy hoạch.

Điều 23. Quy hoạch đối với các chức danh do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định

1. Bước 1: Thông qua ch trương quy hoch

Người đứng đầu đơn vị tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để thống nhất số lượng, danh sách cán bộ dự kiến bổ sung quy hoạch.

Nội dung Hội nghị thực hiện tương tự quy định tại Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 22 Quy chế này.

2. Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức của Phòng.

2.1. Chủ trì Hội nghị: Đại diện lãnh đạo đơn vị.

2.2. Thành phần tham gia: Toàn thể công chức, viên chức trong Phòng.

2.3. Nội dung Hội nghị: Thực hiện tương tự quy định tại điểm 2.3, Khoản 2, Điều 22 Quy chế này.

3. Bước 3: Thông qua danh ch quy hoạch

3.1. Ngưi đng đầu đơn v t chc Hi ngh liên tch gia Tp th lãnh đo vi cp uca đơn v để nhn xét, đánh giá và lấy phiếu gii thiu quy hoch tương t quy định ti Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 22 Quy chế này.

3.2. Các trưng hp t l phiếu gii thiu quy hoch trên 50% tng số lãnh đo cấp u tham gia dhp đưc la chn đ đưa vào quy hoạch.

4. Bước 4: P duyt quy hoch

Ngưi đng đu đơn v phê duyt quy hoạch và báo cáo B (qua V Tổ chc cán bộ) đ theo dõi, quản lý.

Chương IV

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐƯA CÁN BỘ RA KHỎI QUY HOẠCH

Điều 24. Các trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch

1. Vic đưa cán b ra khi danh ch quy hoch đưc áp dng trong các trưng hp sau:

a) Cán b b x lý k luật hành chính tmc khin trách tr lên;

b) Không hoàn thành nhim v đưc giao, tr trưng hp cán b ngh thai sn theo chế đ hoc đưc c đi hc theo quyết định ca cấp có thm quyền và không thuc đi tưng thc hin bình t thi đua hàng năm;

c) Không còn đáp ng đủ các tiêu chuẩn quy hoch theo quy định tại Chương II Quy chế này;

d) Cán b đã chuyn công tác ra khi đơn vị.

2. Không đưa ra khi quy hoch cán b thc hin luân chuyn theo quyết định ca cp thm quyn nếu vẫn đáp ng đ tu chun quy định. Đi vi cán b đã quyết định điều động sang đơn v mi (nhưng vn thuc nội b đơn v hoc các đơn v trong ni b ngành) thì tp th lãnh đo đơn v xem t đquyết định hoc trình cp có thm quyn quyết định vic tiếp tục duy trì quy hoch hoc không duy trì quy hoạch ti đơn v cũ (trưc khi quyết định hoc đxut quyết đnh tiếp tục quy hoch phi lấy ý kiến nhn t, đánh g ca đơn vnơi cán b đang công tác).

Điều 25. Quy trình đưa cán bộ ra khỏi quy hoạch

1. Định k hàng m, đng thi vi việc rà soát, đ xut vic duy trì quy hoch, b sung quy hoch, tập th lãnh đo đơn v xem xét đ đ xut cp có thm quyn quyết định hoc quyết định theo thm quyn vic không duy trì cán b trong danh sách quy hoch.

2. Cp quyết đnh quy hoch là cấp có thm quyn quyết đnh việc đưa cán b ra khi danh sách quy hoch.

3. Hình thc đưa cán b ra khi quy hoch: Trong n bn xác nhận quy hoch không công b danh sách đi vi cán b đưa ra khi quy hoch.

Chương V

CÔNG KHAI QUY HOẠCH

Điều 26. Nội dung công khai

1. Các văn bn quy định v quy hoch cán b của Đng cơ quan Nnưc có thm quyền.

2. Tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thđi vi tng chc danh quy hoch.

3. Danh sách cán b quy hoch đưc cp có thm quyn phê duyệt.

Điều 27. Phạm vi công khai

1. Các ni dung quy định ti khoản 1, khoản 2 Điều 26 đưc công khai đến tn th cán b, đng viên ca mi cp đơn v của B Tài chính.

2. Danh sách cán b quy hoch ti khoản 3 Điều 26 đưc công khai đến:

a) Tp th lãnh đo, cấp u đảng nơi cán b quy hoch. b) Cá nhân có tên trong danh sách quy hoch.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Bổ sung quy hoạch trong trường hợp đặc thù

Trong trưng hp cn thiết, do yêu cu cần phi b sung ngay ngun cán b quy hoạch thì Th trưng các đơn v hoc b phn tham mưu v t chức cán b đ xuất vi cơ quan có thm quyn quy hoch thc hin b sung ngay quy hoch (không đi đến thi điểm rà soát, b sung quy hoch hàng năm mi trin khai) theo quy trình quy đnh tại Quy chế này.

Điều 29. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. B phn tham u v công tác t chc cán b các cấp đơn v ca BTài chính có trách nhiệm tham mưu, giúp Th trưng các đơn v t chc trin khai ng tác quy hoch; chun bị, cung cp thông tin vcán bquy hoạch; hưng dẫn các đơn v t chc trin khai thc hin; đồng thi báo cáo Th trưng các đơn v xlý kịp thi các khó kn, vưng mc trong quá trình trin khai công tác quy hoạch.

2. Th trưng các đơn v đưc phân cp quyết định quy hoạch chịu trách nhim toàn din trưc B trưng BTài chính và Th trưng đơn v cấp tn trc tiếp v vic trin khai ng tác quy hoch theo quy đnh tại Quy chế này.

Trong quá trình trin khai thc hin, nếu có khó kn, vưng mc, các đơn v phn ánh kịp thi v B Tài chính (qua V T chc cán b) đ xem xét, gii quyết./.


Mẫu số: 01/QHCB

Tên đơn v ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
----------------

S: ..........

......., ngày .... tng .... m....

 

TỜ TRÌNH

V/v: Rà soát và đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch cán bộ

Kính gi: ........................

Các nội dung ch yếu của T trình:

I. Rà soát quy hoch hin của đơn v

- Tình hình về chung của đơn v (cơ cu tổ chức bmáy, slưng cán b,...).

- S lưng cán b quy hoch hiện tại (chi tiết theo tng chc danh).

(Biểu chi tiết danh sách cán b quy hoạch - theo mu đính kèm)

- Rà soát quy hoch:

+ Đánh g v lc lưng cán b quy hoạch hin ti.

+ Các trưng hp đ ngh tiếp tục duy trì quy hoch; lý do tiếp tục duy trì.

+ Các trưng hp đ xut đưa ra khi quy hoch (thống kê tên cán b), nêu lý do đ xut đưa ra khi quy hoch.

II. Đ xut danh sách b sung quy hoch (nếu có)

- S lưng cán b quy hoch đ ngh b sung thêm: .... (chi tiết theo tng chc danh).

- Danh sách cán bộ dự kiến bổ sung quy hoạch:

STT

H và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chc v hin ti

Đơn vcông tác

Trình độ chuyên môn

Loi hình đào to

Chc danh xin chtrương quy hoch

Ghi chú

Nam

N

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình.... (tên cp trình) xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhn:

............

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu - nếu có)


Tên đơn v ....

BIU CHI TIT DANH CH CÁN B QUY HOCH

Thời điểm ngày ... tháng .... m ...

(Đính kèm Tờ trình số .... )

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hiện tại

Đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn

Loại hình đào tạo

Chức danh quy hoạch

Ngày, tháng, năm bắt đầu quy hoạch

Nam

N

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6